Opatrenie č. 323/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2006

Čiastka 136/2005
Platnosť od 20.07.2005 do31.12.2005
Najbližšie účinné znenie 01.01.2006
Zrušený 310/1992 Zb.

OBSAH

323

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 6. júla 2005

o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2006

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona č. 654/2004 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2006 je 10,0 % z ročného vkladu, najviac v sume 2 500 Sk.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


Ivan Mikloš v. r.