Vyhláška č. 158/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody

(v znení č. 119/2006 Z. z.)

Čiastka 74/2004
Platnosť od 27.03.2004 do31.01.2010
Účinnosť od 15.03.2006 do31.01.2010
Zrušený 558/2009 Z. z.

158

VYHLÁŠKA

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

zo 16. februára 2004,

ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 17 ods. 4 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 134/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje

a) skupiny stavebných výrobkov a systémy preukazovania zhody, ktoré sa vzťahujú na ich preukazovanie,

b) podrobnosti o používaní značiek zhody vrátane obsahu a umiestnenia sprievodných údajov.

§ 2

(1) Skupinu stavebných výrobkov tvoria stavebné výrobky podľa rovnakého účelu použitia z hľadiska funkcie v stavbe. Ak je to potrebné, skupina stavebných výrobkov sa ďalej člení podľa špecifických vlastností, špecifických požiadaviek alebo podľa účelu, ktoré podmieňujú uplatnenie určeného systému preukazovania zhody. Zoznam skupín stavebných výrobkov s určením systémov preukazovania zhody je uvedený v prílohe č. 1

(2) Ak sa technická špecifikácia podľa § 3 ods. 1 písm. a) alebo c) zákona vzťahuje na stavebný výrobok, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1, alebo je v prílohe č. 1 preň určený iný systém preukazovania zhody, na takýto výrobok sa uplatňuje systém preukazovania zhody podľa technickej špecifikácie.

(3) Ak stavebný výrobok možno z hľadiska jeho použitia v stavbe zaradiť do dvoch alebo viacerých skupín výrobkov podľa prílohy č. 1, potom pre jeho zaradenie je rozhodujúci ten účel použitia v stavbe, ktorý z hľadiska rizík pri použití v stavbe kladie vyššie nároky na jeho vlastnosti a výrobu.

§ 3

(1) Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a častí stavieb je nasledujúca:

a) stavebné výrobky, ktoré môžu v stavbe prispievať k tvorbe alebo rozširovaniu ohňa a dymu v priestore vzniku požiaru alebo aj mimo tohto priestoru, sa klasifikujú podľa reakcie na oheň do tried A1, A2, B, C, D, E a F1) okrem výrobkov na podlahy a tepelnoizolačných výrobkov na lineárne potrubia. Výrobky na podlahy sa podľa reakcie na oheň klasifikujú do tried A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl a Ffl1) a tepelnoizolačné výrobky na lineárne potrubia do tried A1L, A2L, BL, CL, DL, EL a FL,2)

b) strechy a strešné krytiny sa klasifikujú podľa reakcie na vonkajší oheň do tried BROOF(t1), FROOF(t1), BROOF(t2), FROOF(t2), BROOF(t3), CROOF(t3), DROOF(t3), FROOF(t3), BROOF(t4), CROOF(t4), DROOF(t4), EROOF(t4) a FROOF(t4),3) kde t1, t2, t3 alebo t4 označuje jednu zo štyroch skúšobných metód,4)

c) stavebné výrobky a časti stavieb sa klasifikujú podľa požiarnej odolnosti do tried vyjadrujúcich písmenami vlastnosti a údajmi v minútach zachovania vlastnosti alebo kombinácie vlastností.5)

(2) Materiály a stavebné výrobky, ktoré sa podľa reakcie na oheň klasifikujú bez skúšania do niektorej triedy A1, A2, B, C, D, E alebo A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, ako aj strešné krytiny, ktoré sa z hľadiska reakcie na vonkajší oheň klasifikujú bez skúšania do triedy BROOF, podľa doteraz vydaných rozhodnutí Európskej komisie, sú uvedené v prílohe č. 2.

(3) Ďalšie materiály a stavebné výrobky, ktoré sa klasifikujú bez skúšania do tried podľa odseku 1, stanovené neskoršími rozhodnutiami Európskej komisie, zverejní ministerstvo vo svojom vestníku podľa § 17 ods. 1 písm. j) bodu 5 zákona.

(4) Ak stavebný výrobok podľa reakcie na oheň nie je klasifikovaný podľa odseku 2 alebo odseku 3, potom jeho reakcia na oheň stanovená skúšaním

a) je náchylná na zmeny v procese výroby, pretože deklarovaná trieda reakcie na oheň sa dosahuje dávkovaním alebo modifikovaním vstupných materiálov, alebo

b) nie je náchylná na zmeny v procese výroby.

§ 4

(1) Označenie stavebného výrobku značkou zhody a sprievodnými údajmi sa umiestňuje podľa charakteru výrobku na jedno z uvedených miest a v poradí podľa prednosti:

a) na samotný výrobok alebo

b) na štítok pripojený k výrobku, alebo

c) na balenie výrobku, alebo

d) označenie je súčasťou sprievodnej dokumentácie.

(2) Ak charakter výrobku umožňuje umiestniť na miesta podľa odseku 1 písm. a) až c) značku zhody len s minimálnymi sprievodnými údajmi a technická špecifikácia to umožňuje, potom týmito údajmi musia byť údaje podľa odseku 3 písm. a) až e) a značka zhody so všetkými sprievodnými údajmi podľa odseku 3 sa uvedie ako súčasť sprievodnej dokumentácie.

(3) Ak technická špecifikácia nestanovuje inak, umiestnenie značky zhody len podľa odseku 1 písm. d) sa môže využiť len pri nekusových výrobkoch, ktoré sa neprepravujú vo vlastných obaloch.

(4) Okrem značky zhody podľa § 8 ods. 2 zákona alebo značky zhody podľa § 8 ods. 3 zákona a prílohy č. 3 označenie obsahuje tieto sprievodné údaje:

a) registračné číslo notifikovanej osoby pod značkou zhody podľa § 8 ods. 2 zákona alebo kód autorizovanej osoby pri značke zhody podľa § 8 ods. 3 zákona, ak ide o označenie značkou zhody na základe preukázania zhody systémom 1+, 1 alebo 2+,

b) názov a adresa výrobcu alebo registrovaná identifikačná značka výrobcu,

c) posledné dvojčíslo roka, v ktorom sa výrobok označil značkou zhody,

d) označenie zodpovedajúceho certifikátu vydaného notifikovanou osobou v prípade označenia značkou zhody podľa § 8 ods. 2 zákona alebo autorizovanou osobou v prípade označenia značkou zhody podľa § 8 ods. 3 zákona, ak ide o označenie značkou zhody na základe preukázania zhody systémom 1+, 1 alebo 2+,

e) označenie technickej špecifikácie alebo technických špecifikácií, ak výrobok vyhovuje viacerým špecifikáciám. V prípade európskeho technického osvedčenia sa okrem jeho označenia uvádza aj označenie predpisu, na základe ktorého bolo vydané,

f) názov a typ výrobku,

g) účel použitia výrobku podľa technickej špecifikácie alebo technických špecifikácií, ak výrobok vyhovuje viacerým špecifikáciám,

h) hodnoty a tolerancie určených vlastností výrobku a ďalšie údaje, ak sú vyžadované technickou špecifikáciou alebo touto vyhláškou.

(5) K označeniu značkou zhody podľa § 8 ods. 2 zákona sa hodnoty a tolerancie určených vlastností výrobku a ďalšie údaje podľa odseku 3 písm. h) vyhlášky uvádzajú v zmysle požiadaviek technickej špecifikácie podľa § 3 ods. 1 písm. a) alebo písm. c) zákona.

(6) K označeniu značkou zhody podľa § 8 ods. 3 zákona sa hodnoty a tolerancie určených vlastností výrobku a ďalšie údaje podľa odseku 3 písm. h) vyhlášky uvádzajú v závislosti od technickej špecifikácie takto:

a) v zmysle požiadaviek technickej špecifikácie podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona alebo

b) v zmysle požiadaviek technickej špecifikácie podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona kladených na uvádzanie vlastností výrobku v dodacom liste, ak technická špecifikácia takéto požiadavky obsahuje, a z týchto vlastností len tie, ktoré sú obsahom počiatočných skúšok typu výrobku.

(7) Vzory označovania stavebných výrobkov značkami zhody spolu so sprievodnými údajmi sú uvedené v prílohe č. 3.


§ 5

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 520/2001 Z. z., ktorou sa určujú skupiny stavebných výrobkov a podrobnosti o preukazovaní zhody.

§ 5a

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s osobitným predpisom6) pod číslom notifikácie 2005/0632/SK.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.


László Gyurovszky v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 158/2004 Z. z.

