Vyhláška č. 52/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie

Čiastka 20/1995
Platnosť od 21.03.1995 do28.02.2006
Účinnosť od 01.04.1995 do28.02.2006
Zrušený 113/2006 Z. z.

52

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 6. marca 1995

o zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 42 ods. 3 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o

a) zapisovaní fyzických osôb a právnických osôb do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov pripravovaných stavieb, zariadení a iných činností (ďalej len „činnosť“) na životné prostredie (ďalej len „zoznam“),

b) vedení zoznamu,

c) vyčiarknutí fyzických osôb a právnických osôb zo zoznamu,

d) úhrade za zapísanie do zoznamu.

§ 2

Odborná spôsobilosť

Odbornou spôsobilosťou sa na účely tejto vyhlášky rozumie

a) súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností v príslušnom odbore činnosti alebo v príslušnej oblasti činnosti (§ 9) potrebných na vypracovanie

1. dokumentácie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (§ 42 zákona),

2. posudku (§ 19 zákona),

b) znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj medzinárodných dohovorov upravujúcich problematiku posudzovania vplyvov činností na životné prostredie, ktorými je Slovenská republika viazaná.

DRUHÁ ČASŤ

ZAPÍSANIE DO ZOZNAMU

§ 3

Všeobecné podmienky na zapísanie do zoznamu

(1) Do zoznamu možno zapísať fyzickú osobu, ktorá

a) má plnú spôsobilosť na právne úkony,

b) má požadovanú odbornú spôsobilosť v príslušnom odbore činnosti alebo v príslušnej oblasti činnosti podľa § 9,

c) má požadovanú kvalifikáciu v príslušnom odbore činnosti alebo v príslušnej oblasti činnosti podľa § 9,

d) absolvovala odbornú prípravu podľa § 11,

e) je bezúhonná,

f) zaplatila úhradu podľa § 7.

(2) Požadovanou kvalifikáciou fyzickej osoby na zapísanie do zoznamu v odbore činnosti podľa § 9 ods. 2 sa rozumie

a) ukončené vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej šesťročná odborná prax, alebo

b) ukončené bakalárske štúdium príslušného smeru a najmenej osemročná odborná prax, alebo

c) ukončené stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej deväťročná odborná prax.

(3) Požadovanou kvalifikáciou na zapísanie fyzickej osoby do zoznamu v oblasti činnosti podľa § 9 ods. 3 sa rozumie

a) ukončené vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej desaťročná odborná prax, alebo

b) ukončené bakalárske štúdium príslušného smeru a najmenej dvanásťročná odborná prax.

(4) Za bezúhonného sa na účely tejto vyhlášky považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin ohrozenia životného prostredia1) alebo kto nebol opakovane vyčiarknutý zo zoznamu z dôvodu uvedeného v § 10 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. c) a ods. 3 písm. a).

(5) Do zoznamu možno zapísať právnickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie,

a) ktorá má v zriaďovacej listine alebo štatúte2) uvedenú činnosť alebo má oprávnenie na podnikanie3) v odbore činnosti alebo v oblasti činnosti, v ktorej žiada o zapísanie do zoznamu,

b) ktorej zodpovedný zástupca4) je zapísaný v zozname.

(6) Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch upustiť od splnenia podmienok podľa odseku 1 písm. c) a e).

§ 4

Žiadosť o zapísanie do zoznamu

(1) Žiadosť o zapísanie do zoznamu (ďalej len „žiadosť“) predkladá žiadateľ ministerstvu.

(2) Ak je žiadateľom fyzická osoba, v žiadosti uvedie

a) meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo telefónu (faxu),

b) odbor činnosti alebo oblasť činnosti podľa § 9, v ktorej žiada o zapísanie do zoznamu.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pripojí

a) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,

b) overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,

c) doklad, prípadne čestné vyhlásenie žiadateľa alebo vyhlásenie odbornej inštitúcie alebo aspoň dvoch odborníkov o dĺžke odbornej praxe žiadateľa,

d) iné doklady o odbornej profilácii žiadateľa, ak ich získal, najmä overený doklad o získaní odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov,5) o absolvovaní postgraduálneho kurzu alebo o získaní vedeckej hodnosti,

e) prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k odboru činnosti alebo oblasti činnosti, v ktorej žiada o zapísanie do zoznamu,

f) doklad o absolvovaní odbornej prípravy podľa § 11,

g) doklad o zaplatení úhrady podľa § 7.

