Vyhláška č. 319/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zóny Pieninského národného parku

Čiastka 134/2004
Platnosť od 21.05.2004
Účinnosť od 01.06.2004

319

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 28. apríla 2004,

ktorou sa ustanovujú zóny Pieninského národného parku

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

Zóny Pieninského národného parku

Územie Pieninského národného parku (ďalej len „národný park“) sa podľa povahy prírodných hodnôt člení na zóny A, B, C a D.

§ 2

Zóna A

(1) Časti územia národného parku, ktoré predstavujú pôvodné alebo ľudskou činnosťou málo pozmenené biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu, kde cieľom je ochrana prirodzených procesov, sa vyčleňujú do zóny A s piatym stupňom ochrany.

(2) Územie zóny A sa nachádza v okrese Kežmarok v katastrálnych územiach Červený Kláštor a Lechnica; v okrese Stará Ľubovňa v katastrálnych územiach Haligovce a Lesnica.

(3) Zóna A má výmeru 277,16 ha; jej územie je vymedzené v prílohe.

§ 3

Zóna B

(1) Časti územia národného parku, ktoré vytvárajú ochranné pásmo zóny A alebo ktoré predstavujú biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu, alebo biotopy druhov európskeho významu, alebo biotopy druhov národného významu, kde cieľom je ochrana týchto významných biotopov alebo druhov, sa vyčleňujú do zóny B so štvrtým stupňom ochrany.

(2) Územie zóny B sa nachádza v okrese Kežmarok v katastrálnych územiach Červený Kláštor a Lechnica; v okrese Stará Ľubovňa v katastrálnych územiach Haligovce, Lesnica, Kamienka, Stráňany a Veľký Lipník.

(3) Zóna B má výmeru 836,82 ha; jej územie je vymedzené v prílohe.

§ 4

Zóna C

(1) Časti územia národného parku, ktoré vytvárajú ochranné pásmo zóny B alebo ktoré predstavujú významné prvky územného systému ekologickej stability alebo biotopy európskeho významu, alebo biotopy národného významu, alebo biotopy druhov európskeho významu, alebo biotopy druhov národného významu, narušené činnosťou človeka, sa vyčleňujú do zóny C s tretím stupňom ochrany.

(2) Územie zóny C sa nachádza v okrese Kežmarok v katastrálnych územiach Červený Kláštor a Lechnica; v okrese Stará Ľubovňa v katastrálnych územiach Haligovce, Lesnica, Kamienka, Stráňany a Veľký Lipník.

(3) Zóna C má výmeru 2579,43 ha; jej územie je vymedzené v prílohe.

§ 5

Zóna D

(1) Časti územia, ktoré nie sú vyčlenené v zóne A, B a ani v zóne C, patria do zóny D s druhým stupňom ochrany.

(2) Cieľom ochrany zóny D je ochrana a zachovanie rozptýlených ekosystémov významných z hľadiska biologickej a ekologickej stability a charakteristického vzhľadu krajiny so špecifickými formami osídlenia.

(3) Územie zóny D sa nachádza v okrese Kežmarok v katastrálnych územiach Červený Kláštor a Lechnica; v okrese Stará Ľubovňa v katastrálnych územiach Haligovce a Lesnica. Zónu D tvoria súvislo zastavané časti obcí na území národného parku.

(4) Zóna D má výmeru 56,21 ha; jej územie je vymedzené v prílohe.

§ 6

Dokumentácia

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice národného parku a zón, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove, na Obvodnom úrade životného prostredia v Kežmarku a na Obvodnom úrade životného prostredia v Starej Ľubovni.


§ 7

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 9167/1979-OP z 30. novembra 1979 o vyhlásení národnej prírodnej pamiatky Aksamitka (registrovaná v čiastke č. 5/1980 Zb.).

§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2004.


László Miklós v. r.


Príloha

k vyhláške č. 319/2004 Z. z.

I. Vymedzenie územia Pieninského národného parku

Územie národného parku je vymedzené nariadením vlády č. 47/1997 Z. z. o Pieninskom národnom parku.

