Vyhláška č. 136/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky č. 203/1996 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje podpora

Čiastka 62/1997
Platnosť od 17.05.1997
Účinnosť od 17.05.1997

OBSAH

136

VYHLÁŠKA

Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky

z 25. apríla 1997,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky č. 203/1996 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje podpora

Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky č. 203/1996 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje podpora, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 písmeno f) znie:

f) vypočítaná spotreba tepla pre merný byt, ak ide o uskutočnenie stavby podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona,“.

2. V § 4 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

h) spôsob obstarania stavby,“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

3. V § 4 ods. 1 písm. i) sa slová „§ 10 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 2“.

4. V § 4 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

g) zmluva o obstaraní stavby podľa § 11 ods. 5 zákona,“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

5. V § 4 ods. 2 písm. h) sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.

6. V § 5 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

7. V § 6 ods. 1 písmeno c) znie:

c) celkový príjem po zdanení a u zamestnanca celkový príjem po zdanení za predchádzajúcich šesť kalendárnych mesiacov,“.

8. V § 6 ods. 2 písmeno b) znie:

b) potvrdenie zamestnávateľa o priemernom mesačnom zárobku za šesť predchádzajúcich kalendárnych mesiacov,“.

9. V § 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na štátnu rozpočtovú organizáciu a štátnu príspevkovú organizáciu.10)“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10) znie:

10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.“.

10. V § 8 ods. 1 písmeno a) znie:

a) dosiahnutie výpočtovo určenej spotreby tepla na vykurovanie merného bytu pod normovú hodnotu podľa osobitného predpisu,5) “.

11. § 10 znie:

㤠10

(1) Ak žiadosť predkladá jeden zo spoluvlastníkov alebo právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorú na to splnomocnil spoluvlastník podľa § 11 ods. 3 zákona, obsahom a prílohou k žiadosti sú údaje a doklady uvedené v § 2, 3, 5, 6 a 7 za každého splnomocniteľa.

(2) Prílohy k žiadosti sa prikladajú v origináli, v overenej kópii alebo v kópii, ktorej súlad s originálom potvrdí pracovník odboru bytovej politiky príslušného okresného úradu.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ján Mráz v. r.