(4) Ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie [§ 3 ods. 5 písm. a)], v žiadosti uvedie

a) názov (obchodné meno) a sídlo, ak ide o fyzickú osobu, trvalý pobyt a miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, a číslo telefónu (faxu),

b) identifikačné číslo organizácie (IČO),

c) stručnú charakteristiku predmetu činnosti (podnikania), personálneho, technického a iného vybavenia,

d) odbor činnosti alebo oblasť činnosti podľa § 9, v ktorej žiada o zapísanie do zoznamu.

(5) K žiadosti podľa odseku 4 žiadateľ pripojí

a) overený doklad podľa § 3 ods. 5 písm. a),

b) overený doklad o zamestnávaní zodpovedného zástupcu [§ 3 ods. 5 písm. b)] s uvedením jeho mena, priezviska a čísla potvrdenia o zapísaní do zoznamu (§ 6 ods. 1),

c) iné doklady a informácie o odbornej profilácii žiadateľa, najmä o projekčnej, expertíznej a posudkovej činnosti, technickom, laboratórnom a inom vybavení,

d) doklad o zaplatení úhrady podľa § 7.

(6) Ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 až 5 alebo ak sú potrebné na overenie splnenia podmienok na zapísanie do zoznamu ďalšie nevyhnutné údaje, ministerstvo vyzve žiadateľa na ich doplnenie a určí lehotu na doplnenie.

§ 5

Overenie splnenia podmienok na zapísanie do zoznamu

(1) Splnenie podmienok na zapísanie do zoznamu overuje komisia ministerstva (ďalej len „komisia“). Komisia je poradným orgánom ministerstva.

(2) Predsedu komisie a jej členov vymenúva a odvoláva minister životného prostredia (ďalej len „minister“) z pracovníkov ministerstva, úradov životného prostredia a organizácií riadených ministerstvom, zo zboru konzultantov (§ 13), ako aj z ďalších odborníkov z teórie a praxe.

(3) Štatút a rokovací poriadok komisie schvaľuje minister.

(4) Splnenie podmienok na zapísanie do zoznamu overuje komisia spravidla na základe údajov a dokladov uvedených v žiadosti podľa § 4.

(5) Komisia môže v odôvodnených prípadoch, najmä ak z údajov uvedených v žiadosti nemožno jednoznačne posúdiť odbornú spôsobilosť žiadateľa alebo žiadateľ požaduje zapísanie do zoznamu vo viacerých odboroch činností alebo oblastiach činností, pričom v týchto odboroch činností alebo oblastiach činností nemá odbornú spôsobilosť podľa osobitných predpisov,5) vydať svoje stanovisko až po uskutočnení pohovoru so žiadateľom.

(6) Ak sa žiadateľ nezúčastní na pohovore podľa odseku 5, môže ministerstvo jeho zapísanie do zoznamu odmietnuť.

§ 6

Zapísanie do zoznamu

(1) Ministerstvo s prihliadnutím na návrh komisie spravidla do 60 dní od doručenia žiadosti zapíše žiadateľa do zoznamu a doručí mu potvrdenie o zapísaní do zoznamu (ďalej len „potvrdenie“) alebo mu v uvedenej lehote oznámi odmietnutie zapísania do zoznamu a dôvody odmietnutia.

(2) Doba od vyzvania žiadateľa na doplnenie žiadosti (§ 4 ods. 6) do predloženia doplnenej žiadosti sa nezaratúva do lehoty podľa odseku 1.

(3) Vzor potvrdenia sa uvádza v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.

(4) Ak ministerstvo odmietne zapísať žiadateľa do zoznamu, vráti mu úhradu zaplatenú podľa § 7. Ak žiadateľ ani na opakovanú výzvu nedoplnil žiadosť (§ 4 ods. 6) alebo sa bezdôvodne nezúčastnil na pohovore (§ 5 ods. 5), úhrada sa nevracia.

§ 7

Úhrada

(1) Za zapísanie do zoznamu sa platí úhrada. Úhrada za zapísanie v jednom odbore činnosti alebo v jednej oblasti činnosti (§ 9) je 1 000 Sk.

(2) Ak ide o opätovné zapísanie do zoznamu žiadateľa, ktorý bol vyčiarknutý zo zoznamu z dôvodov uvedených v § 10 ods. 1 písm. c) a e), ods. 2 písm. c) a d) a ods. 3 písm. a) až c), úhrada je dvojnásobná.