II. Vymedzenie zón národného parku

Zóny národného parku sú vymedzené v teréne podľa katastrálnych máp so stavom v katastri nehnuteľností k 1. 4. 2003 a podľa lesníckych organizačných máp so stavom k 1. 1. 1995 (Lesný hospodársky celok Podolínec), k 1. 1. 1997 (Lesný hospodársky celok Pieniny) v mierke 1 : 25 000, z ktorých bola hranica zón prenesená do Základných máp Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000 týchto nomenklatúr:

27 – 13,14 Spišská Stará Ves,

27 – 32 Podolínec.

Výmera sa vždy uvádza podľa stavu katastra nehnuteľností.

Zóna A

Hôrka

Predstavuje biotop európskeho významu. Nachádza sa v k. ú. Červený Kláštor v okrese Kežmarok. Zahŕňa parcelu 687 s lesnými porastami 71, 72 v Lesnom hospodárskom celku Pieniny. Celková výmera je 8,70 ha.

Kláštorná hora

Nachádza sa v k. ú. Červený Kláštor a Lechnica v okrese Kežmarok a v k. ú. Lesnica v okrese Stará Ľubovňa. Zahŕňa biotopy európskeho významu. V k. ú. Červený Kláštor zahŕňa parcely 751/1, 868/1, v k. ú. Lechnica časť parcely 4978/2 a v k. ú. Lesnica časť parcely 4687, s lesnými porastami 73 A, 73 B, 74, 75, 108 A, 108 B, 65, 66 A, 66 B, 77, 78 v Lesnom hospodárskom celku Pieniny. Celková výmera je 104,41 ha.

Holica

Nachádza sa v k. ú. Lesnica v okrese Stará Ľubovňa. Zahŕňa biotopy európskeho významu na parcelách alebo častiach parciel: 1415/2 – časť, 1415/1 – časť, s lesnými porastami 101 – časť, 100, 102 – časť, 103, 104, 105, 106, 107 A, 107 B, 107 C, 107 D, 26, 27, 96, 97 A, 97 B v Lesnom hospodárskom celku Pieniny. Celková výmera je 125,33 ha.

Bystrík

Nachádza sa v k. ú. Lesnica v okrese Stará Ľubovňa. Zahŕňa parcely alebo časti parciel: 1049/1 – časť, 1049/18, 1403/1, s lesnými porastami 21 B – časť, 22, 23, 24, 25 v Lesnom hospodárskom celku Pieniny. Zahŕňa biotopy európskeho významu. Celková výmera je 19,70 ha.

Haligovské skaly

Nachádza sa v k. ú. Haligovce v okrese Stará Ľubovňa. Zahŕňa parcely 3429, 3428, 3437 – časť, s časťou lesného porastu 47 v Lesnom hospodárskom celku Pieniny s biotopmi európskeho významu. Celková výmera je 19,02 ha.

Celková výmera zóny A v národnom parku je 277,16 ha.

Zóna B

Prielom Dunajca

Nachádza sa v k. ú. Lechnica a Červený Kláštor v okrese Kežmarok a v k. ú. Lesnica v okrese Stará Ľubovňa. Predstavuje ochranné pásmo Hôrky, Kláštornej hory, Holice, Bystríka. Zahŕňa parcely v k. ú. Lesnica: 4699, 4693, 4692, 4688, 4689, 4687 – časť, 4686, 4619, 4618, 4617, 4616, 4615, 4614, 4613, 4612, 4325/3, 4325/1, 2005/1, 2002/7, 2002/6, 2002/5, 2002/4, 1416, 1415/6, 1415/5, 1415/4, 1415/3, 1415/2 – časť, 1403/2, 1071/2, 1071/1, 1070, 1066/2, 1066/1, 1065, 1064/1, 1063, 1062, 1054, 1053, 1052/3, 1052/2, 1052/1, 1051, 1050, 1049/11, 1049/10, 1049/8, 1049/7, 1049/4, 1049/2, 1049/1 – časť, 1047, 1037, 995/7, 995/4, 995/3, 995/2, 995/1, 4325/4, 3420/3, 1064/2, 4573/1, 4573/4, 4573/3, 1415/1 – časť, 1415/8, 1448/2, 4325/6, 4325/8, v k. ú. Červený Kláštor: 766, 773, 774, 872, 755, 752, 724/1, 726, 725, 696, 874/3, 600, 748, 876/1 – časť, 751/2 – časť, 718 – časť, v k. ú. Lechnica: 4260, 4978/2 – časť, 4978/4, 4978/3, 5059, 5058 – časť, s lesnými porastami 64 – časť, 66 C, 109, 67, 76, 79 – časť, 84, 92, 93, 94, 91, 96, 95 A, 95 B, 98, 99, 101 – časť, 102 – časť, 28 A, 28 B, 21 A, 21 B, 20, 19 v Lesnom hospodárskom celku Pieniny. Celková výmera je 190,91 ha.

