Vyhláška č. 399/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 444/2007 Z. z.

Čiastka 98/2012
Platnosť od 19.12.2012
Účinnosť od 01.01.2013

OBSAH

399

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 11. decembra 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 444/2007 Z. z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení vyhlášky č. 444/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. b) sa za slová „zariadení civilnej ochrany“ vkladá bodka a vypúšťajú sa slová „na utváranie predpokladov na znižovanie rizík a následkov po vyhlásení mimoriadnej situácie a v čase vojny a vojnového stavu.2)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

2. V § 2 sa vypúšťa písmeno d).

3. § 3 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

4. V § 4 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

5. V § 4 ods. 2 písm. f) sa slová „prvej časti písmena C piateho bodu,“ nahrádzajú slovami „štvrtej časti písmena A.,“.

6. V § 4 ods. 2 písm. g) sa za slovami “mikroklimatické podmienky” bodkočiarka nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slová „miestnosti, ktoré majú povahu trvalého pobytu osôb, musia byť vybavené zariadením na nútené vetranie,“.

7. V § 4 ods. 3 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „na ochranné stavby“ a slová „v územných obvodoch“.

8. V § 4 ods. 3 písm. d) sa slová „orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy“ nahrádzajú slovami „vyšších územných celkov, miest a obcí“.

9. V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) v bytových budovách pre navrhovaný počet osôb.“.

10. V § 4 odsek 4 znie:

(4) Ochranné stavby sa navrhujú podľa analýzy územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.

11. V § 7 sa vypúšťa písmeno c).

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.

12. § 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ak po vyhlásení mimoriadnej situácie nemožno uviesť ochrannú stavbu do stavu technickej pripravenosti na príjem osôb, postupuje sa podľa prílohy č. 2.“.

13. § 11 ods. 4 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) signalizačným zariadením na signalizáciu ich polohy pri zavalení.“.

14. V § 12 sa vypúšťa odsek 5.

15. § 14 a 15 vrátane nadpisov znejú:

㤠14

Kontrola bezpečnosti technického zariadenia ochrannej stavby

Kontrolu bezpečnosti technického zariadenia ochrannej stavby upravuje osobitný predpis.9)

§ 15

Údržba a prevádzka ochrannej stavby

(1) Údržba ochrannej stavby sa vykonáva podľa ročného plánu údržby ochrannej stavby.

(2) Pri údržbe ochrannej stavby sa postupuje podľa prílohy č. 6 písm. A. a B. a prílohy č. 9.

(3) Pri prevádzke ochrannej stavby sa postupuje podľa prílohy č. 6 písm. C., D. a E. a prílohy č. 8.

(4) Dokumentácia údržby ochrannej stavby a dokumentácia prevádzky ochrannej stavby sa vedie podľa prílohy č. 6 písm. F. a príloh č. 7, 8, 10 a 11.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

9) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

16. V prílohe č. 1 prvej časti písmene C. sa vypúšťa prvý bod.

Doterajší druhý bod až piaty bod sa označujú ako prvý bod až štvrtý bod.

17. V prílohe č. 1 prvej časti písmene C. sa vypúšťa štvrtý bod.

18. V prílohe č. 1 druhej časti písmene B. bode 1.1 sa za slovom „regenerácia“ bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „ak ochranná stavba je v mieste, kde môže vzniknúť nadmerné zamorenie nebezpečnou látkou.“.

19. V prílohe č. 1 tretej časti bode I. písmene A. bode 2.2 sa vypúšťajú slová „1 záchodová misa pre mužov aj ženy v ochrannej stavbe s kapacitou do 50 ukrývaných osôb.“.

20. V prílohe č. 1 tretej časti bode I. písmene C. bode 2.1 sa slová „použiť filtračné a ventilačné zariadenie s typovým označením FVZ-50, FVZ-100, FVKP-1 a FVKP-2.“ nahrádzajú slovami „využiť vzduchotechnické zariadenie.“.

21. V prílohe č. 1 tretej časti bode I. písmene C. bod 2.2 znie:

„2.2 Vzduchotechnické zariadenie musí byť napojené na stabilný alebo mobilný náhradný zdroj elektrickej energie.“.

22. V prílohe č. 1 tretej časti bode II. písmene A. bod 2.2 znie:

„2.2 priestory na sociálne zariadenia

1 záchodová misa pre mužov a ženy.“.

23. V prílohe č. 1 tretej časti bode II. písmene C. sa vypúšťa druhý bod.

24. V prílohe č. 1 štvrtej časti sa vkladá nové písmeno A., ktoré znie:

„A. Kapacita ochrannej stavby je súčet miest na sedenie a ležanie ukrývaných osôb, pričom miest na ležanie musí byť 20 % až 30 % z navrhovaného počtu miest.“.

Doterajšie písmená A. až D. sa označujú ako písmená B. až E.

25. V prílohe č. 1 štvrtej časti sa vypúšťa písmeno D.

Doterajšie písmeno E. sa označuje ako písmeno D.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Robert Kaliňák v. r.