Opatrenie č. 6/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny

Čiastka 3/2009
Platnosť od 15.01.2009
Účinnosť od 15.01.2009

6

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 18. decembra 2008,

ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ceny stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení sú uvedené v prílohe.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2009.


Viera Tomanová v. r.


Príloha k opatreniu č. 6/2009 Z. z.

Poradové
číslo
PopisMerná
jednotka
Maximálne
zohľadňovaná
suma z ich
ceny v eurách
 
Zemné práce pre rampu
  
1.Okopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1 a 2 do 1 000 m3m31,71
2.Okopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3 do 1 000 m3m32,49
3.Príplatok k cenám za lepivosť horniny 1 až 3m30,65
4.Okopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4 do 1 000 m3m36,09
5.Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4m30,87
6.Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, hornina triedy 1 až 2, ručnem311,14
7.Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, hornina triedy 3, ručnem322,31
8.Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, hornina triedy 4, ručnem328,92
9.Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m, horniny 1 až 4m35,12
10.Príplatok za vodorovné premiestnenie výkopu nosením za každých ďalších 10 m, horniny 1 až 4m34,66
11.Nakladanie neuľahnutého výkopu z hornín 1 až 4m32,26
12.Prekladanie neuľahnutého výkopu z hornín 1 až 4m32,85
13.Uloženie sypaniny na medziskládky  (len v blízkosti staveniska)m30,74
 
Zakladanie len pre rampu
  
14.Betón základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek, blokov a základových múrov, prostý triedy B12,5 (zn. II)m3105,36
15.Betón základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek, blokov a základových múrov, prostý triedy B20 (zn. III)m3114,58
16.Betón základné konštrukcie klenieb, dosiek, pásov, pätiek a základových múrov železných (bez výstuže), triedy B15 (zn. II)m3105,73
17.Betón základových konštrukcií klenieb, dosiek, pásov, pätiek a základových múrov železných (bez výstuže), triedy B20 (zn. III)m3116,18
18.Debnenie stien základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, zhotovenie – tradičném215,65
19.Debnenie stien základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, odstráneniem22,46
20.Výstuž základových konštrukcií a základových múrov z ocele 10216 až 10505 alebo sietet1 347,15
 
Zvislé a kompletné konštrukcie vrátane stavebných materiálov
  
21.Zamurovanie otvoru v murive nadzákladovéhom3182,76
22.Murivo plochy nad 4 m2m3188,39
23.Zamurovanie otvoru v stenách hrúbky do 100 mmm217,36
24.Zamurovanie otvoru v stenách hrúbky nad 100 mmm228,94
25.Priečky murované hrúbky 140 mm plochy nad 4 m2m327,23
26.Priečky sadrokartónové, hrúbka priečky 125 mmm250,00
27.Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám pristrelenímm2,50
28.Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penoum2,63
29.Obmurovka kúpeľňových vaní z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty, hrúbky 65 mmm219,66
30.Doplnenie muriva obrúbm9,89
 
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie vrátane stavebných materiálov
  
31.Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivo do 0,09 m2kus3,68
32.Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0,09 do 0,25 m2kus6,33
33.Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0,25 do 1 m2kus13,01
34.Vnútorná omietka stropovm210,39
35.Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m2kus2,85
36.Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,09 do 0,25 m2kus4,22
37.Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2kus9,98
38.Vnútorná omietka  stien novýchm27,57
39.Stierka pre sadrokartónové priečky jedna vrstvam22,91
40.Mazanina z betónu prostého vrátane príplatkov  triedy B15 (zn. II) hrúbka 5 až 24 cmm3142,89
41.Mazanina z betónu prostého vrátane príplatkov triedy B20 (zn. III)  hrúbky 5 až 24 cmm3150,61
42.Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtovt1 123,51
43.Násyp zo štrkopiesku 0 – 32 (pre spevnenie podkladu rampy)m336,21
44.Poter pieskovocementový hrúbka do 10 mmm24,01
45.Poter pieskovocementový hrúbka do 20 mmm25,25
46.Poter pieskovocementový hrúbka do 30 mmm26,43
47.Poter pieskovocementový hrúbka do 40 mmm27,78
48.Poter pieskovocementový hrúbka do 50 mmm29,09
49.Nivelačná stierka podlahová  hrúbky 3 mmm28,20
50.Zárubňa do šírky  900 mmkus37,85
51.Osadenie dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2,5 m2kus12,40
 