SKUPINY STAVEBNÝCH VÝROBKOV S URČENÝMI SYSTÉMAMI PREUKAZOVANIA ZHODY

Oblasť použitia výrobkov
ČísloNázov skupiny výrobkovČlenenie skupinySPZ
Výrobky na úpravu podložia stavieb a zemných konštrukcií a pre základové konštrukcie
0101Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky do stavieb pozemných komunikácií a iných dopravných plôch (okrem vystužovania asfaltových povrchov vozoviek), do stavieb železníc, zemných stavieb, základov a podperných konštrukcií, odvodňovacích systémov, stavieb na ochranu proti erózii, stavieb nádrží a hrádzí, stavieb kanálov a stavieb na likvidáciu tuhých odpadovPodľa účelu:
na filtráciu2+
na odvodňovanie2+
na ochranu2+
na vystužovanie2+
aj na oddeľovanie1)4
0102Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky do podzemných stavieb a tunelov alebo do stavieb na zadržiavanie kvapalných odpadov 2+
0103Stabilizačné a hydroizolačné zmesi do podložia stavieb vrátane podložia násypu pozemnej komunikácie alebo železničnej trate 2+
0104Prefabrikované pilóty a súvisiace konštrukčné prvky2) 2+
0105Základové trámy a pätky z betónu3) 2+
Výrobky na kotvenie do hornín a nosných vrstiev zemín
0201Zemné a horninové kotvy 3
Výrobky pre oporné múry a vodné stavby
0301Prvky oporných múrov z betónu3) 2+
0302Kameň pre gabióny 2+
0303Siete pre gabióny 3
0304Gabiónové bloky 2+
0305Kameň pre vodné stavbyPodľa kategórie vodnej
stavby: 4)
L, II. a III. kategória2+
IV. kategória4

Použité skratky:
SPZ – určený systém preukazovania zhody podľa § 7 zákona,
PNL – predpisy o nebezpečných látkach,
PPB – predpisy o požiarnej bezpečnosti,
RVO – reakcia na vonkajší oheň,
TRO – trieda reakcie na oheň.

Membrány proti vlhkosti, vode a radónu
04010402

0403

0404

0405

0406
Hydroizolačné a/alebo protiradónové fólie pre nadzemné podlažie (nepodpivničené) alebo pre podzemné priestory (pivničné)Hydroizolačné pásy pre murované steny

Parozábrany a paropriepustné vrstvy pre steny alebo strechy

Strešné povlakové fólie a iné strešné membránové povlaky

Strešné podkladové vrstvyHydroizolačné náterové látky, malty a tmely pre nadzemné podlažia alebo podzemné priestory stavieb, alebo pod dlažby a obklady
Na základný účel5) 32+6)
Na účel, na ktorý sa
vzťahujú PPB, s člene-
ním podľa TRO, resp.
potreby skúšania RVO:
(A1, A2, B, C)7) 1
(A1, A2, B, C)8), D, E 3
(A1 až E)9), F 4
výrobky vyžadujúce
skúšanie RVO10)
3
výrobky nevyžadujúce
skúšanie RVO10)
4
Výrobky pre cesty, chodníky a iné dopravné plochy
0501 Asfalty prírodné a modifikované a asfaltové emulzie pre konštrukcie ciest a povrchové úpravy ciest 2+
0502 Asfaltové zmesi pre konštrukcie ciest a povrchové úpravy dopravných plôch a špeciálne výrobky na povrchové úpravy dopravných plôch Na základný účel5) 2+
Na účel, na ktorý sa
vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1fl, A2fl, Bfl, Cfl)7) 1
(A1fl, A2fl, Bfl, Cfl)8),
Dfl, Efl
3
(A1fl to Efl)9), Ffl 4
0503

0504
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov pre konštrukcie ciest

Kamenivo do bitúmenových zmesi a na povrchové úpravy pre cesty, letiská a iné dopravné plochy
Podľa účelu:
do obrusných vrstiev 2+
do ostatných vrstiev 4
0505 Betóny pre cementobetónové kryty vozoviek 2+
0506 Klzné tŕne a zálievky pre betónové3) vozovky 4
0507 Dosky, dlažbové kocky a obrubníky z prírodného kameňa na vonkajšie dlažby 4
0508 Betónové dlažbové tvarovky, dlaždice a obrubníky na vonkajšie dlažby 4
0509 Dlažbové tehly 4
0510 Dlažbové prvky zahŕňajúce dlažbové kocky, dlaždice, obrubníky (okrem výrobkov skupín 0507 až 0509), sklobetónové svetlíky, podlahy z kovových platní, platne z mrežového plechu alebo roštov, tuhé dlážkoviny, bridlice, mozaiky, terazzové dlaždice a vegetačné dielce10a) 4
0511Cestné záchytné systémy - zvodidlá, nárazové vankúše, premiestniteľné bariéry, laná a rímsy 1
0512Bezpečnostné systémy pre chodcov vrátane mostných ríms (obslužných chodníkov) 1
0513Svetelná dopravná signalizácia, trvalé výstražné svetlá a dopravné majáky 1
0514Zvislé dopravné značky, premenné dopravné značky, stĺpy dopravných značiek a svetelnej signalizácie, reflexné stĺpiky, bariérové stĺpiky a vodiace zariadenia 1
0515Trvalé označovacie pásy, prefabrikované vodorovné dopravné značky a retroreflexné dopravné gombíky na vodorovné dopravné značenie 1
0516Náterové látky na vodorovné dopravné značenie, za tepla nanášané termoplasty, za studena nanášané plasty, s protišmykovými prísadami alebo bez nich a s premixovou balotinou alebo bez nej, alebo uvádzané na trh s uvedením typu a podielu balotiny a/alebo protišmykových prísad 1
0517Balotina, protišmykové prísady a ich zmesi používané ako posypové materiály vodorovných dopravných značiek 1
0518Protihlukové steny a zariadenia 3
0519Zariadenia proti oslneniu protiidúcimi vozidlami a externými zdrojmi svetla 3
0520Vybrané dopravné zariadenia - zrkadlá, zábrany na označovanie uzávierok alebo prekážok, spomaľovacie prahy, vodiace prahy, smerovacie dosky, vodiace tabule, kužele, dopravné závory a parkovacie koly 3
0521Tlmiace a pružiace prvky na železničných priecestiach 3
Výrobky pre železničné a električkové trate
0601Kamenivo do podkladových vrstiev konštrukcie podvalového podložia a konštrukcie koľajového lôžkaPodľa druhu trate:
pre rýchlostné trate2+
pre ostatné trate4
0602Podvaly 2+
0603Panely betónové3) bez vystrojenia alebo s vystrojením 2+
0604Koľajnice, drobné koľajivo a výhybky, antivibračné podložky a obloženia koľajníc 2+
Výrobky pre mosty
0701Mostné konštrukčné 2) prvky z betónu 3) alebo z kovu 2+
0702Mostné konštrukčné2) prvky z lepeného dreva 1
0703Mostné konštrukčné2) prvky z prírodného drevaPodľa triedy reakcie na
oheň:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E,
(A1 až E),9) F
2+
0704Mostné dilatačné uzávery 1
0705Výrobky a systémy na hydroizoláciu mostoviek 2+
Stožiare
0801Osvetľovacie stožiare oceľové, hliníkové a z polymérov vystužených vláknom 1
0802Osvetľovacie stožiare zo železobetónu a predpätého betónu 1
0803Stožiare pre trakčné vedenie električkových a trolejbusových tratí 2+
0804Stožiare pre trakčné vedenie železničných tratí 2+
0805Drevené stožiare pre nadzemné elektrické vedenia 2+
0806Ostatné prefabrikované stožiare alebo ich prefabrikované konštrukčné časti pre nadzemné elektrické vedenia, telekomunikačné zariadenia, veterné elektrárne a podobné zariadenia 2+
Výrobky na odpadovú a povrchovú (dažďovú) vodu
0901Rúry a tvarovky z prostého betónu, betónu vystuženého oceľovým vláknom a železobetónu s tesnením alebo bez tesnenia na kanalizačné potrubia 4
0902Rúry a tvarovky ostatné a tesnenia na kanalizačné potrubia 4
0903

0904

0905
Rúry a tvarovky na odpadové potrubia budov

Vstupné šachty a revízne komory kanalizačných potrubí vrátane stúpadiel, rebríkov a zábradlí

Prevzdušňovacie ventily na odpadové potrubia budov
Na základný účel5)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)
(A1, A2, B, C),8) D, E
(A1 až E),9) F
4


1
3
4
0906
0907
Čerpacie stanice odpadových vôd a spätné klapky na odpadové vody na použitie vnútri budov
Systémy a prvky domových čistiarní odpadových vôd a nádrže žúmp
Na základný účel5)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)
(A1, A2, B, C),8) D, E
(A1 až E),9) F
3