Plašná

Predstavuje ochranné pásmo Kláštornej hory a Haligovských skál. Nachádza sa v k. ú. Lechnica v okrese Kežmarok; v okrese Stará Ľubovňa v k. ú. Lesnica, Haligovce a Veľký Lipník. Zahŕňa parcely v k. ú. Lesnica: 4700, 3420/1, 3365/4, 3414, 3406, 3405, 3404, 3403, 3402, 3401, 3400, 3399, 3398, 3397, 3396, 3395, 3394, 3393, 3389, 3390, 3384, v k. ú. Haligovce: 3082/2 – časť, 3274, 3275, 3283, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333/1, 3333/2, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437 – časť, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3541, v k. ú. Veľký Lipník: 1150/1, 1150/3, v k. ú. Lechnica: 4981/1 – časť, 4986 – časť, 4989/3 – časť, 4984, 4985/31, 4985/30, 4985/29, 4985/28, 4985/27, 4985/26, s lesnými porastami 81, 80 B, 82, 83 A, 83 B, 85, 110, 55, 54, 53, 36 A, 36 B, 36 C, 35 A, 35 B, 35 C, 35 D, 37 A, 37 B, 51 A, 51 B, 51 C, 52 A, 52 B, 56, 59, 50, 49, 61, 48 A, 48 B, 46, 45 A, 45 B v Lesnom hospodárskom celku Pieniny. Celková výmera je 314,33 ha.

Lazná skala

Predstavuje biotopy európskeho významu v Lesnom hospodárskom celku Pieniny. Nachádza sa v k. ú. Lesnica v okrese Stará Ľubovňa. Zahŕňa parcely: 957/1, 948, 949/2, 947, 946, 944/1, 908, 898/1, 829/2, 829/1, 759 – časť, 663/4, 737/2, 739, 663/9, 663/8, 716/1, 717, 730, 729/1, 729/2, 663/7, 719/1, 727/2, 727/1, 721, 722/1, 726, 722/2, 663/1, 663/2, 612, 607, 608, 581, 580, 610, 579, 582, 565/3, 572, 565/4, 578, 663/3, 577, 574, 575, 576, 569/1, 569/2, 562/4, 4290, 4286, 4284, 4278/1, 4277/1, 4281, 4278/2, 4277/3, 4277/2, 4269/2, 4271, 4274, 4276, 4269/1, 4270, 4272, 4273, 4275, 4245, 4244, 4241, 4242, 4243, 4229, 4228/3, 4228/2, 4228/1, 4227, 4220/2, 4220/1, 4226/2, 4226/1, 4225, 4224/1, 4224/2, 4223/2, 4223/1, 4222, 4164/10, 4234/3, 4234/1, 4164/11, 4164/12, 4164/13, 3706/4 – časť, 3706/5, 3706/6, 3706/11, 4164/16, 4164/17, s lesnými porastami 14 A, 14 B, 13, 12, 11, 10 – časť, 7 A, 7 B, 5, 4, 3 A, 3 B, 2 – časť v Lesnom hospodárskom celku Pieniny. Celková výmera je 69,20 ha.

