Nariadenie vlády č. 72/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 163/1992 Zb., ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť

Čiastka 25/1996
Platnosť od 15.03.1996 do31.12.2003
Účinnosť od 01.04.1996 do31.12.2003
Zrušený 525/2003 Z. z.

72

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. februára 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 163/1992 Zb., ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť

Vláda Slovenskej republiky podľa článku 120 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 163/1992 Zb., ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

Osobitná odborná spôsobilosť je predpokladom pre výkon

a) pracovnej činnosti prednostu, jeho zástupcu a ďalších pracovníkov, ktorí vykonávajú štátnu správu na okresných a obvodných úradoch životného prostredia,

b) pracovnej činnosti vedúcich pracovníkov a ďalších pracovníkov, ktorí vykonávajú štátnu správu v Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „funkcie“).“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 3 ods. l sa slová „aspoň na jednu“ nahrádzajú slovami „na každú“.

4. V § 3 ods. 2 sa v druhej vete slová „do šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „do jedného roka“ a vypúšťa sa časť vety za bodkočiarkou; bodkočiarka sa nahrádza bodkou.

5. V § 3 ods. 3 sa slová „Slovenská komisia pre životné prostredie (ďalej len „Komisia“)“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.

6. V § 4 ods. 1 sa slová „vzdelávacie zariadenie Komisie“ nahrádzajú slovami „vzdelávacie zariadenie určené ministerstvom“.

7. V § 4 ods. 2 znie:

(2) Pracovníka prihlási do prípravy zamestnávateľ (§ 1), ktorý zašle prihlášku vzdelávaciemu zariadeniu (ďalej len „prihlasovateľ“) v termíne uvedenom v študijnom pláne, ktorý zostavuje vzdelávacie zariadenie v spolupráci s ministerstvom.“.

8. V § 5 ods. l sa vypúšťa druhá veta.

9. V § 5 ods. 2 sa v prvej vete slovo „Komisia“ nahrádza slovom „ministerstvo“a v druhej vete slovo „Komisie“ slovom „ministerstva“.

10. V § 6 ods. 6 sa slovo „Komisia“ nahrádza slovom „ministerstvo“.

11. V § 7 ods. l písm. a) a ods. 3 a v § 9 ods. 2 sa slovo „trovy“ nahrádza slovom „výdavky“.

12. Poznámka pod čiarou k odkazu 5) znie:

5) Zákon č.119/1992 Zb. o cestovných náhradách.“.

13. Poznámka pod čiarou k odkazu 6) sa vypúšťa.

14. V § 7 sa vypúšťa odsek 2.

15. V § 7 sa odsek 3 označuje ako odsek 2 a vypúšťa sa druhá veta.

16. V § 8 ods. 1 znie:

(1) Pracovníkovi, ktorý získal osobitnú odbornú spôsobilosť podľa tohto nariadenia, vydá ministerstvo osvedčenie.“.

17. V § 8 ods. 2 písm. c) sa slová „označenie vzdelávacieho zariadenia“ nahrádzajú slovami „názov ministerstva“.

18. V § 8 ods. 2 písm. d) sa slová „riaditeľa vzdelávacieho zariadenia“ nahrádzajú slovami „ministra životného prostredia alebo ním povereného pracovníka ministerstva“.

19. V § 9 ods. l prvej vete sa slovo „Komisia“ nahrádza slovom „Ministerstvo“.

20. V § 9 ods. 1 prvej vete a v odseku 3 sa za slovo „doplnkového školenia“ vkladajú slová „a skúšky“.

21. Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/1992 Zb. sa nahrádza prílohou tohto nariadenia.


Čl. II

Doteraz vydané osvedčenia sa považujú za vydané podľa tohto nariadenia.

Čl. III

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1996 Z. z.

ROZSAH PRÍPRAVY A PREDMET SKÚŠKY NA ZÍSKANIE OSOBITNEJ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

I

Na všetky funkcie vyžadujúce osobitnú odbornú spôsobilosť (§ l) sú predmetom prípravy a skúšky

a) vedomosti

1. o organizácii a kompetenciách štátnej správy pre životné prostredie,

2. o organizácii a kompetenciách miestnej štátnej správy a územnej samosprávy,

3. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky,

4. o organizácii a základných kompetenciách vlády Slovenskej republiky a ústredných orgánov štátnej správy,

5. o obsahu ústavy,

6. zo zákona o životnom prostredí,

7. zo zákona o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky a z predpisov vydaných na jeho vykonanie,

8. z právnej úpravy posudzovania vplyvu na životné prostredie,

b) praktické aplikačné úradné postupy

1. v správnom konaní,

2. pri prejednávaní priestupkov.