1
3
4
0908

0909
Lapače a odlučovače (separátory) pre odpadové vody z budov a inžinierskych stavieb vrátane ciest

Vpusty, poklopy a vtokové mreže na použitie na vozovkách, odstavných pruhoch, parkoviskách a spevnených plochách mimo budov
Na základný účel5)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením
podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)
(A1, A2, B, C),8) D, E
(A1 až E),9) F
4
110b)

1
3
4
0910Rámové priepusty z betónu3) 4
0911Odvodňovacie žľaby na komunikácie a plochy pre vozidlá a chodcovNa základný účel5)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)
(A1, A2, B, C),8) D, E
(A1 až E),9) F
31
3
4
0912Podlahové vpusty 4
Ložiská pre stavby
1001Guľové a valcové ložiská s PTFE 1
1002Ostatné ložiská pre konštrukcie pozemných a inžinierskych stavieb, kde v prípade porušenia ložiska sa stavby alebo ich časti dostanú do stavu za hranicou použiteľnosti a medzných stavov 1
1003Ložiská pre ostatné stavebné konštrukcie 3
Kamenivo do betónu a mált
1101Kamenivo do betónu 2+
1102Kamenivo do maltyPodľa účelu:
do murovacích mált2+
do ostatných mált4
1103Ľahké kamenivo do betónu, malty a injektážnej maltyPodľa účelu:
do betónov a murovacích a injektážnych mált2+
do ostatných mált4
Cementy, vápna a iné spojivá
1201Cementy a zmesné cementy (bežné) na prípravu betónu, malty, injektážnej (zalievkovej) malty a ostatných zmesí 1 +
1202Špeciálne cementy (odolné proti nízkym teplotám, biele cementy, cementy odolné proti síre, proti morskej vode, nízko alkalické cementy, hlinitano-vápenaté cementy, s veľmi nízkym hydratačným teplom, vysokopecné cementy s nízkou začiatočnou pevnosťou, murovacie cementy a cestné cementy) na prípravu betónu, malty, injektážnej (zalievkovej) malty a ostatných zmesí 1 +
1203Stavebné vápna vrátane páleného vápna, dolomitického vápna a hydraulického vápna na prípravu betónu, malty, injektážnej (zalievkovej) malty a ostatných zmesí 2
1204Hydraulické spojivá na výrobu zmesí do podkladových vrstiev dopravných plôch a hydraulické spojivá na výrobu mált 2+
Betóny, malty, injektážne zmesi, prísady a prímesi
1301Betóny všetkých pevnostných tried vyrábané v stabilných alebo mobilných betonárňach2+
1302Zrušená od 15. 3. 2006.
1303Striekané betóny 2+
1304Zmesi na injektážne alebo zálievkové malty 2+
1305Priemyselne vyrábané malty na murovaniePodľa druhu:11)
navrhovaná malta2+
malta predpísaného zloženia4
1306Priemyselne vyrábané malty na vnútorné a vonkajšie omietky na báze anorganických spojív vrátane tepelnoizolačných mált 4
1307Priemyselne vyrábané malty na omietky ostatné vrátane mált odolných proti požiaru 4
1308Prímesi do betónov a mált vrátane injektážnych primesíPodľa druhu:12)
druh I2+
druh II1+
1309Prísady do betónu, mált a zálievok a prisady do injektážnej malty na predpínaciu výstuž 2+
Výrobky na vystužovanie a predpínanie betónu
1401Tyče, prúty, vrúbkovaná pásová oceľ, zvárané siete a priestorová (priehradová) výstuž 1+
1402Vlákna na zvýšenie pevnosti betónov a mált vrátane injektážnych mált (rozptýlená výstuž)Podľa účelu:
do konštrukčných2) betónov a mált1
do ostatných betónov a mált3
1403Predpínacie výrobky - najmä drôty, laná, tyče so závitmi, rebierkové, ploché alebo hladké a predpinacie káble 1+
1404Systémy na dodatočné predpínanie konštrukcii (okrem rúrok a puzdier) 1+
1405Rúrky a puzdrá na ochranu alebo vedenie predpínacich výrobkov 4
Kovové profily, ploché kovové výrobky, odliatky a výkovky
1501Za tepla valcované, za studena tvarované alebo inak vyrobené kovové prierezy (profily) rôznych tvarov (T, L, H, U, Z, I), žľaby, duté profily, rúrky, ploché výrobky (dosky, plechy, pásy), tyče (okrem výstužných a predpínacich), odliatky a výkovky, nechrá-
nené alebo chránené proti korózii náterom, na použitie v kovových stavebných konštrukciách alebo v stavebných koštrukciách s kombináciou kovu a iných materiálov
2+
Murovacie prvky a doplnkové výrobky
1601Murovacie prvky, prípadne s integrovanými tepelnoizolačnými materiálmi vnútornými alebo vonkajšími (okrem debniacich tvaroviek, dlažbových prvkov, komínových vložkových tvaroviek a panelov s výškou jedného poschodia)Podľa kategórie:13)
kategória I2+
kategória II4
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:14)
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
1602Doplnkové stavebné dielce do muriva - spony, ťahadlá, závesy, podperné uholníky, konzolky, preklady a oceľová výstuž do ložných škár a stykov 3
Zabudované debniace systémy
1701Debniace systémy na báze dutých blokov (debniace tvarovky) alebo panelov prepojených rozperkami, vyrobených z izolačných materiálov alebo z kombinácie izolačných a iných materiálov, ktoré sa vypĺňajú betónom, prípadne betónom s výstužou, slúžiace na konštrukcie nenosných i nosných vnútorných i vonkajších stienNa základný účel5)2+
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)3)1
(A1, A2, B, C),8)D, E,
(A1 až E),9) F
2+
1702Debniace systémy na báze betónových debniacich tvaroviek alebo panelov z betónu prepojených rozperkamiPodľa nosnosti:
nosné
nenosné

2+
4
Nosné prvky rámových, stenových, stropných a strešných konštrukcií budov
1801Konštrukčné2) prefabrikované nosníky, väzníky, stĺpy a dosky z betónu,3) z murovacích prvkov13a) - alebo kovové - nechránené alebo chránené proti korózii náterom, zvárané alebo nezvárané 2+
1802Konštrukčné2) nosníky, väzníky, stĺpy a dosky z lepeného lamelového dreva 1
1803Konštrukčné2) nosníky, väzníky, stĺpy a dosky z prírodného drevaPodľa triedy reakcie na oheň:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E,
(A1 až E),9) F
2+
1804Ľahké kompozitné nosníky a stĺpy na báze dreva (najmenej s jedným konštrukčným komponentom na báze dreva) 1
Systémy budov a miestností a stavebné bunky
1901Systémy budov s drevenou rámovou alebo zrubovou konštrukciou 1
1902Systémy budov s kovovou alebo betónovou3) rámovou konštrukciou 1
1903Prefabrikované stavebné bunky 1
1904Systémy chladiarní (bez chladiaceho systému) na inštaláciu vnútri budov 1
1905Pretlakové haly 1
Dosky a panely na báze dreva a kompozitné ľahké panely
2001Dosky na báze dreva vo forme plošne spájaného prírodného dreva, vrstveného dyhového dreva (LVL), preglejovaných dosák, dosák z orientovaných triesok - štiepok (OSB) a trieskových - štiepkových dosák spájaných buď cementom, alebo živicami a vláknitých dosák vyrobených mokrým alebo suchým spôsobom, s pripadným obsahom chemických látok zlepšujúcich reakciu na oheň a odolnosť proti biologickému napadnutiuPodľa účelu a reakcie na oheň:
konštrukčné2) prvky
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E, (A1 až E),9) F2+
nenosné prvky
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
2002
2003
Prefabrikované konštrukčné2) panely na báze dreva v tvare uzavretých alebo otvorených kaziet, opláštené z vnútornej strany a/alebo aj z vonkajšej strany, prípadne obsahujúce membránu, izoláciu, výstužné a upevňovacie prvky, určené na konštrukcie stien, podláh, striech a pod.