Vysoké skalky

Nachádza sa v k. ú. Kamienka, Stráňany a Veľký Lipník v okrese Stará Ľubovňa. Predstavuje biotopy európskeho významu v Lesnom hospodárskom celku Podolínec. Zahŕňa parcely v k. ú. Veľký Lipník: 1172 – časť, 1179, v k. ú. Stráňany: 808, 805, 797, 796 – časť, 780 – časť, 820 – časť, v k. ú. Kamienka: 1163, 1387, 1162 – časť, 1187, 1166 – časť, 1321, 1323, 1159, 1188, 1189, 1190, 1205, 1202 – časť, 1186 – časť, s lesnými porastami 383, 384, 380, 379, 382, 381, 378, 377, 376, 375, 374, 373, 372, 371, 370, 369, 368, 367, 366 – časť, 365, 364, 363, 362 B – časť, 361 B – časť, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 354, 353, 352, 351 – časť, 349, 346, 345, 344, 343, 340 A, 340 – časť, 339, 338, 337, 336 – časť v Lesnom hospodárskom celku Pieniny. Celková výmera je 262,38 ha.

Celková výmera zóny B v národnom parku je 836,82 ha.

Zóna C

Nachádza sa v k. ú. Červený Kláštor a Lechnica v okrese Kežmarok; v k. ú. Haligovce, Kamienka, Lesnica, Stráňany a Veľký Lipník v okrese Stará Ľubovňa. Zónou C je celé územie národného parku vymedzené nariadením vlády č. 47/1997 Z. z. o Pieninskom národnom parku okrem územia zóny A, B a D.

Celková výmera zóny C v národnom parku je 2579,43 ha.

Zóna D

Červený Kláštor

Nachádza sa v k. ú. Červený Kláštor a Lechnica v okrese Kežmarok. Predstavuje zastavanú časť obce Červený Kláštor na parcelách: 694, 697, 698, 813, 812/1, 812/2, 809, 807/2, 807/1, 817, 829/3, 829/2, 829/1, 831, 832/4, 832/5, 832/2, 832/1, 836/1, 836/2, 819, 850, 825/4, 848, 836/3, 849/1, 870, 825/3, 834, 825/2, 823, 825/1, 824, 810, 849/2, v k. ú. Lechnica zahŕňa parcely: 4964/2, 4964/10, 4946/8, 4946/7, 4946/6, 4946/5, 111, 4946/12, 4946/3, 4946/13, 4946/1, 4946/9, 4945/3, 4945/1, 4945/2, 4944/14, 4944/15, 4944/9, 4944/16, 4944/17, 4944/8, 4944/22, 4944/13, 4944/6, 4944/12, 4944/5, 4944/4, 4944/19, 4944/3, 4944/11, 4944/10, 4944/1, 4944/23, 4944/18, 4943/2, 4943/1. Celková výmera je 11,56 ha.

Haligovce

Nachádza sa v k. ú. Haligovce v okrese Stará Ľubovňa a v k. ú. Lechnica v okrese Kežmarok. Predstavuje zastavanú časť obce Haligovce na parcelách: 1168, 1166, 1145, 1146, 1147, 1149, 1148, 1151/1, 1151/2, 1152, 423, 422, 420, 1153, 1154, 1155, 421, 419, 1162, 424, 1159, 1158, 1157, 1160, 417, 418, 1161, 1165, 1163, 1156, 426, 1164, 1167, 427, 428, 438/2 – časť, 429, 431, 434, 435, 436, 437, 438/3, 439, 3139/3, 3468, 3467, 3469, 3471, 3470, 3466, 443, 3473, 3472, 441, 442/1, 442/2, 444, 450, 445, 451, 452, 453, 454/1, 454/2, 456/3, 1115, 1116, 449, 1117, 448, 447, 446, 456/1, 457, 458, 459, 465, 466/2, 466/1, 467, 1118, 468, 470, 471, 472, 469, 474, 473/1, 475, 473/2, 476, 477, 478, 479, 480, 481/1, 481/2, 489, 482, 488, 485, 484, 555, 553, 552, 549, 551, 550, 548, 547, 546, 544, 543, 559/2, 556, 557, 558, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 567, 568, 569, 564, 570, 571, 572, 573/2, 573/1, 563, 562, 561, 560, 575, 573/3, 576, 577, 578, 574, 559/1, 539/4, 565, 539/2, 539/3, 538, 539/1, 540, 541, 542, 1121, 586, 464/2, 464/1, 499/2, 462/1, 462/2, 463/3, 463/2, 461/1, 463/1, 461/2, 461/3, 460/2, 460/1, 460/3, 460/4, 854, 856, 855, 863, 864, 862, 861, 860, 859, 1124, 858, 857, 853, 866, 865, 867, 868, 869, 871, 870, 873, 872, 874/1, 874/2, 876, 878, 877, 879, 880, 888, 887, 883, 882, 881, 884/3, 884/2, 884/1, 885, 886, 889, 894/1, 894/2, 893, 1126, 890, 891/1, 891/2, 892 a časť obce Haligovce v k. ú. Lechnica na parcelách: 4934/36, 4934/35, 4934/34, 4934/33, 4934/32, 4934/37, 4934/2, 4934/23, 4934/38, 4934/22, 4934/1, 4934/21. Celková výmera je 17,08 ha.

