Redakčné oznámenie č. r1/c58/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z.

Čiastka 58/2003
Platnosť od 11.04.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

V § 46 ods. 3 prvej vete majú byť namiesto slov „2 600 m" správne uvedené slová „2 600 mm".