Samonosné kompozitné ľahké panely skladajúce sa z opláštenia (z rozličných organických, minerálnych alebo kovových materiálov) z vonkajšej strany a/alebo aj z vnútornej strany, spojeného s prípadným vnútorným rámom a s prípadným izolačným jadrom, určené na konštrukcie vnútorných alebo vonkajších stien, stropov a striech a na obklady stien
Na základný účel5)4
Na účel, na ktorý sa
vzťahujú PPB, s členením podľa TRO, resp. potreby skúšania RVO:
(A1, A2, B, C),7)
(A1fl, A2fl, Bfl, Cfl)7)
1
(A1, A2, B, C),8) D, E,
(A1fl, A2fl, Bfl, Cfl),8)
Dfl, Efl
3
(A1 až E),9) F,
(A1fl až Efl),9) Ffl
4
Výrobky vyžadujúce skúšanie RVO3
Výrobky nevyžadujúce skúšanie RVO4
Na delenie požiarnych úsekov3
Na zvýšenie únosnosti,
resp. tuhosti15) konštrukcie
1315)
Na použitie podľa PNL3
Tepelnoizolačné výrobky a systémy
2101Tepelnoizolačné systémy na vonkajšiu tepelnú ochranu stien (kontaktné zatepľovacie systémy – KZS)15a) na báze mechanicky upevňovaných alebo lepených tepelnoizolačných dosák omietaných jednou alebo viacerými vrstvami maltyNa základný účel5)2+
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E, (A1 až E),9) F2+
21022103


2104


2105

2106
Tepelnoizolačné systémy na vonkajšiu tepelnú ochranu stien (Vetures) skladajúce sa z vonkajších obkladových prvkov, tepelnoizolačnej vrstvy a upevňovacích prvkov. Obkladové prvky sa môžu dodávať už spojené s izolačnou vrstvou alebo sa tieto elementy spájajú na stavbe. Upevňujú sa tak, aby medzi izolačnou vrstvou a stenou nebola vzduchová medzera

Priemyselne vyrábané tepelnoizolačné výrobky vo forme dosák, rohoží, rolovaných pásov alebo v inej forme, určené na tepelnú izoláciu budov

Tepelnoizolačné výrobky formované alebo nanášané na mieste zo sypaných alebo penových materiálov, určené na tepelnú izoláciu budov

Tepelnoizolačné výrobky v rôznych formách, určené na technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie

Tepelnoizolačné výrobky na cesty, železničné trate a iné použitie v stavebníctve (ľahké výplňové a protimrazové izolácie, zníženie bočného tlaku zeminy na podporných múroch a mostných pilieroch, rozloženie zaťaženia na zakopanom potrubí v kanáloch a pod.)
Na základný účel5)3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
Ľahké obvodové plášte a strešné samonosné systémy
2201Závesné stenyNa základný účel5)3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E, F3
2202Konštrukčne2) lepené steny s presklenou fasádou alebo strechy rovnakého systému s minimálnym sklonom 7°, s mechanickým prenosom vlastnej tiaže a ostatných síl (napr. od vetra a snehu) do tesniaceho podporného rámu a následne do konštrukcie budovyPodľa typu:16)
typy I a III2+
typy II a IV1
2203 Samonosné priesvitné strešné systémy (okrem zostávna báze skla) Na základný účel5) 3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO, resp. potreby skúšania RVO:
(A1, A2, B, C)7) 1
(A1, A2, B, C),8) D, E 3
(A1 až E),9) F 4
výrobky vyžadujúce skúšanie RVO 3
výrobky nevyžadujúce skúšanie RVO 4
Strešné skladané krytiny, strešné okná a svetlíky
2501


2502

2503


2504
Strešné krytiny keramické a betónové, vláknocementové, bridlicové, kamenné a asfaltové, šindle a vlnovkyPloché a tvarované tabule (z kovových plechov, plastov a pod.)

Priemyselne vyrábané kompozitné a sendvičové strešné panely s izoláciou alebo bez nej

Strešné okná a strešné svetlíky
Na základný účel5) 4317)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO, resp. potreby skúšania RVO:
(A1, A2, B, C)7) 1
(A1, A2, B, C),8) D, E 3
(A1 až E),9) F 4
výrobky vyžadujúce skúšanie RVO 3
výrobky nevyžadujúce skúšanie RVO 4
Na použitie v požiarnych úsekoch 3
Na použitie prispievajúce k tuhosti strechy 3
Na použitie podľa PNL 3
Strešné membránové a liate výrobky
2601 Parozábrany a paropriepustné vrstvy, strešné podkladové vrstvy a strešné povlakové fólie a iné strešné membránové povlaky Poznámka:
Výrobky sú zahrnuté v skupinách 0403, 0404 a 0405
2602

2603
Strešné vodotesné systémy aplikované v tekutom stave

Liaty asfalt
Na základný účel5) 3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO, resp. potreby skúšania RVO:
(A1, A2, B, C)7) 1
(A1, A2, B, C),8) D, E 3
(A1 až E),9) F 4
výrobky vyžadujúce skúšanie RVO 3
výrobky nevyžadujúce skúšanie RVO 4
Na použitie podľa PNL18) 3
2604 Systémy mechanicky upevňovaných pružných vodotesných povlakových krytín vrátane systému na upevňovanie, spájanie a lemovanie, pripadne aj s tepelnou izoláciou 2+
Príslušenstvo striech a iné výrobky pre strechy
2701Zrušená od 15. 3. 2006.
2702Strešné prístupové systémy - strešné lávky a stupne, nástupné plochy, strešné bezpečnostné háky a kotevné prvky určené na údržbu a opravy striech 3
2703Strešné dlaždice, hrebenáče, oplechovanie úžľabí, príchytky strešnej krytiny, rímsové a podhľadové dosky striech 4
Dvere, brány a kovania
2801Požiarne/dymotesné dvere a brány s kovaním alebo bez neho pre deliace konštrukcie požiarnych úsekov 1
2802Dvere a brány s kovaním alebo bez neho k únikovým cestám 1
2803Stavebné kovania (závesy, uzávery, zatváracie zariadenia a pod.) na požiarne/dymotesné dvere a dvere k únikovým cestám 1
2804Dvere a brány s kovaním alebo bez neho s deklarovaným použitím podmieneným splnením špecifických požiadaviek, a to najmä na zvukovú a tepelnú izoláciu, tesnosť a bezpečnosť používania 3
2805Dvere a brány s kovaním alebo bez neho vnútorné 4
Okná
2901Požiarne/dymotesné okná s kovaním alebo bez neho pre deliace konštrukcie požiarnych úsekov 1
2902Okná s kovaním alebo bez neho pre únikové cesty 1
2903Okná s kovaním alebo bez neho ostatné 3
Okenice a rolety
3001Okenice a rolety s kovaním alebo bez neho na vonkajšie použitie 4
Špecifické výrobky zo skla
3101Ploché alebo zakrivené sklené tabule, profilované sklo s drôtenou vložkou alebo bez nej, izolačné sklené diely, sklené tvarovky a panely z nich na sklené systémy, stenové panely zo sklených blokovNa základný účel5)4
Podľa špecifických vlastností, resp. účelu:
odolné voči požiaru1
odolné voči priestrelu a/alebo výbuchu1
bezpečné (riziko úrazu)3
tepelnoizolačné a/alebo zvukovoizolačné3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO, resp. potreby skúšania RVO:
A1, A2, B, C, D, E3
(A1 až E),9) F4
výrobky vyžadujúce skúšanie RVO3
výrobky nevyžadujúce skúšanie RVO4
Prefabrikované schodiská a schodiskové systémy
3201Prefabrikované kompletné schodiskové systémy (okrem povalových - podkrovných schodov)Na základný účel5)2+
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
3202Prefabrikované schodiská z betónu3) 2+
3203Dosky z betónu, terazza a pod. na schodiskové stupne v interiéri alebo v exteriériPodľa nosnosti:
nosné3
nenosné4
Systémy priečok
3301Samonosné systémy priečok na pevné alebo demontovateľné zabudovanieNa základný účel5)4
Na použitie v požiarnych úsekoch3
Bezpečné (riziko úrazu)3
Na použitie podľa PNL3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
Sadrové výrobky na steny, priečky a stropy
3401Sadrové tvarovky a sadrové lepidlá na nenosné priečky, obklady stien a požiarnu ochranu (tvarovky nie sú určené na stropy)Na základný účel4
Na požiarnu ochranu3
3402Sadrokartón a stropné prvky s tenkou povrchovou úpravou, vláknité sadrové dosky a kompozitné panely (lamináty) a sadrové omietky vrátane príslušných doplnkových výrobkovNa základný účel5)4
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
Na požiarnu ochranu konštrukčných prvkov a delenie požiarnych úsekov3
Na vystuženie drevených rámových stien a dreveného krovu3
Výrobky na dlažby a podlahy
3501


3502
Dlažbové prvky, dlážkoviny, mozaiky, vlysky a parkety, krycie mriežky alebo platne, tuhé laminátové podlahy, výrobky na báze dreva, na vnútorné použitie vrátane vnútorných verejných dopravných komunikácií

