Vyhláška č. 204/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu

Čiastka 72/1996
Platnosť od 11.07.1996 do31.07.2000
Účinnosť od 15.07.1996 do31.07.2000
Zrušený 50/1976 Zb.

OBSAH

204

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 26. júna 1996,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 143 ods. 1 písm. k) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 45/1979 Zb. a vyhlášky Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 376/1992 Zb. sa dopĺňa takto:

Za § 46 sa vkladá nový, tretí oddiel, ktorý znie:

„Tretí oddiel

Stavby na bývanie odlišného štandardu

§ 46a

(1) Pre stavby na bývanie odlišného štandardu platia primerane ustanovenia § 40 až 46 s výnimkou § 43 ods. 2 a § 46 ods. 2 druhej vety, najmä pre

a) vybavenosť bytov príslušnými priestormi a technickými zariadeniami, ktoré spĺňajú požiadavky na zdravé bývanie, podľa § 42,

b) spoločné vybavenie bytových domov podľa § 43 a vybavenie rodinných domov podľa § 46.

(2) Územno-technické, urbanistické, architektonické, účelové a stavebnotechnické podmienky stavieb uvedených v odseku 1 určí stavebný úrad v územnom rozhodnutí, v stavebnom povolení alebo v inom rozhodnutí.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 1996.


Jozef Zlocha v. r.