Vyhláška č. 202/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 349/1998 Z. z.

Čiastka 86/2002
Platnosť od 23.04.2002 do30.09.2006
Účinnosť od 01.05.2002 do30.09.2006
Zrušený 532/2006 Z. z.

OBSAH

202

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 3. apríla 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 349/1998 Z. z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení vyhlášky č. 349/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. a) sa slovo „pre" nahrádza slovami „vzhľadom na".

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou „§ 43d až 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.".

3. V § 1 písm. b) sa za slovo „rizík" vkladajú slová „a následkov".

4. V § 2 odsek 1 znie:

(1) Stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany sú požiadavky na územnotechnické, urbanistické, stavebnotechnické a dispozičné riešenie a technologické vybavenie stavieb z hľadiska potrieb civilnej ochrany. Uplatňujú sa v rámci obstarávania, navrhovania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a pri navrhovaní, umiestňovaní a povoľovaní zariadení civilnej ochrany2) budovaných samostatne a budovaných v stavbách.3a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 43 až 43e zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.".

5. Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 11 sa vypúšťajú.

6. V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany sa uplatňujú prednostne vo vzťahu k zriadeniu ochranných stavieb.".

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

7. V § 2 odsek 4 znie:

(4) Stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany podľa odseku 1 sa vypracúvajú v územnoplánovacej dokumentácii v časti civilná ochrana, ktorá upravuje ukrytie obyvateľstva diferencovane podľa analýzy územia republiky z hľadiska možných mimoriadnych udalostí5) v územných obvodoch okresov takto:

a) v odolných úkrytoch pre najpočetnejšiu zmenu zamestnancov v objektoch, ktoré sú určené na zabezpečovanie úloh v súvislosti so zásobovaním obyvateľstva vodou, plynom, elektrickou energiou, potravinami, šatstvom a inými komoditami,

b) v odolných úkrytoch pre najpočetnejšiu zmenu zamestnancov v objektoch zdravotníckych zariadení,

c) v odolných úkrytoch v objektoch štátnych orgánov, orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy pre zamestnancov, ktorí budú v prípade vzniku mimoriadnej udalosti zabezpečovať riadenie alebo vykonávanie záchranných lokalizačných a likvidačných prác,

d) v plynotesných úkrytoch alebo jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne v objektoch poskytujúcich služby obyvateľstvu pre zamestnancov,

e) v plynotesných úkrytoch alebo jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne v bytových domoch,

f) v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne v rodinných domoch.".

V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 40 až 41 vyhlášky č. 83/1976 Zb." nahrádza citáciou „§ 12 ods. 1 písm. c), § 13 ods. 1 písm. a) a § 14 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.".

8. Poznámky pod čiarou k odkazom 11a) až 11c) sa vypúšťajú.

9. V § 3 sa slová „samostatná časť" nahrádzajú slovom „súčasť".

10. V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „§ 22 ods. 1 písm. d) vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou „§ 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.".

11. V § 5 odsek 1 znie:

(1) Technické podmienky zariadení civilnej ochrany2) sú určené zásadami na zabezpečenie ochrany obyvateľstva ukrytím počas mimoriadnej situácie; uvádzajú sa v pláne ukrytia, ktorý je súčasťou plánu ochrany.15)".

V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa slová „§ 13 ods. 1 písm. j)" nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 1 písm. i)".

12. V § 5 odsek 2 znie:

(2) Technické podmienky zariadení civilnej ochrany sa uplatňujú v rozsahu základných technických požiadaviek na ochranné stavby podľa prílohy č. 1 pri ich navrhovaní.".

13. V § 6 odsek 1 znie:

(1) Ochranné stavby sa podľa ochranných vlastností členia na

a) odolné úkryty,

b) plynotesné úkryty,

c) jednoduché úkryty budované svojpomocne,

d) chránené pracoviská, ktoré slúžia civilnej ochrane (ďalej len „chránené pracoviská").".