Systémy zvýšených a dutinových podláh na vnútorné použitie vrátane vnútorných verejných dopravných komunikácii
Podľa triedy reakcie na
oheň:
(A1fl, A2fl, Bfl, Cfl)7)1
(A1fl, A2fl, Bfl, Cfl),8) Dfl, Efl3
(A1fl až Efl),9) Ffl4
Na použitie podľa PNL3
3503


3504
Potery pod podlahy, nivelizačné látky, liate podlahy a vsypy (do podláh) na podlahy vrátane vnútorných verejných dopravných komunikácii

Homogénne a heterogénne pružné dlážkoviny dodávané ako dlaždice, tabule alebo v rolovanej forme - textilné, plastové, gumové, linoleové, korkové, antistatické tabule, pružné laminátové podlahy a pružné dlaždice
Na vnútorné použitie podľa triedy reakcie na
oheň:
(A1fl, A2fl, Bfl, Cfl)7)1
(A1fl, A2fl, Bfl, Cfl),8) Dfl, Efl, (A1fl
Efl),9) Ffl
3
Na vonkajšie použitie4
3505Náterové látky na povrchové úpravy podláh 4
Výrobky na obklady stien a stropov vrátane zavesených podhľadov a príslušenstva
3901


3902

3903
Obklady v rolovanej forme, obkladové prvky, šindle, dosky (okrem dosák z betónu3), panely a profily na obklady stien a stropov v interiéri a exteriéri

Systémy zavesených podhľadov na stropy v interiéri a exteriéri

Profily určené na upevnenie obkladov stien a stropov a závesné rámy na upevnenie zavesených podhľadov
Na základný účel5)4
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8)D, E3
(A1 až E),9) F4
Na požiarnu ochranu3
Na vystuženie3
Bezpečné (riziko úrazu)21)3
Na použitie podľa PNL3
3904Malty a lepidlá na obkladové prvky v interiéri a exteriériNa základný účel5)3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
3905Obkladové systémy vonkajších stien na ich ochranu pred poveternostnými vplyvmi, prípadne prispievajúce k vonkajšej tepelnej izolácii stien (okrem komponentov týchto systémov dodávaných samostatne a okrem systémov skupín 2101, 2102 a 2202)Na základný účel5)2+
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
3906Prefabrikované kovové rámy, chránené alebo nechránené proti korózii náterom, zvárané alebo nezvárané, na zavesenie ťažkých podhľadovPodľa triedy reakcie na oheň:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E, (A1 až E),9) F2+
Spojovacie prvky a materiály, lepidlá a tmely
4001Spojovacie prvky na kovové konštrukčné2) časti - stavieb nity, svorníky, čapy a skrutky s maticami a podložkami 2+
4002Spojovacie prostriedky na výrobky z konštrukčného2) dreva - spony do dreva, delené prstencové spony, záchytky, valcovité
oceľové a drevené spojovacie články, skrutky do dreva, závitové svorníky a klince
3
4003Šmykové dosky, styčníkové dosky s prelisovanými hrotmi a spojovacie klincované dosky na výrobky z konštrukčného2) dreva 2+
4004Kovové kotvy do betónu (typy určené pre ľahké systémy) na upevnenie alebo podopretie ľahkých zavesených stropných podhľadov, inštalácií a pod. 2+
4005Kovové kotvy na použitie do betónu (vysokozaťažené typy), určené na upevnenie alebo podoprenie betónových konštrukčných2) prvkov alebo ťažkých častí, ako sú obklady a zavesené stropy 1
4006Kovové injektované (zalievané) kotvy určené do muriva na upevnenie alebo podoprenie konštrukčných2) prvkov, ktoré prispievajú k stabilite stavby alebo ťažkých prvkov, ako sú obvodové plášte a inštalácie 1
4007Plastové kotvy do betónu a muriva na použitie v systémoch, ako sú napr. fasádne systémy vrátane tepelnoizolačných, a to na upevňovanie alebo podoprenie prvkov prispievajúcich k stabilite týchto systémov 2+
4008Materiály na zváranie kovových konštrukčných2) častí stavieb 2+
4009Kovové skrutky závrtné a/alebo závitorezné, nity (s tesniacimi podložkami) na upevňovanie ľahkých fasádnych systémov a krytín šikmých striech 3
4010Upevňovače zostavené z plastových nástavcov a/alebo tanierových podložiek a skrutiek závrtných a/alebo závitorezných na hydroizolačné a tepelnoizolačné vrstvy strešných systémov 3
4011

4012
Dilatačné čapy umožňujúce vzájomný pohyb medzi spojenými doskami alebo medzi doskami a stenamiLepidlá na použitie v konštrukčných2) častiach pozemných a inžinierskych staviebNa základný účel5)2+
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C)8), D, E3
(A1 až E)9), F4
4013Systémy ťahových stužidiel 3
4014Tesniace tmely (škárovacie tmely a montážne peny) a tesniace pásy 4
Rúry, nádrže a príslušenstvo na pitnú vodu21a)
4101Potrubné a/alebo zásobníkové systémy skladajúce sa z výrobkov skupín 4102 až 4108 1 +
4102Rúry na tlakové alebo beztlakové rozvody pitnej vody v budovách alebo mimo budov, inštalované na povrchu alebo pod povrchom 1 +
4103Nádrže tlakové alebo beztlakové vrátane zásobníkov teplej vody, inštalované na povrchu alebo pod povrchom 1 +
4104Ochranné a bezpečnostné zariadenia - hlásiče priesakov, ochrany pred preplnením nádrží a pod. 1 +
4105Tvarovky, spájky, lepidlá a tesnenia na tesné spájanie tuhých, pružných a tvárnych potrubí 1 +
4106Armatúry 1 +
4107Čerpadlá a vodomery 1 +
4108Membrány, živice, povlaky, vložky a mazivá 1 +
Rúry, nádrže a príslušenstvo na úžitkovú a napájaciu vodu,21a) plyn a tekuté palivá
4201Výrobky na dopravu, rozvod a skladovanie úžitkovej vody, ktorými sú rúry, nádrže, hlásiče priesakov, ochrany proti preplneniu nádrží, tvarovky, spájky, tesnenia, držiaky potrubí (bez kotiev), čerpadlá, armatúry a bezpečnostné zariadenia, resp. potrubné a/alebo zásobníkové systémy skladajúce sa z týchto výrobkovNa základný účel5)4
Na vykurovacie systémy3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:22)
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C)8), D, E3
(A1 až E)9), F4
4202 Výrobky na dopravu, rozvod a skladovanie plynu alebo tekutého paliva od vonkajšieho zásobníka, poslednej redukčnej tlakovej stanice alebo prvého oddeľovacieho ventilu (vždy mimo budovy) po vstup do systému na ohrev teplej vody, vykurovanie alebo chladenie budovy, ktorými sú rúry, nádrže, hlásiče priesakov, ochrany proti preplneniu nádrží, tvarovky, spojky, tesnenia, držiaky potrubí (bez kotiev), ventily a kohúty a bezpečnostné zariadenia, resp. potrubné a/alebo zásobníkové systémy skladajúce sa z týchto výrobkov Na základný účel5) 3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB 1
Na inštalácie v priestoroch, kde sa vyžaduje požiarna odolnosť23) 1
Výrobky na rozvod elektrickej energie, dátové a zabezpečovacie vedenia a bleskozvody
4301 Výrobky na rozvod elektrickej energie a na dátové a zabezpečovacie vedenia - vodiče a káble na pevné uloženie a ochranné rúrky a žľaby s deklarovanou požiarnou odolnosťou Na inštalácie v priestoroch, kde sa vyžaduje požiarna odolnosť 1
4302 Aktívne bleskozvody 1
4303 Súčasti ostatných bleskozvodov 4
Komíny
4401 Pálené/keramické komínové vložky, betónové komínové vložky a tvarovky, betónové komínové plášte, kovové komínové systémy 2+
4402 Pálené/keramické tvarovky pre jednovrstvové komíny 2+
4403 Prefabrikované komíny (viacpodlažné prvky), dymovody a vložky (prvky alebo tvarovky), viaczložkové komíny (prvky alebo tvarovky), jednoplášťové komínové tvarovky, systémy voľne stojacich komínov alebo komínov spojených so stavbou okrem výrobkov skupín 4401 a 4402 2+
4404 Pálené/keramické komínové nástavce 4
4405 Komínové nástavce okrem výrobkov skupiny 4404 4
Vykurovacie zariadenia, solárne systémy a príslušenstvo
4501

4502

4503

4504
Spotrebiče na tuhé palivá na vykurovanie obytných priestorov - kachle, pece a vstavané spotrebiče (kozubové vložky a pod.)