TRETIA ČASŤ

VEDENIE ZOZNAMU

§ 8

Vedenie a aktualizovanie zoznamu

(1) Zoznam vedie ministerstvo a každoročne ho uverejňuje vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

(2) Zoznam sa vedie osobitne pre

a) fyzické osoby,

b) právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie,

a to podľa odborov činností a oblastí činností uvedených v § 9.

(3) Do zoznamu osôb podľa odseku 2 písm. a) sa zapisujú

a) údaje podľa § 4 ods. 2 písm. a),

b) odbor činnosti alebo oblasť činnosti (§ 9), v ktorej je takáto osoba zapísaná,

c) číslo a dátum zapísania do zoznamu.

(4) Súčasťou evidencie, podľa ktorej ministerstvo vedie zoznam osôb podľa odseku 2 písm. a), sú aj doklady, prípadne údaje podľa § 4 ods. 3 písm. c) až e).

(5) Do zoznamu osôb podľa odseku 2 písm. b) sa zapisujú

a) údaje podľa § 4 ods. 4 písm. a) a b),

b) odbor činnosti alebo oblasť činnosti (§ 9), v ktorej je takáto osoba zapísaná,

c) číslo a dátum zapísania do zoznamu.

(6) Súčasťou evidencie, podľa ktorej ministerstvo vedie zoznam osôb podľa odseku 2 písm. b), sú aj doklady, prípadne údaje podľa § 4 ods. 4 písm. c) a ods. 5 písm. b) a c).

(7) Ministerstvo aktualizuje zoznam najmenej raz ročne. Za tým účelom mu osoby zapísané v zozname bezodkladne oznamujú zmenu údajov uvedených v § 3 ods. l písm. a) a d) a ods. 5 a v § 4 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. a) a b).

(8) Do zoznamu možno nahliadnuť na ministerstve, úradoch životného prostredia a v Slovenskej agentúre životného prostredia.

§ 9

Odbory činností a oblasti činností

(1) Zoznam sa vedie podľa odborov činností a oblastí činností.

(2) Odbory činností sú najmä

a) biológia,

b) geológia,

c) pedológia,

d) fyzika,

e) chémia,

f) environmentalistika,

g) doprava,

h) lesníctvo,

i) poľnohospodárstvo,

j) architektúra,

k) urbanizmus a územné plánovanie,

l) vodné hospodárstvo,

m) odpadové hospodárstvo,

n) ochrana ovzdušia,

o) ochrana zdravia,

p) spoločenské vedy,

r) geografia,

s) energetika,

t) technológie,

u) baníctvo,

v) environmentálne právo,

w) environmentálna ekonómia a plánovanie,

x) informatika.

(3) Oblasti činností sú najmä

a) ťažba a úprava tuhých nerastov,

b) ťažba, úprava a podzemné uskladňovanie ropy a zemného plynu,

c) energetické stavby,

d) líniové stavby,

e) úprava a spracovanie rúd a neželezných kovov,

f) stavby pre strojársku výrobu,

g) stavby pre odpadové hospodárstvo,

h) vodné stavby,

i) stavby pre potravinárske technológie,

j) poľnohospodárska výroba,

k) lesné hospodárstvo,

l) vojenské objekty a činnosti,

m) výstavba objektov na rekreáciu a cestovný ruch,

n) výstavba športových areálov,

o) územný rozvoj a územné plánovanie,

p) jadrové zariadenia a zariadenia na nakladanie s jadrovým odpadom,

r) zariadenia pre chemický a farmaceutický priemysel,

s) zariadenia pre drevospracujúci a papierenský priemysel,

t) stavby a zariadenia pre dopravu, spoje a telekomunikácie.

(4) Okrem odboru činnosti (odsek 2) alebo oblasti činnosti (odsek 3) sa v zozname podľa potreby uvedie aj bližšia špecializácia.

ŠTVRTÁ ČASŤ

VYČIARKNUTIE ZO ZOZNAMU

§ 10

Vyčiarknutie zo zoznamu

(1) Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu fyzickú osobu, ktorá

a) prestala byť plne spôsobilá na právne úkony,

b) bola právoplatne odsúdená za trestný čin uvedený v § 3 ods. 4,

c) bola zapísaná do zoznamu na základe vedome nesprávnych údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách alebo pri pohovore (§ 5 ods. 5),

d) zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,

e) požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu.

