392

OPATRENIE

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 12. septembra 2003

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“), ktorými sú

a) štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie zriadené ministerstvom,1)

b) Slovenská inšpekcia životného prostredia.2)

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevodehnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 5 písm. h) zákona]

Povinnosť vykonávať osobitné ponukové konanie podľa § 8 ods. 1 zákona sa vzťahuje na správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia, ak predmetom prevodu sú hnuteľné veci štátu, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 50 000 Sk. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prevody majetku štátu na účely uvedené v § 11 ods. 7 zákona.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlasministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu dávajú hnuteľné vecí štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia iným správcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 tohto opatrenia.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zamieňajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia.

§ 7

Nájom nehnuteľných vecí štátu (k § 13 ods. 6 zákona)

Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu viac ako 30 % celej podlahovej plochy stavby alebo viac ako 30 % výmery pozemku, sa vyžaduje súhlas ministerstva: to neplatí, ak ide o nájom nebytových priestorov na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a o nájom nehnuteľnosti alebo jej častí na účely realizácie projektov energetickej efektívnosti.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 7 zákona)

Na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky viac ako 30 % celej podlahovej plochy stavby alebo viac ako 30 % výmery pozemku subjektom uvedeným v § 13 ods. 7 písm. a) a f) zákona, sa vyžaduje súhlas ministerstva.


§ 9

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 337/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

§ 10

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2003.


László Miklós v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 21 ods. 4 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

2) § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení neskorších predpisov.