Spotrebiče na tuhé palivá na varenie pre domácnosť

Vykurovacie telesá spaľujúce kvapalné palivá

Vykurovacie telesá bez vlastného zdroja energie - najmä radiátory, konvektory, teplovzdušné konvektory vrátane jednotkových ventilátorov, vykurovacie lišty a štrbiny, stropné sálavé panely a ďalšie stacionárne vykurovacie telesá, stenové a podlahové vykurovacie systémy
Na základný účel5) 3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7) 1
(A1, A2, B, C),8) D, E 3
(A1 až E),9) F 4
4505 Tepelné čerpadlá a zariadenia na spätné získavanie tepla 3
4506 Zariadenia solárnych systémov 3
Zariadenia na klimatizáciu a úpravu vzduchu
4601 Klimatizačné a vzduchotechnické zariadenia 1
4602 Zariadenia na odsávanie, čistenie a sušenie vzduchu a vzduchové clony 3
Ohrievače vody
4701 | Ohrievače vody prietokové, zásobníkové a kombinované 1
Sanitárne zariadenia
4801Drezy, umývadlá, komunálne žľaby, bidety, vírivé vane a sprchovacie vaničky 4
4802Sprchové a vaňové zásteny a ochranné kryty 4
4803Zostavy toaletných modulov 4
4901Pisoáre, záchodové misy, zemné, chemické a kompostovacie záchody, macerovacie a drepové toalety 4
4902Splachovacie nádrže 4
4903Stavebnicové verejné toalety a prefabrikované toaletyPodľa triedy reakcie na oheň:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
Výrobky na ochranu pred požiarom a požiarne zariadenia
50015002
Výrobky na ochranu pred požiarom alebo zlepšenie požiarnej odolnosti - najmä nátery, povlaky alebo obloženia (okrem sadrových výrobkov, výrobkov z minerálnej vlny, prefabrikovaných železobetónových prvkov, omietok a výrobkov na úpravu vnútorných a vonkajších povrchov stien a povrchov stropov)

Výrobky na zabránenie alebo obmedzenie šírenia požiaru - tmely, tesnenia, peny, elastoméry a pod. aplikované na mieste, alebo v prefabrikovaných podobách ako dosky, bloky, vankúše, vrecia, ovínadlá, rukávy a pod., požiarne upchávky v stenách a stropoch pri prestupe káblov a potrubi, požiarne klapky a potrubia s požiarnou odolnosťou
Na základný účel5)1
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
5003Ventilačné jednotky na prirodzený alebo nútený odvod dymu a tepla 1
5004Ventilačné systémy a tlakové diferenčné systémy na odvod tepla a dymu alebo ich komponenty - dymové závesy, klapky, vetracie potrubia, detektory, panely na ovládanie a havarijné spúšťanie vrátane zdroja energie 1
5005Zariadenia na potlačenie výbuchu alebo ich komponenty 1
Stabilné hasiace zariadenia a ich komponenty
5101Hadicové zostavy pre prvý zásah, suché a mokré protipožiarne hydrantové systémy 1
5102Sprinklerové a vodné sprchové systémy - zostavy 1
5103Plynové systémy - zostavy 1
5104Práškové systémy - zostavy 1
5105Penové systémy - zostavy 1
5106Samostatné komponenty stabilných hasiacich zariadení uvedených v skupinách 5101 až 5105 - požiarne hydranty, detektory/spínače prietoku vody, tlakové snímače/spínače, uzatváracie armatúry, prívodné potrubia, požiarne čerpadlá a skupiny čerpadiel, hubice, sprinklery a výtokové armatúry, zostavy mokrých ventilových staníc, zostavy suchých ventilových staníc, zostavy zavodňovacích ventilových staníc, riadiace ventily s tepelnou poistkou, ventily vysokotlakových nádob s príslušenstvom a ich spúšťače, neelektrické blokovacie zariadenia, pružné prípojky, manometre a tlakové spínače, mechanické vážiace zariadenia, spätné ventily a spätné klapky 1
Systémy a komponenty zariadení požiarnej signalizácie
5201Elektrická požiarna signalizácia - zariadenia akustickej poplachovej signalizácie požiaru 1
5202Elektrická požiarna signalizácia - napájacie zariadenia 1
5203Elektrická požiarna signalizácia - bodové tepelné hlásiče 1
5204Elektrická požiarna signalizácia - bodové dymové hlásiče využívajúce rozptyl svetla, prenikajúce svetlo alebo ionizáciu 1
5205Elektrická požiarna signalizácia - líniové dymové hlásiče využívajúce optický lúč 1
5206Komponenty zariadení požiarnej signalizácie, ktoré nie sú zahrnuté v skupinách 5201 až 5205 - hlásiče dymu, tepla a plameňa, ústredne požiarnej signalizácie, zariadenia na prenos poplachového signálu vrátane ochrany proti skratu prenosových ciest, poplachové zariadenia, vstupné a výstupné zariadenia, tlačidlové hlásiče a súvisiace napájacie zariadenia 1
5207Kombinované zariadenia požiarnej signalizácie a poplachovej signalizácie, systémy na ohlasovanie požiarov 1
5208Systémy na potlačenie výbuchu, detektory, jednotky na potlačenie výbuchu, indikátory výbuchu, výrobky na uvoľnenie tlaku výbuchu 1
Náterové a penetračné látky a systémy
5301


5302

5303
Náterové a penetračné látky a systémy na ochranu konštrukčných častí stavieb proti korózii a degradácii (okrem ochrany betónových stavieb a ochrany pred požiarom)

Náterové systémy na ochranu kovových potrubných systémov a nádrží proti korózii

Náterové systémy na ochranu tepelných izolácií proti degradácii a vlhkosti
Na základný účel5)3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C)8), D, E3
(A1 až E)9), F4
Zvukovoizolačné a antivibračné výrobky
5401

5402
Systémy na tlmenie vibrácií a hluku do plávajúcich podláh

Systémy na tlmenie vibrácií a hluku na steny
Na základný účel5)3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C)8), D, E3
(A1 až E)9), F4
5403Antivibračné prvky na upevňovanie inštalácií 3
Výrobky na opravy a ochranu betónovýchľ3) konštrukcií
5501

55025503
Výrobky na opravy betónových3) konštrukcií, napr. na vypĺňanie dutín, tmelenie trhlín a pod.

Výrobky na dodatočné zosilnenie betónových3) konštrukcií, napr. kovové alebo kompozitné lamely lepené na upravený povrch nosníkov a pod.

Výrobky na ochranu betónových3) konštrukcií, napr. na impregnovanie povrchu betónu, protikoróznu ochranu výstuže a pod.
Podľa účelu:
na konštrukčné2) časti2+24)
na ostatné časti
Podľa triedy reakcie na oheň:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C)8), D, E3
(A1 až E)9), F4
Zvláštne výrobky
5601Prefabrikované silá z betónu3) na sypké materiály a kontajnery z betónu3) na pevný odpad ukladané do zeme 2+
5602Prefabrikované výrobky z betónu3) pre málo namáhané a nenosné časti stavieb (okrem rúr, nádrží a prvkov plotov), napr. telekomunikačné skrine, malé krabicové vpusty, prvky nenosných stien, obkladové dosky a pod. 4
5603Prefabrikované prvky z betónu3) pre ploty 4
5604Prefabrikované inštalačné bytové jadrá s požiarnym uzáverom 1
5605Systémy na ochranu proti padajúcim skalám pre inžinierske stavby 1
5606Požiarne výťahy 1
5607Systémy sanácie vlhkého muriva 4
5608Systémy zasklenia balkónov a lodžií 3
5609Výrobky na povrchy detských ihrískNa vnútorné použitie podľa TRO:
(A1fl, A2fl, Bfl, Cfl)7)1
(A1fl, A2fl, Bfl, Cfl),8) Dfl, Efl,
(A1fl až Efl,9) Ffl
3
Na vonkajšie použitie4

Príloha č. 2

k vyhláške č. 158/2004 Z. z.