Lesnica

Nachádza sa v k. ú. Lesnica v okrese Stará Ľubovňa. Predstavuje parcely s predpokladaným rozvojom zástavby a celý intravilán obce Lesnica. Sú to parcely: 4579, 4578, 4528, 4527, 4526, 4525, 4524, 4523, 4522, 4504, 4503, 4502, 4501, 4500, 4411, 4410, 4409, 4404, 4403, 4401, 4400, 4026/6, 3886, 3884, 3883, 3882, 3881, 3880, 3878, 3877, 3876, 3875, 3874 – časť, 3873 – časť, 3872 – časť, 3871 – časť, 3870 – časť, 3869 – časť, 3868 – časť, 3867 – časť, 3862, 3861, 3860, 3859, 3858/2, 3858/1, 3857/2, 3857/1, 3856/3, 3856/2, 3856/1, 3855/5, 3855/4, 3855/3, 3855/2, 3855/1, 3851/1, 3850/2, 3850/1, 3849/2, 3849/1, 3848/4, 3848/3, 3848/2, 3848/1, 3847, 3846, 3845/1, 3844, 3824/2, 3813 – časť, 3188/2, 3187/5, 3186, 3185/2, 3185/1, 3184, 3183, 3182, 3181/2, 3045, 3044/1, 3043/1, 3042/1, 2893/2, 2893/1, 2892, 2891, 2889, 2888, 2845/2, 2461/2, 2451, 2445/2, 2394/10 – časť, 1826/2, 1817/2, 1631/7, 1631/6, 1300, 1292, 1276/4, 1179/8, 424, 421, 420, 419, 418, 417, 416, 415, 414, 413, 412, 411, 410, 409, 408, 407, 405, 404, 403, 402, 401, 400, 399, 398, 397, 396/1, 396/2, 395, 394, 393, 392, 391, 389, 388, 387, 386, 385, 384, 383/4, 383/3, 383/2, 383/1, 382, 379, 378, 377, 376, 375, 374, 373, 372, 371, 370, 369, 368, 367, 366, 365, 364, 361, 360, 359, 358, 357/2, 357/1, 356/2, 356/1, 355, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 345, 344, 343, 342, 341, 340, 339, 338, 337, 336/2, 336/1, 335, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 324, 322, 321, 320, 319/2, 319/1, 318, 317/2, 317/1, 316, 315, 314, 313, 312, 311, 310, 309, 305, 304, 303, 302, 301, 299, 298, 297, 296, 295, 294/2, 294/1, 293, 292, 291, 290, 289, 288, 287, 286, 285/2, 285/1, 284, 283/2, 283/1, 282, 281, 280, 279, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222/2, 222/1, 221/2, 221/1, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 201, 200, 199, 198, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 184/3, 184/2, 184/1, 183, 182/2, 182/1, 181, 180, 176, 175, 174/2, 174/1, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164/2, 164/1, 163/2, 163/1, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 155, 152, 151, 149, 147, 146, 144 – časť, 143 – časť, 142, 139, 138, 134, 133 – časť, 132/4, 132/3, 132/1, 129, 128/2, 128/1, 122, 121, 120, 119, 117, 116, 115, 113, 112, 111, 110, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 72/2, 72/1, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 20, 18/2, 18/1, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11/2, 11/1, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Celková výmera je 27,57 ha.

Celková výmera zóny D v národnom parku je 56,21 ha.