Ostatné konštrukcie a práce
  
52.Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom – 2,200 tm355,54
53.Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových – 2,400 tm3136,67
54.Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých, hrúbka do 150 mm – 0,196 tm22,78
55.Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek alebo z iných materiálov, hrúbka do 150 mm – 0,115 tm22,21
56.Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápennopieskových, cementových na maltu – 1,905 tm318,51
57.Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehlovom na maltu – 0,057 tm23,60
58.Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kovového dverného krídla do 2 m2kus0,46
59.Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní – 0,082 tm24,85
60.Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo sádrokartóných – 0,024 tm21,91
61.Vybúranie vodovodného, plynového a podobného vedenia, DN do 200 mm – 0,045 tm1,32
62.Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm – 0,05 tm3,83
63.Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,0225 m2, hrúbka do 150 mm – 0,004 tkus1,23
64.Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,0225 m2, hrúbka do 300 mm – 0,008 tkus2,05
65.Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,09 m2, hrúbka do 150 mm – 0,026 tkus1,91
66.Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,09 m2, hrúbka do 300 mm – 0,057 tkus3,75
67.Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,25 m2, hrúbka do 150 mm – 0,073 tkus2,62
68.Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,25  m2, hrúbka do 300 mm – 0,146 tkus6,67
69.Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 1 m2, hrúbka do 100 mm – 0,191 tm25,69
70.Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 1 m2, hrúbka do 150 mm – 0,281 tm27,26
71.Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 1 m2, hrúbka do 300 mm – 1,875 tm343,23
72.Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 4 m2, hrúbka do 100 mm –  0,180 tm22,65
73.Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 4 m2, hrúbka do 150 mm – 0,270 tm23,51
74.Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 4 m2, hrúbka do 300 mm – 1,875 tm329,89
75.Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 150 mm – 0,034 tkus7,99
76.Vybúranie otvoru v železobetónových  priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 150 mm – 0,093 tkus14,16
77.Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, hrúbka do 100 mm – 0,240 tm220,25
78.Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, hrúbka do 150 mm – 0,365 tm226,81
79.Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 4 m2, hrúbka do 50 mm – 0,125 tm26,63
80.Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 4 m2, hrúbka do 100 mm – 0,240 tm214,20
81.Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 4 m2, hrúbka do 150 mm – 0,365 tm215,28
82.Vybúranie otvoru v stropoch  železobetónových plochy do 0,0225 m2, hrúbka nad 120 mm – 0,008 tkus3,63
83.Vybúranie otvoru v stropoch  železobetónových plochy do 0,09 m2, hrúbka nad 120 mm – 0,032 tkus5,93
84.Vybúranie otvoru v stropoch železobetónových plochy do 0,25 m2, hrúbka nad 120 mm – 0,090 tkus8,89
85.Vybúranie otvoru v stropoch  železobetónových plochy do 1 m2, hrúbka nad 120 mm – 2 400 tm3139,88
86.Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm – 0,006 tm2,18
87.Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm – 0,018 tm2,61
88.Vysekanie rýh v betóne dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 150 mm  – 0,028 tm5,30
89.Vysekanie rýh v betóne dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm  – 0,050 tm6,93
90.Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm – 0,022 tm8,44
91.Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % – 0,050 tm22,02
92.Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných  – 0,068 tm24,14
93.Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 mt13,08
94.Príplatok za každých ďalších 3,5 mt4,11
95.Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 kmt9,69
96.Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 kmt0,36
97.Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 mt5,91
98.Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 mt0,67
99.Poplatok za skládku t 23,24
100.Podchytenie nadzákladového muriva drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hrúbke muriva do 450 mm a dĺžke podchytenia do 3 mm45,94
101.Podchytenie nadzákladového muriva drevenou výstuhou pri hrúbke muriva nad 450 do 600 mm dĺžky podchytenia do 3 mm65,24
102.Podchytenie priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hrúbke muriva do 150 mm a dĺžky podchytenia do 3 mm25,60
103.Podchytenie priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hrúbke muriva 150 – 300 mm a dĺžky podchytenia do 3 mm34,09
104.Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 mt23,36
 