MATERIÁLY A STAVEBNÉ VÝROBKY, KTORÉ SA Z HĽADISKA POŽIARNYCH CHARAKTERISTÍK KLASIFIKUJÚ BEZ SKÚŠANIA

Tabuľka č. 1 Materiály a stavebné výrobky, ktoré sa z hľadiska reakcie na oheň klasifikujú do tried A1 a A1fl bez skúšania

Materiály a stavebné výrobkyPoznámky
Expandovaný íl
Expandovaný perlit
Expandovaný vermikulit
Minerálna vlna
Penové sklo
BetónZahŕňa transportbetón a betónové prefabrikované vystužené a predpäté výrobky.
Kamenivo do betónu (prírodné hutné a pórovité kamenivo, s výnimkou integrálnej tepelnej izolácie)Môže obsahovať prísady a prímesi (napr. práškový úletový - elektrárenský popolček), farbivá a iné materiály. Zahŕňa prefabrikované dielce.
Autoklávované betónové stavebné dielceStavebné dielce vyrobené z hydraulického spojiva, ako je cement a/alebo vápno, kombinované s jemnými materiálmi (kremičitanový materiál, práškový úletový - elektrárenský popolček, vysokopecná troska) a s napeňovacími prísadami. Zahŕňa prefabrikované dielce.
Vláknocement
Cement
Vápno
Vysokopecná troska a práškový úletový - elektrárenský popolček
Prírodné kamenivo
Železo, oceľ a nehrdzavejúca oceľNie v jemnej podobe
Meď a medené zliatinyNie v jemnej podobe
Zinok a zinkové zliatinyNie v jemnej podobe
Hliník a hliníkové zliatinyNie v jemnej podobe
OlovoNie v jemnej podobe
Sadra a malty na báze sadryMôžu zahŕňať prísady (retardéry, plnivá, vlákna, farbivá, vápno, látky viažuce vodu a vzduch a plastifikátory - zvláčňovadlá, hutné plnivo (napr. prírodný alebo drvený piesok) alebo ľahčené plnivo (napr. perlit alebo vermikulit).
Malta s anorganickými spojivamiOmietkové malty, podlahové potery a murovacie malty zložené z jedného alebo viacerých anorganických spojív, ako sú napr. cement, vápno, murovací cement a sadra
Tehliarske výrobkyPrvky z ílu alebo iných ílovitych materiálov s pieskom alebo bez piesku, alebo s inými prímesami. Zahŕňa tehly, škridle, obkladové a šamotové stavebné dielce (napr. komínové vložky).
Vápenopieskové výrobkyPrvky vyrobené zo zmesi vápna a prírodných kremičitých materiálov (piesok, kremičitý piesok alebo drvina, alebo ich zmesi). Môžu obsahovať aj farbiace pigmenty.
Výrobky z prírodného kameňa a bridliceOpracované alebo neopracované dielce z prírodného kameňa (magmatickej, sedimentovanej alebo premenenej horniny) alebo bridlice
Sadrové výrobkyZahŕňajú tvarovky a iné dielce zo síranu vápenatého a vody, ktoré môžu obsahovať vlákna, plnivá a iné prímesy a môžu byť farbené pigmentmi.
TerazzoZahŕňa prefabrikované terazzové prvky a liatu terazzovú zmes na podlahy.
SkloZahŕňa teplom spevnené sklo, sklo s chemickými spevňovacími prímesami, laminované (lepené, vrstvené) a drôtené sklo.
Sklená keramika
KeramikaZahŕňa lisované a extrudované výrobky glazované alebo neglazované.

Interpretácia a spresnenie pojmov v tabuľke č. 1

– Stavebné výrobky možno z hľadiska reakcie na oheň klasifikovať do tried A1 a A1fl bez skúšania vtedy, keď sú vyrobené z jedného alebo z viacerých materiálov uvedených v tabuľke. Výrobky zhotovené zlepením týchto materiálov možno takto klasifikovať, ak použité lepidlo nepredstavuje viac ako 0,1 % z hmotnosti alebo objemu výrobku, podľa toho, čo je nepriaznivejšie.

– Na výrobky v tvare dosiek (napr. izolačné materiály) s jednou alebo viacerými organickými vrstvami, ako aj na výrobky obsahujúce organický materiál, ktorý nie je homogénne rozptýlený (s výnimkou lepidla), sa klasifikácia do tried A1 a A1fl bez skúšania nevzťahuje.

– Výrobky zhotovené z materiálov uvedených v tabuľke č. 1 a pokryté vrstvou z anorganických materiálov (napr. kovové výrobky s povlakom) sa môžu tiež klasifikovať do tried A1 a A1fl bez skúšania.

– Žiadny z materiálov alebo výrobkov uvedených v tabuľke nesmie obsahovať homogénne rozptýleného organického materiálu viac ako 1 % hmotnosti alebo objemu výrobku, podľa toho, čo je nepriaznivejšie.

Tabuľka č. 2 Stavebné výrobky, ktoré sa z hľadiska reakcie na oheň klasifikujú do ďalších tried bez skúšania

2a. Dosky na báze dreva Minimálna
hustota kg/m3
Minimálna
hrúbka mm
Trieda1)
okrem dlážkovín
Trieda1) -
dlážkoviny
Dosky z orientovaných triesok OSB2) 600 9 D-s2, d0 Dfl -sl
Trieskové dosky3) 600 9 D-s2, d0 Dfl -sl
Vláknité dosky, tvrdé4) 900 6 D-s2, d0 Dfl -sl
Vláknité dosky polotvrdé5) 600 9 D-s2, d0 Dfl -sl
400 9 E, trvalý Efl
Vláknité dosky mäkké6) 250 9 E, trvalý Efl
Vláknité dosky MDF7) 600 9 D-s2, d0 Dfl -sl
Cementovotrieskové doskyb)8) 1000 10 B-s1, d0 Bfl -sl
Preglejované dosky9) 400 9 D-s2, d0 Dfl -sl
Dosky z prírodného dreva10) 400 12 D-s2, d0 Dfl -sl
a) Dosky na báze dreva namontované bez vzduchových medzier priamo na materiál triedy A1 alebo A2-sl. d0 s minimálnou hustotou 10 kg/m3 alebo aspoň triedy D-s2. d0
s minimálnou hustotou 400 kg/m3.
b) Obsah cementu najmenej 75 hmotnostných %.
2b. Sadrokartónové
doskya)
Nominálna
hrúbka dosky
mm
Sadrové jadro Plošná hmot-
nosť papierab)
g/m2
Trieda okrem
dlážkovín
Hustota kg/m3 Trieda reakcie
na oheň
Sadrokartónové
dosky11) okrem
dierovaných dosiek
≥ 9,5 ≥ 600 A1 ≤ 220 A2-sl, d0
≥ 12,5 ≥ 800 > 220 ≤ 300 B-sl, d0
a) Sadrokartónové dosky sa inštalujú upevňovaním skrutkami alebo klincami na opornú konštrukciu, alebo ako suchý obkladový systém upevňovaním skrutkami alebo klincami, alebo lepením na pevný podklad. Detaily, ktoré sa pri inštalácii musia dodržať, vo vzťahu k uvedenej klasifikácii bez skúšania, sú ustanovené rozhodnutím Komisie č. 2003/593/ES zo 7. augusta 2003, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/43/ES o ustanovení tried požiarnej odolnosti určitých stavebných výrobkov (Ú. V. ES L 201, 8. 8. 2003.
b) Papier nemôže obsahovať viac ako 5 % organických prímesí.12)
2c. Vysokotlakové
laminátové (HPL)
dekoratívne doskya)
Špecifikácia
výrobkov
Minimálna
hustota
kg/m3
Minimálna cel-
ková hrúbka
mm
Trieda
okrem
dlážkovín
Interiérové kompaktné HPL dosky bez retardérov horenia13) Kompaktný HPL typ CGS14) 1350 6 D-s2, d0
Interiérové kompozitné HPL dosky s podkladom na báze dreva bez retardérov horenia13) Kompozitné dosky pozostávajúce z HPL bez retardérov horenia15) nalepenom na obidvoch stranách jadra na báze dreva bez retardérov horenia s minimálnou hrúbkou 12 mm16) polyvinylacetátovým (PVAc) alebo termosetovým lepidlom aplikovaným v rozsahu od 60 do 120 g/m2 Jadro na báze dreva s minimálnou hustotou 600 12 mm jadro na báze dreva s HPL ≥ 0,5 mm nalepeným na obidvoch stranách D-s2, d0
a) Upevnené priamo bez vzduchovej medzery na materiál s triedou reakcie na oheň A2-sl, d0 alebo lepšou a s hustotou najmenej 600 kg/m3, alebo montované na drevenú alebo kovovú opornú konštrukciu s nevetranou vzduchovou medzerou (t. j. so štrbinou len v hornej časti) šírky najmenej 30 mm, pričom protiľahlá strana vzduchovej medzery má triedu reakcie na oheň A2-s 1, d0 alebo lepšiu.
Špecifikácia výrobkov Minimálna
hustota17) kg/m3
Minimálna
celková
hrúbka mm
Trieda
okrem
dlážkovín
2d. Konštrukčné drevoa) Vizuálne alebo strojovo triedené konštrukčné drevo s pravouhlým prierezom získaným rezaním, hobľovaním alebo ináč, alebo s kruhovým prierezom 350 22 D-s2, d0
a) Vzťahuje sa na všetky druhy podľa výrobkových noriem.

