Opatrenie č. 458/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne zastavuje prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania

Čiastka 160/2009
Platnosť od 13.11.2009
Účinnosť od 15.11.2009

OBSAH

458

OPATRENIE

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

zo 6. novembra 2009,

ktorým sa dočasne zastavuje prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 14 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

V období od 15. novembra 2009 do 31. decembra 2009 sa dočasne zastavuje prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania na tieto účely:

a) obstaranie bytu výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou, dostavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome,

b) výstavba alebo dostavba zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytuje starostlivosť celoročne (ďalej len „zariadenie sociálnych služieb“), alebo prestavba nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb,

c) kúpa bytu,

d) obnova bytovej budovy,

e) výstavba nájomného bytu vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru,

f) obnova zariadenia sociálnych služieb,

g) zateplenie bytovej budovy.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. novembra 2009.


Igor Štefanov v. r.