Vyhláška č. 53/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 111/1993 Z. z. o vydávaní odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia alebo odpadov, ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb

Čiastka 20/1995
Platnosť od 21.03.1995 do30.06.2003
Účinnosť od 01.04.1995 do30.06.2003
Zrušený 202/2003 Z. z.

53

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 6. marca 1995,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 111/1993 Z. z. o vydávaní odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia alebo odpadov, ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve a § 17 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 111/1993 Z. z. o vydávaní odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia alebo odpadov, ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 11 ods. 2 písm. c) znie:

c) tomu, kto preukázateľne opakovane podal posudok v rozpore s podmienkami výkonu posudkovej činnosti uvedenými v prílohe č. 2 tejto vyhlášky alebo nedodržal náležitosti odborného posudku podľa prílohy č. 3 alebo prílohy č. 4 tejto vyhlášky.“.

2. Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 111/1993 Z. z. sa zrušuje a nahrádza prílohou č. 1, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.

3. V prílohe č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 111/1993 Z. z. sa v bode 7 bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „vo veciach odpadov zašle len rovnopis vydaných odborných posudkov.“.

4. Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 111/1993 Z. z. sa zrušuje a nahrádza prílohou č. 3, ktorá je uvedená v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.

5. Za prílohu č. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 111/1993 Z. z. sa pripája nová príloha č. 4, ktorá je uvedená v prílohe č. 3 tejto vyhlášky.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1995.


Jozef Zlocha v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 53/1995 Z. z.

Prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie súhlasu a vyjadrenia vo veciach odpadov odborný posudok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie

I. Odborný posudok sa vyžaduje na

1. vydanie súhlasu ministerstva na dovoz nebezpečných odpadov na územie Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve (ďalej len „zákon“),

2. vydanie súhlasu obvodného úradu životného prostredia na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona

a) skládkovaním,

b) spaľovaním,

3. vydanie súhlasu obvodného úradu životného prostredia na nakladanie s nebezpečným odpadom podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona na

a) zneškodňovanie nebezpečného odpadu skládkovaním,

b) zneškodňovanie nebezpečného odpadu spaľovaním,

c) úpravu nebezpečného odpadu,

4. vydanie súhlasu obvodného úradu životného prostredia na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona

a) skládkovaním,

b) spaľovaním,

5. vydanie vyjadrenia obvodného úradu životného prostredia na zriadenie zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov spaľovaním podľa § 5 ods. 2 písm. a) zákona,

6. určenie obvodného úradu životného prostredia, že odpad nie je nebezpečný podľa § 10 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi (ďalej len „nariadenie“).

II. Odborný posudok sa môže vyžadovať na

1. vydanie súhlasu ministerstva na

a) tranzitnú prepravu zvláštnych odpadov vrátane nebezpečných odpadov cez územie Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 písm. d) zákona,

b) dovoz zvláštnych odpadov s výnimkou nebezpečných odpadov na územie Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 písm. e) zákona,

c) vývoz nebezpečných odpadov podľa § 2 ods. 2 písm. f) zákona,

d) prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie okresu podľa § 2 ods. 2 písm. g) zákona,

2. vydanie súhlasu okresného úradu životného prostredia na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie obvodu podľa § 4 písm. a) zákona,

3. vydanie vyjadrenia okresného úradu životného prostredia k zariadeniam a činnostiam, ktoré svojím dosahom presahujú územie obvodu, podľa § 4 písm. b) zákona; odborný posudok sa vyžaduje len pre kategóriu zvláštnych odpadov vrátane nebezpečných odpadov,

4. vydanie vyjadrenia obvodného úradu životného prostredia na zriadenie zariadenia na zneškodňovanie

a) odpadov skládkovaním podľa § 5 ods. 2 písm. a) zákona,

b) ostatných a zvláštnych odpadov s výnimkou nebezpečných odpadov spaľovaním podľa § 5 ods. 2 písm. a) zákona,

5. vydanie vyjadrenia obvodného úradu životného prostredia

a) pri výstavbe dotýkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona; pre kategóriu zvláštnych vrátane nebezpečných odpadov,

b) k pripravovaným zmenám výrobného procesu alebo výroby súvisiacej so zmenou nakladania so zvláštnymi odpadmi vrátane nebezpečných odpadov podľa § 5 ods. 2 písm. c) zákona,

6. analýzu vlastností nebezpečného odpadu podľa § 10 ods. 1 nariadenia,

7. analýzu zloženia odpadu podľa § 10 ods. 3 nariadenia,

8. návrh rozsahu analýzy zloženia nebezpečného odpadu podľa § 29 ods. 1 písm. f) nariadenia.

Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 53/1995 Z. z.

Náležitosti odborného posudku

A. Odborný posudok obsahuje tieto údaje:

1. meno a priezvisko oprávnenej osoby,

2. číslo osvedčenia,

3. účasť ďalších subjektov na posudzovaní,

4. dôvod vypracovania odborného posudku; vo veciach odpadov vrátane názvu a čísla prípadu posudzovanej činnosti podľa prílohy č. 1,

5. identifikačné údaje žiadateľa, pre ktorého je odborný posudok vypracovaný,

6. predmet posudzovania; vo veciach odpadov aj prehľad posudzovaných dokladov a podkladov predložených na posúdenie,

7. charakteristika posudzovaného predmetu,

8. postup a metódu posudzovania,

9. iné dôležité skutočnosti,

10. výsledok posúdenia,

11. závery vyplývajúce z výsledku posúdenia,

12. záver posudku (jednoznačné odporúčanie – neodporúčanie, resp. návrh podmienok súhlasu orgánu štátnej správy),

13. dátum vydania posudku, podpis oprávnenej osoby; u právnickej osoby a u fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie aj meno a podpis štatutárneho orgánu s odtlačkom pečiatky.

B. Posudok má očíslované strany, počet strán sa uvedie v závere posudku. Posudok sa zviaže niťou, ktorej konce sa zapečatia, alebo sa každá strana autorizuje.

C. Orgán štátnej správy, pre ktorý je posudok určený, môže upresniť požadovanú vecnú náplň odborného posudku.

Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 53/1995 Z. z.

Náležitosti odborného posudku vo veciach analýzy vlastností nebezpečného odpadu a analýzy zloženia odpadu

A. Odborný posudok obsahuje tieto údaje:

1. meno a priezvisko oprávnenej osoby,

2. číslo osvedčenia,

3. účasť ďalších subjektov na posudzovaní,

4. dôvod vypracovania odborného posudku vrátane názvu a čísla prípadu posudzovanej činnosti podľa prílohy č.1,

5. identifikačné údaje žiadateľa, pre ktorého je odborný posudok vypracovaný,

6. výsledok analýzy vrátane protokolu z analytickej kontroly,

7. závery vyplývajúce z výsledku analýzy,

8. počet a zoznam príloh,

9. dátum vydania posudku, podpis oprávnenej osoby a u právnickej osoby aj meno a podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky.

B. Posudok má očíslované strany, počet strán sa uvedie v závere posudku. Posudok sa zviaže niťou, ktorej konce sa zapečatia, alebo sa každá strana autorizuje.

C. Požadovanú vecnú náplň odborného posudku môže upresniť orgán štátnej správy, pre ktorý je posudok určený.