14. V § 6 ods. 2 sa slovo „uskutočňujú" nahrádza slovom „budujú" a vypúšťajú sa písmená c) až e).

15. V § 7 odsek 11 znie:

(11) O odolnom úkryte vypracúva evidenčný list ochrannej stavby podľa prílohy č. 4 vlastník alebo správca, ich evidenciu vedie okresný úrad a obec.".

16. V § 8 odsek 7 znie:

(7) O plynotesnom úkryte vypracúva evidenčný list ochrannej stavby podľa prílohy č. 4 vlastník alebo správca, ich evidenciu vedie okresný úrad a obec.".

17. § 9 znie:

㤠9

Jednoduché úkryty budované svojpomocne

(1) Na jednoduché úkryty budované svojpomocne sa vyberajú vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb, ktoré po vykonaní špecifických úprav musia zabezpečovať čiastočnú ochranu pred účinkami mimoriadnych udalostí podľa prílohy č. 1 časti III.

(2) Vybrané vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb na jednoduché úkryty budované svojpomocne musia spĺňať požiadavky na

a) vzdialenosť miesta pobytu ukrývaných osôb tak, aby sa mohli v prípade ohrozenia včas ukryť,

b) zabezpečenie ochrany pred rádioaktívnym zamorením a pred preniknutím nebezpečných látok,

c) minimalizáciu množstva prác nevyhnutných na úpravu týchto priestorov,

d) statické vlastnosti a ochranné vlastnosti,

e) vetranie prirodzeným alebo núteným vetraním vonkajším vzduchom filtračným a ventilačným zariadením,

f) utesnenie.

(3) O vybraných priestoroch stavieb podľa odsekov 1 a 2 vypracúva určovací list jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne obec v spolupráci s vlastníkom objektu podľa prílohy č. 3, ich evidenciu vedie obec.".

18. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠10a

Odborná prehliadka ochrannej stavby

(1) Odborná prehliadka ochrannej stavby je periodická odborná prehliadka (revízia) funkčnosti a prevádzkovej spôsobilosti technologického a technického vybavenia (filtračného a ventilačného zariadenia, dieselagregátu, tlakových nádob, elektroinštalácie) a prehliadka stavebnej časti ochrannej stavby. Nedostatky zistené pri odbornej prehliadke technologického vybavenia ochrannej stavby možno odstrániť v rámci odbornej prehliadky. Oprava nedostatkov špecifikovaných v protokole z odbornej prehliadky sa vykoná bezodkladne.

(2) V rámci údržby ochrannej stavby sa vykonáva aj odborná prehliadka, ak ju vykoná odborne spôsobilá osoba.".

19. V prílohe č. 1 časti IV písmeno B znie:

„B. Základné požiadavky na umiestnenie ochranných stavieb podľa hodnoty ochranného súčiniteľa stavby

1 Pri ochrannej stavbe typu odolný úkryt a plynotesný úkryt musí ochranný súčiniteľ stavby dosiahnuť hodnotu K0 = minimálne 100.

2 Pri ochrannej stavbe typu jednoduchý úkryt musí ochranný súčiniteľ stavby dosiahnuť hodnotu K0 = minimálne 50.".

20. V prílohe č. 2 písmene A bode 1 sa vypúšťa písmeno i), v bode 2 písm. f) a v bode 3 písm. f) sa slová „základné listy" nahrádzajú slovami „určovacie listy".

21. Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z.

Príloha 03

22. V prílohe č. 4 bode 21 sa dopĺňa slovo „*rádio".

23. Slová „stály" vo všetkých tvaroch sa v celom texte nahrádzajú slovami „odolný" v príslušných tvaroch; slová „havarijný" vo všetkých tvaroch sa v celom texte nahrádzajú slovami „plynotesný" v príslušných tvaroch; slová „úkryt budovaný svojpomocne" vo všetkých tvaroch sa v celom texte nahrádzajú slovami „jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne" v príslušných tvaroch; slová „vzduchotechnika, filtroventilačné, filtroventilácia" vo všetkých tvaroch sa v celom texte nahrádzajú slovami „filtrácia a ventilácia" v príslušných tvaroch.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2002.


Ivan Šimko v. r.