Redakčné oznámenie č. r1/c83/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške č. 192/1994 Z. z.

Čiastka 83/1994
Platnosť od 04.11.1994 do30.11.2002

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1994 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu

1. V § 3 úvodná veta má správne znieť:

„Táto vyhláška sa vzťahuje v častiach určených na užívanie verejnosťou na stavby občianskeho vybavenia pre“.

2. V § 3 písm. i) má správne znieť:

i) dočasné ubytovanie (napríklad internáty, ubytovne, hotely).“.

3. V § 9 ods. 1 má správne znieť:

(1) Usporiadanie prevádzkových priestorov stavieb pre výrobu musí osobám na vozíku umožniť činnosti v súlade s bodmi 2.4.1. a 2.4.6. prílohy.“.

4. V prílohe vyhlášky v bode 3.2.4. majú byť namiesto slov „podľa § 5 ods. 4“ správne uvedené slová „podľa § 5 ods. 3“.

Redakcia