Tabuľka č. 3 Strešné krytiny alebo materiály, ktoré sa podľa reakcie na vonkajší oheň klasifikujú do triedy BROOF bez skúšania

Strešná krytina (resp. materiál) Špecifické podmienky
Bridlicové typy: prírodné bridlice, kamenné bridlice Vyhovujú požiadavkám v tabuľke č. 1.
Škridle: kamenné, betónové, hlinené, keramické alebo oceľové Vyhovujú požiadavkám v tabuľke č. 1.Vonkajší povlak je z anorganického materiálu alebo má PCSc) ≤ 4,0 MJ/m2 alebo s plošnou hmotnosťou ≤ 200 g/m2.
Vláknocement: ploché alebo profilované tabule alebo bridlicového typu Vyhovujú požiadavkám v tabuľke č. 1 alebo majú PCSc) ≤ 3,0 M J/kg.
Ploché alebo profilované kovové tabule: hliníkové, zo zliatin hliníka, medené, zo zliatin medi, zinkové, zo zliatin zinku, oceľové bez povlakov, z nehrdzavejúcej ocele, z pozinkovanej ocele, oceľové s povlakom „zvitkovou" technológiou,a) oceľové so sklovitým smaltomb) Hrúbka ≥ 0,4 mm.Vonkajší povlak je z anorganického materiálu alebo má PCSc) ≤ 4,0 MJ/m2 alebo s plošnou hmotnosťou ≤ 200 g/m2.
Výrobky, ktoré sa úplne zakryjú (anorganickými výrobkami uvedenými vpravo) Voľne položeným štrkom s hrúbkou najmenej 50 mm alebo s plošnou hmotnosťou ≥ 80 kg/m3 (s frakciami najmenej 4 mm a najviac 32 mm).Cementopieskovým poterom s hrúbkou najmenej 30 mm.Doskami z umelého kameňad) alebo minerálnymi doskami s hrúbkou najmenej 40 mm.
a) Angl. „Coil coated steel",
b) angl. „vitreous enameľ',
c) spalné teplo,
d) angl. „cast stone".

Príloha č. 3

k vyhláške č. 158/2004 Z. z.

VZORY OZNAČOVANIA STAVEBNÝCH VÝROBKOV ZNAČKAMI ZHODY SPOLU SO SPRIEVODNÝMI ÚDAJMI

1. Označenie CE so všetkými sprievodnými údajmi vyžadovanými harmonizovanou európskou normou

Obrázok 03-1

2. Označenie CE s minimálnymi sprievodnými údajmi

Obrázok 03-2

3. Slovenská značka zhody CSK so všetkými sprievodnými údajmi podľa tejto vyhlášky a neharmonizovanej slovenskej technickej normy

Obrázok 03-3

4. Slovenská značka zhody CSK s minimálnymi sprievodnými údajmi

a) na výrobok s preukázanou zhodou v systéme 1+ alebo 1 (s technickým osvedčením č. TO-04/1234)

Obrázok 03-4-a

b) na výrobok s preukázanou zhodou v systéme 2+ (s normou STN EN 206-1)

Obrázok 03-4-b

c) na výrobok s preukázanou zhodou v systéme 2, 3 alebo 4 (s technickým osvedčením č. TO-05/1333)

Obrázok 03-4-c

Poznámky:

a) Tvar a veľkosť písmen označenia CE a slovenskej značky zhody CSK, spôsoby vyhotovenia a zabezpečenia proti opätovnému použitiu upravuje § 18, § 19, § 21 a príloha k zákonu č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

b) Na označenie CE sa harmonizovaná norma uvádza bez národných prefixov, ako sú STN, ČSN, DIN a pod.

c) Kód autorizovanej osoby pri značke CSK pozostáva z písmena C, resp. I a z dvojciferného poradového čísla prideleného autorizovanej osobe ministerstvom, ktorá vydala certifikát zhody v rámci preukazovania zhody systémom 1+ alebo 1, resp. certifikát vnútropodnikovej kontroly v rámci preukazovania zhody systémom 2+. V iných systémoch preukazovania zhody sa kód autorizovanej osoby k značke nepridáva.

d) Písmená i číslice v značke CSK vrátane kódu autorizovanej osoby sú typu Gothic No. 13. Veľkosť písmena a čísla kódu autorizovanej osoby je približne 50 % z veľkosti písmen SK.

Poznámky pod čiarou

1) STN EN 13501-1:2004 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok na reakcie na oheň.

2) Rozhodnutie Komisie č. 2003/632/ES z 26. augusta 2003, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2000/147/ES, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/EHS s ohľadom na klasifikáciu požiarnej odolnosti stavebných výrobkov (Ú. v. EÚ L 220, 3. 9. 2003).

3) Rozhodnutie Komisie č. 2001/671/ES z 21. augusta 2001, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o klasifikáciu striech a strešných krytín z hľadiska zaťaženia vonkajším požiarom (Ú. v. ES L 235, 4. 9. 2001) v platnom znení.

4) STN P ENV 1187:2004 Zaťaženie striech vonkajším požiarom. Skúšobné metódy.

5) STN EN 13501-2:2005 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení).

6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998).

1) Triedy uvedené v tabuľke platia pre nespojené dosky, pre spojené dosky T&G a dosky s úplne podopretými spojmi inštalovanými podľa STN P ENV 12872: 2001 Dosky na báze dreva. Návod na používanie nosných dosiek na podlahy, steny a stropy.

2) STN EN 300: 1999 Dosky z orientovaných triesok (OSB). Definície, triedenie a požiadavky.

3) STN EN 312: 2004 Trieskové dosky. Špecifikácie.

4) STN EN 622-2: 2004 Vláknité dosky. Špecifikácie. Časť 2: Požiadavky na tvrdé dosky.

5) STN EN 622-3: 2004 Vláknité dosky. Špecifikácie. Časť 2: Požiadavky na polotvrdé dosky.

6) STN EN 622-4: 2000 Vláknité dosky. Špecifikácie. Časť 2: Požiadavky na mäkké dosky.

7) STN EN 622-5: 2000 Vláknité dosky. Špecifikácia. Časť 5: Požiadavky na dosky vyrobené suchým spôsobom (MDF).

8) STN EN 634-2: 1999 Cementovotrieskové dosky. Špecifikácia. Časť 2: Požiadavky na trieskové dosky spojené obyčajným portlandským cementom na použitie v suchom, vlhkom a vonkajšom prostredí.

9) STN EN 636: 2004 Preglejované dosky. Špecifikácie.

10) STN EN 13353: 2005 Dosky z prírodného dreva (SWP). Požiadavky.

10a) Ide o vegetačné dielce podľa STN 73 6131-3 na málo zaťažené dopravné plochy.

10b) Vzťahuje sa na poklopy a vtokové mreže.

11) STN EN 520: 2005 Sadrokartónové dosky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy.

12) STN EN ISO 536: 1999 Papier a lepenka. Určenie plošnej hmotnosti.

13) STN EN 438-7: 2005 Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 7: Kompaktné laminátové a HPL zložené dosky na vnútorné a vonkajšie steny a konečnú úpravu stropov.

13a) Vrátane nosných stropných tehlových alebo betónových tvaroviek a dosiek.

14) STN EN 438-4: 2005 Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 4: Klasifikácia a špecifikácia kompaktných laminátov s hrúbkou 2 mm a väčšou.

15) STN EN 438-3: 2005 Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 3: Klasifikácia a špecifikácia laminátov s hrúbkou menšou ako 2 mm určených na nalepenie na podklad.

15a) KZS zodpovedá anglickej terminológii ETICS – External Thermal Insulation Composite Systems.

16) STN EN 13986: 2005 Dosky na báze dreva na používanie v konštrukciách. Vlastnosti, preukazovanie zhody a označovanie.

17) Kondicionované podľa STN EN 13238: 2003 Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Postupy kondicionovania a všeobecné pravidlá pre výber podkladov.

18) Vzťahuje sa len na skupinu 2603.

19) Vzťahuje sa len na panely a zavesené podhľady.

20) Vzťahuje sa len na panely, ktoré súčasne pôsobia aj ako stužujúce prvky stien alebo stropov.

21) Vzťahuje sa len na obkladačky a panely z krehkých materiálov, obkladačky a panely určené na zavesené podhľady a výrobky skupín 3902 a 3903.

21a) Podľa STN 75 0150.

22) Vzťahuje sa len na držiaky potrubí, armatúry a na bezpečnostné zariadenia.

23) Vzťahuje sa len na nádrže.

24) Zodpovedajúci systém sa použije spolu s jedným zo systémov podľa triedy reakcie na oheň, pričom výrobca vydáva len jedno vyhlásenie zhody.