(2) Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu právnickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie, ktorá

a) prestala byť oprávnenou na podnikanie alebo na vykonávanie odbornej činnosti, v ktorej bola zapísaná do zoznamu, alebo prestala spĺňať podmienku podľa § 3 ods. 5 písm. b),

b) bola zrušená,

c) bola zapísaná do zoznamu na základe vedome nesprávnych údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách alebo pri pohovore (§ 5 ods. 5),

d) požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu.

(3) Ministerstvo môže vyčiarknuť zo zoznamu osobu uvedenú v odseku 1 alebo 2, ktorá

a) opakovane alebo hrubo porušila svoje povinnosti pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie, najmä nekvalitne alebo neobjektívne (účelovo) vypracovala dokumentáciu, posudok alebo ich časť, alebo konala v rozpore s § 19 ods. 2 zákona,

b) bez závažného dôvodu neoznámila zmenu údajov podľa § 8 ods. 7,

c) sa nezúčastnila na školení podľa § 12,

d) nemôže vykonávať svoju činnosť pre závažné skutočnosti dlhodobého charakteru.

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 11

Odborná príprava

(1) Na zabezpečenie znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných dohovorov [§ 2 písm. b)], ako aj princípov posudzovania vplyvov činností na životné prostredie organizuje ministerstvo alebo ním poverená organizácia odbornú prípravu žiadateľov o zapísanie do zoznamu.

(2) Odborná príprava žiadateľov o zapísanie do zoznamu v odbore činnosti podľa § 9 ods. 2, ktorí sú v uvedenom odbore činnosti oprávnenou osobou podľa osobitných predpisov,5) sa uskutočňuje podľa prílohy č. 2 tejto vyhlášky.

(3) Odborná príprava žiadateľov o zapísanie do zoznamu v odbore činnosti podľa § 9 ods. 2, ktorí nie sú v uvedenom odbore činnosti oprávnenou osobou podľa osobitných predpisov,5) sa uskutočňuje podľa prílohy č. 3 tejto vyhlášky.

(4) Odborná príprava žiadateľov o zapísanie do zoznamu v oblasti činnosti podľa § 9 ods. 3 sa uskutočňuje podľa prílohy č. 4 tejto vyhlášky.

(5) Náklady spojené s odbornou prípravou podľa odsekov 2 až 4 uhrádza žiadateľ.

§ 12

Školenie

(1) Ak dôjde k zmene všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, prípadne súvisiacich s týmto procesom alebo takéto školenie je potrebné z dôvodov zabezpečovania žiaducej úrovne procesu posudzovania, najmä spresnenia metodík hodnotenia a náležitostí dokumentácie, ministerstvo vyzve príslušné osoby zapísané v zozname, aby sa zúčastnili na osobitnom školení.

(2) Ministerstvo môže poveriť zabezpečením školenia podľa odseku 1 ním určenú organizáciu.

(3) Učebné osnovy školenia podľa odseku 1 schvaľuje ministerstvo.

(4) Náklady spojené so školením podľa odseku 1 uhrádza účastník školenia.

§ 13

Zbor konzultantov

(1) Na riešenie odborných otázok súvisiacich najmä s vedením zoznamu, na zabezpečenie odbornej prípravy žiadateľov o zapísanie do zoznamu (§ 11) a školenia osôb zapísaných v zozname (§ 12) zriaďuje ministerstvo zbor konzultantov.

(2) Členov zboru konzultantov vymenúva a odvoláva minister z odborníkov z teórie a praxe.

§ 14

Posudky

(1) Ministerstvo určuje spracovateľov posudku podľa § 19 zákona (ďalej len „posudok“) z osôb zapísaných v zozname. Za spracovateľa posudku nemožno určiť osobu, ktorá sa podieľala na spracovaní dokumentácie pre proces posudzovania danej činnosti ((§ 42 zákona).

(2) Vo výnimočných prípadoch možno určiť za spracovateľa posudku aj osobu, ktorá nie je zapísaná v zozname.

(3) Výnimočným prípadom podľa odseku 2 sa rozumie, najmä ak

a) na niektorú vec týkajúcu sa posudzovania vplyvov danej činnosti na životné prostredie nie je v zozname zapísaná žiadna osoba schopná spracovať posudok na požadovanej úrovni,

b) žiadna osoba zapísaná v zozname nemôže posudok spracovať.