II

Obsah osobitnej odbornej spôsobilosti na jednotlivé funkcie tvoria tieto ďalšie vedomosti:

l. na okresných a obvodných úradoch životného prostredia

a) na funkciu prednostu úradu a jeho zástupcu

1. zo základných znalostí práva životného prostredia a zo štátnej environmentálnej politiky,

2. z právnej úpravy rozpočtových pravidiel,

3. zo Zákonníka práce,

4. z vybraných častí Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a živnostenského zákona,

5. z predpisov upravujúcich kontrolu v štátnej správe vrátane jej metodiky,

6. z vybraných častí právnych predpisov o evidencii nehnuteľností,

b) na prácu na úseku územného rozvoja a štátnej stavebnej správy

1. z odborných poznatkov o krajinnoekologickom plánovaní,

2. z právnych predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a o evidencii nehnuteľností,

3. z vybraných častí Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a živnostenského zákona,

4. z vybraných častí právnych predpisov o vodnom hospodárstve, o ochrane čistoty ovzdušia, o ochrane prírody, o odpadoch a o starostlivosti o zdravie ľudí,

5. z praktických aplikačných úradných postupov pri rozhodovaní na úseku územného rozvoja a štátnej stavebnej správy,

c) na prácu na úseku ochrany a čistoty ovzdušia

1. z odborných poznatkov o ochrane ovzdušia pred znečisťovaním,

2. z právnych predpisov o ochrane čistoty ovzdušia,

3. z vybraných častí predpisov o evidencii nehnuteľností a o kontrole,

4. z praktických aplikačných úradných postupov pri rozhodovaní vo veciach ochrany ovzdušia,

5. o medzinárodných dohodách súvisiacich s ochranou ovzdušia,

d) na prácu na úseku akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania

1. z odborných poznatkov o ochrane vôd pred znečisťovaním,

2. z právnych predpisov o vodnom hospodárstve,

3. z vybraných častí predpisov z práva životného prostredia, o evidencii nehnuteľností a o kontrole,

4. z vybraných častí Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a živnostenského zákona,

5. z praktických aplikačných úradných postupov pri rozhodovaní na úseku akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania,

e) na prácu na úseku odpadov

1. z odborných poznatkov o odpadoch,

2. z právnych predpisov o odpadoch,

3. z vybraných častí predpisov z práva životného prostredia, o evidencii nehnuteľností a o kontrole,

4. z vybraných častí Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a živnostenského zákona,

5. z právnych predpisov o ochrane zdravia ľudí,

6. z praktických aplikačných úradných postupov pri rozhodovaní na úseku odpadov,

7. o medzinárodných dohodách súvisiacich s odpadmi,

f) na prácu na úseku ochrany prírody

1. z odborných poznatkov o ochrane prírody a krajiny,

2. z právnych predpisov o ochrane prírody a krajiny,

3. z vybraných častí predpisov z práva životného prostredia, o evidencii nehnuteľností a o kontrole,

4. z praktických aplikačných úradných postupov pri rozhodovaní na úseku štátnej správy ochrany prírody,

5. o medzinárodných dohodách súvisiacich s ochranou prírody a krajiny;

2. v Slovenskej inšpekcii životného prostredia

a) na prácu na úseku vodohospodárskej inšpekcie

1. z odborných poznatkov o ochrane vôd pred znečisťovaním,

2. z predpisov upravujúcich kontrolu v štátnej správe vrátane jej metodiky,

3. z právnych predpisov o vodnom hospodárstve,

4. z praktických aplikačných úradných postupov pri ukladaní pokút,

5. o medzinárodných dohodách súvisiacich s ochranou vôd,

b) na prácu na úseku inšpekcie ochrany a čistoty ovzdušia

1. z odborných poznatkov o ochrane ovzdušia pred znečisťovaním,

2. z predpisov upravujúcich kontrolu v štátnej správe vrátane jej metodiky,

3. z právnych predpisov o ochrane čistoty ovzdušia,

4. z vybraných častí právnej úpravy o ochrane zdravia ľudí,

5. z praktických aplikačných úradných postupov pri ukladaní pokút,

6. o medzinárodných dohodách súvisiacich s ochranou ovzdušia,

c) na prácu na úseku inšpekcie odpadov

1. z odborných poznatkov o odpadoch,

2. z predpisov upravujúcich kontrolu v štátnej správe vrátane jej metodiky,

3. z právnych predpisov o odpadoch,

4. z praktických aplikačných úradných postupov pri ukladaní pokút,

5. o medzinárodných dohodách súvisiacich s odpadmi,

d) na prácu na úseku inšpekcie ochrany prírody a krajiny

1. z odborných poznatkov o ochrane prírody a krajiny,

2. z predpisov upravujúcich kontrolu v štátnej správe vrátane jej metodiky,

3. z právnych predpisov o ochrane prírody a krajiny,

4. z vybraných častí predpisov o evidencii nehnuteľností, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,

5. z praktických aplikačných úradných postupov pri ukladaní pokút,

6. o medzinárodných dohodách súvisiacich s ochranou prírody a krajiny.