Zdravotechnika vnútorná kanalizácia
  
105.Práce súvisiace s vnútornou kanalizáciou pri úprave bytu alebo rodinného domuhodina12,61
106.Materiál súvisiaci s prácami s vnútornou kanalizácioukomplet199,17
 
Zdravotechnika – vnútorný vodovod
  
107.Práce súvisiace s vnútorným vodovodom pri úprave bytu alebo rodinného domuhodina12,61
108.Vodoinštalačný materiál súvisiaci s vodoinštalačnými prácamikomplet199,17
 
Zdravotechnika – plynovod
  
109.Práce súvisiace s plynovodom pri úprave bytu alebo rodinného domuhodina12,61
110.Plynoinštalačný materiál súvisiaci s plynoinštalačnými prácamikomplet199,17
 
Zariadenia
  
111.Práce súvisiace s montážou zariadení pri úprave bytu alebo rodinného domuhodina10,96
112.Vaňa kus 185,43
113.Vanička sprchovákus147,55
114.Kabína sprchová kompletná alebo vyhotovená  zo stavebných materiálov na miestekus829,85
115.Umývadlokus68,12
116.Batéria umývadlovákus94,61
117.Batéria vaňová so sprchoukus189,21
118.WC misa so splachovacou nádržoukus283,81
119.Bidetkus210,19
 
Iné zariadenia
  
120.  Kompletná garážová brána alebo kompletná vstupná brána s diaľkovým ovládaním vrátane prác súvisiacich s montážoukus1 800,00
 
Ústredné kúrenie
  
121.Práce súvisiace s prekládkou  ústredného kúrenia pri úprave bytu alebo rodinného domuhodina12,61
123.Materiál súvisiaci s prekládkou ústredného kúreniakomplet199,17
 
Konštrukcie stolárske
  
124.Montáž dverového krídla kompletizovaného otváravého do  oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlovékus39,84
125.Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové do rozmerov 900/1970 kus 78,34
126.Montáž kuchynskej linky  na stenum31,49
127.Kuchynská linka pre fyzické osoby odkázané na mechanický alebo elektrický vozíkkus995,82
 
Podlahy z dlaždíc a podlahy parketové
  
128.Montáž soklíkov z obkladačiek, hutných, keramických, rovném2,59
129.Montáž podláh z keramických dlaždíc – ukladanie do maltym215,68
130.Zhotovenie parketovej podlahy s olištovaním a podložkoum212,00
131.Montáž podláh z keramických dlaždíc – ukladanie do tmelum216,79
132.Dlaždice interiérovém217,56
133.Dlaždice exteriérovém222,50
 
Podlahy povlakové
  
134.Lepenie podlahových soklíkov alebo gumových líštm0,48
135.Soklíkm1,11
136.Lepenie podlahových soklíkov alebo líštm0,70
137.Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu, z pásovm26,17
138.Podlahovina z PVCm211,08
 
Dokončovacie práce – nátery
  
139.Nátery kovových stavebných doplnkov konštrukcií; syntetické, na vzduchu schnúce, dvojité, dvojnásobok 1x z emailovm25,83
140.Nátery kovových stavebných doplnkov konštrukcií, syntetické na vzduchu schnúce, základným21,67
141.Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej, dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným tmelenímm210,76
 
Dokončovacie práce – maľby
  
142.Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobok s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach m20,17
143.Maľby z maliarskych tekutých  zmesí m21,31
144.Linkustrácia izolovaná latexovou farbou na stropoch m23,81
 
Elektromontáže
  
145.Práce súvisiace s elektromontážou pri úprave bytu alebo rodinného domuhodina10,96
146.Elektroinštalačný materiál súvisiaci s elektromontážnymi prácamikomplet199,17