Opatrenie č. 393/2004 Z. z.Opatrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne zastavuje prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania

Čiastka 169/2004
Platnosť od 09.07.2004
Účinnosť od 15.07.2004

OBSAH

393

OPATRENIE

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 2. júla 2004,

ktorým sa dočasne zastavuje prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 14 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ustanovuje:


§ 1

V období od 15. júla 2004 do 31. decembra 2004 sa zastavuje prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania na tieto účely:

a) výstavba bytu v rodinnom dome vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru,

b) výstavba alebo dostavba zariadenia sociálnych služieb alebo prestavba nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb určená pre občanov, ktorí potrebujú pomoc podľa osobitného predpisu,

c) výstavba obecného nájomného bytu v bytovom dome vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. júla 2004.


László Gyurovszky v. r.