(4) Ministerstvo podľa potreby overí odborné predpoklady osoby podľa odseku 2, pričom primerane použije ustanovenia tejto vyhlášky.


§ 15

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1995.


Jozef Zlocha v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia

Slovenskej republiky č. 52/1995 Z. z.

Vzor 01

Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia

Slovenskej republiky č. 52/1995 Z. z.

Rozsah odbornej prípravy podľa § 11 ods. 2

Žiadatelia o zapísanie do zoznamu podľa § 11 ods. 2 absolvujú odbornú prípravu v trvaní 16 hodín z tejto tematiky:

1. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vrátane príslušných vykonávacích predpisov.

2. Dohovor Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice (E/ECE/1250, Espoo – Fínsko 25. februára 1991) a naň nadväzujúce príslušné medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná.

3. Zákon o životnom prostredí a zákon o štátnej správe pre životné prostredie.

4. Základy právnej úpravy územného plánovania a stavebného poriadku.

5. Význam, ciele a metodológia posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia

Slovenskej republiky č. 52/1995 Z. z.

Rozsah odbornej prípravy podľa § 11 ods. 3

Žiadatelia o zapísanie do zoznamu podľa § 11 ods. 3 absolvujú odbornú prípravu v trvaní 24 hodín z tejto tematiky:

1. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vrátane príslušných vykonávacích predpisov.

2. Dohovor Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice (E/ECE/1250, Espoo – Fínsko 25. februára 1991) a naň nadväzujúce príslušné medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná.

3. Zákon o životnom prostredí a zákon o štátnej správe pre životné prostredie.

4. Základy právnej úpravy územného plánovania a stavebného poriadku.

5. Význam, ciele a metodológia posudzovania vplyvov na životné prostredie.

6. Základy právnej úpravy jednotlivých zložiek životného prostredia (voda, pôda, ovzdušie, príroda, horniny) a odpadového hospodárstva.

7. Základy právnej úpravy starostlivosti o zdravie ľudí, vytvárania a ochrany zdravých životných podmienok.

Príloha č. 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia

Slovenskej republiky č. 52/1995 Z. z.

Rozsah odbornej prípravy podľa § 11 ods. 4

Žiadatelia o zapísanie do zoznamu podľa § 11 ods. 4 absolvujú odbornú prípravu v trvaní 32 hodín z tejto tematiky:

1. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vrátane príslušných vykonávacích predpisov.

2. Dohovor Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice (E/ECE/1250, Espoo – Fínsko 25. februára 1991) a naň nadväzujúce príslušné medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná.

3. Zákon o životnom prostredí a zákon o štátnej správe pre životné prostredie.

4. Základy právnej úpravy územného plánovania a stavebného poriadku.

5. Význam, ciele a metodológia posudzovania vplyvov na životné prostredie.

6. Základy právnej úpravy jednotlivých zložiek životného prostredia (voda, pôda, ovzdušie, príroda, horniny) a odpadového hospodárstva.

7. Základy právnej úpravy starostlivosti o zdravie ľudí, vytvárania a ochrany zdravých životných podmienok.

8. Hlavné druhy vplyvov na životné prostredie a opatrení na ich elimináciu alebo zníženie.

9. Základy právnej úpravy oblastí uvedených v poznámke pod čiarou k odkazom4) a 8) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. vo vzťahu k procesu posudzovania a povoľovania činnosti, ak už neboli obsiahnuté v bodoch 3, 4, 6 a 7 tejto prílohy.

Poznámky pod čiarou

1) § 181a, 181b, 181c a 181e Trestného zákona č.140/1961 Zb. v znení zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 175/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z.

2) Napríklad § 28 až 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., § 28 a 29 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.

3) § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

4) § 11 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.

5) Napríklad zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch, zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1972 Zb. o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením, vyhláška Štátnej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj č. 186/1990 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť, vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky č. 155/1992 Zb., ktorou sa určujú podmienky oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav, vyhláška Slovenského geologického úradu č. 415/1992 Zb. o udeľovaní povolení na vykonávanie geologických prác a o spôsobe overovania odbornej spôsobilosti pracovníkov, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 111/1993 Z. z. o vydávaní odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia alebo odpadov, ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb, vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.