Vyhláška č. 250/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov

Platnosť od 11.09.2020
Účinnosť od 15.09.2020

OBSAH

250

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 3. septembra 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 502/2013 Z. z. a vyhlášky č. 409/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V prílohe č. 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Na úrovňové križovanie cestných komunikácií, okrem diaľnice a cesty I. až III. triedy, s vedľajšími železničnými traťami podľa odseku 3 písm. a) a c) sa môže vzťahovať výnimka podľa § 14 ods. 2 zákona, len ak je vybavené svetelným zabezpečovacím zariadením so závorami a zariadením detekcie uviaznutého vozidla alebo inej mimoriadnej udalosti v priestore medzi závorami, s priemerným denným rozsahom dopravy nižším ako 30 vlakov počítaným za obdobie posledných dvoch ukončených kalendárnych rokov. Úrovňové križovanie sa v obvode dopravní s koľajovým rozvetvením zriaďuje len pred prvou výhybkou v smere jazdy pre vchádzajúci vlak a za poslednou výhybkou pre odchádzajúci vlak.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2020.


Andrej Doležal v. r.