Vyhláška č. 767/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náležitostiach správy o činnosti zdravotnej poisťovne

Čiastka 309/2004
Platnosť od 31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005

OBSAH

767

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 15. decembra 2004

o náležitostiach správy o činnosti zdravotnej poisťovne

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Náležitosťami správy o činnosti zdravotnej poisťovne za predchádzajúci kalendárny rok sú:

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo zdravotnej poisťovne,

b) dátum vydania povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia,

c) mená a priezviská zamestnancov zodpovedných za výkon vnútornej kontroly,

d) prehľad o tvorbe a použití technických rezerv,

e) informácia o všetkých nedostatkoch v hospodárení zdravotnej poisťovne, ktoré zamestnanci zodpovední za výkon vnútornej kontroly zistili v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka, a o všetkých navrhnutých opatreniach na nápravu týchto nedostatkov,

f) informácia o kontrolnej činnosti zdravotnej poisťovne,1)

g) vyjadrenie útvaru zodpovedného za výkon vnútornej kontroly

1. o tvorbe a použití technických rezerv,

2. o faktoroch, ktoré mali nepriaznivý vplyv na výkon verejného zdravotného poistenia zdravotnej poisťovne,

3. o hodnovernosti údajov, z ktorých vychádzal, a prípadných pochybnostiach súvisiacich s nimi.

(2) Správa o činnosti zdravotnej poisťovne za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá vykonáva individuálne zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu,2) okrem náležitostí podľa odseku 1 obsahuje aj prehľad o tvorbe garančného fondu.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Rudolf Zajac v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 9 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.