Vyhláška č. 524/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu a o zaraďovaní vodných diel do jednotlivých kategórií

Čiastka 203/2002
Platnosť od 12.09.2002 do31.10.2005
Účinnosť od 15.09.2002 do31.10.2005
Zrušený 458/2005 Z. z.

524

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 12. augusta 2002,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu a o zaraďovaní vodných diel do jednotlivých kategórií

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 78 ods. 3 písm. a) zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a) podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu (ďalej len „dohľad") nad kategorizovanými vodnými dielami (ďalej len „stavby"),

b) podrobnosti o zaraďovaní stavieb do jednotlivých kategórií.

Podrobnosti o výkone dohľadu

§ 2

Pri výkone dohľadu sa podľa druhu a typu stavby primerane ku kategórii stavby určenej na základe kategorizačného posudku podľa § 52 ods. 4 zákona a k jej technickému stavu sledujú najmä zmeny a výskyt týchto javov a skutočností:

a) statická a dynamická stabilita stavby, prípadne jej časti,

b) priestorové zmeny stavby ako celku voči jej okoliu,

c) deformácia stavby, vzájomné posuny jednotlivých častí konštrukcií, trhliny v konštrukčnom materiáli,

d) deformácia podložia,

e) fyzikálno-mechanické vlastnosti stavebných materiálov a podložných materiálov a pri odkaliskách aj vlastnosti ukladaných odpadov,

f) režim podzemných a priesakových vôd, smer a rýchlosť prúdenia vody, čiastkové a celkové množstvo priesakov, vývery vody v priestore stavby,

g) funkcie ochranných, tesniacich, filtračných a drenážnych prvkov stavby a jej podložia,

h) hydraulický spád v konštrukčných materiáloch a podložných materiáloch a ich filtračná stabilita,

i) vplyvy prostredia na technický stav stavby a jej technologické zariadenia, t. j. poveternostné účinky, zosuvy brehov nádrže a zosuvy v bezprostrednom okolí stavby, agresívne účinky vzduchu a vody v nádrži, podzemnej vody a priesakovej vody, účinky stavebných prác a trhacích prác v okolí stavby, zemetrasenie, poddolovanie, účinky prevádzkových a dopravných otrasov, účinky vegetácie, živočíchov a nepovolaných zásahov tretích osôb,

j) vplyv prevádzky na technický stav stavby a jej technologické zariadenia, t. j. účinky manipulácie s vodou v nádrži, mechanické a iné účinky vypúšťanej vody a vodou unášaných materiálov, opotrebovanie a možné dôsledky zlyhania pohyblivých uzáverov a hradiacich konštrukcií výpustov, priepadov, hatí, plavebných komôr a odberných zariadení,

k) prietokové pomery v porovnaní s pôvodnými predpokladmi návrhu výpustných zariadení a priepadových zariadení, napríklad ovplyvnenie prietokov na hornom toku novými stavbami, poruchou alebo zrušením existujúcich stavieb, zmenou odtokových pomerov v povodí, ľadovými zátarasami, vegetáciou,

l) iné javy a skutočnosti, ktorých výskyt môže podľa miestnych pomerov ovplyvniť bezpečnosť stavby.

§ 3

(1) Dohľad sa vykonáva sledovaním javov a skutočností uvedených v § 2, spracovaním, rozbormi a hodnotením výsledkov všetkých pozorovaní a meraní vzhľadom na vývoj sledovaných javov alebo skutočností a vo vzťahu k vopred určeným medzným hodnotám, kritickým hodnotám, predpokladom projektu, poznatkom z uskutočnenia a doterajšej prevádzky stavby.

(2) Medzná hodnota je očakávaná limitná hodnota javu alebo skutočnosti pre zvolený stav zaťaženia.

(3) Kritická hodnota je hodnota sledovaného javu alebo skutočnosti, ktorej výskyt vzbudzuje obavy o bezpečnosť stavby, pri ktorej sa preto vyžaduje použitie núdzových opatrení.

(4) Podkladom na vykonávanie dohľadu sú účelne rozdelené sledované skutočnosti vrátane bežných meraní veličín a javov, ktoré sú významné pre bezpečnosť stavby, ako aj výsledky obchôdzok, hlásenia a prehliadky dohľadu.

(5) Výber možných príčin porúch a ďalších javov a skutočností, ktoré sleduje dohľad, voľba prostriedkov a metód pozorovania a merania, množstvo inštalovaných prístrojov, rozsah a početnosť pracovných úkonov sú úmerné kategórii stavby, stavu a prevádzke stavby, prípadne miestnym pomerom a sú v súlade s platnými technickými normami a so súčasným stavom inžinierskych poznatkov a s možnosťami realizácie.

§ 4

(1) Dohľad sa vykonáva úmerne ku kategórii stavby, najmenej v rozsahu podľa tejto vyhlášky.

(2) O dohľade sa zostavujú správy. V období uskutočnenia stavby alebo jej rekonštrukcie sa zostavujú čiastkové správy a súhrnné správy, v období overovacej prevádzky stavby čiastkové správy a celkové správy a v období trvalej prevádzky stavby etapové správy a súhrnné etapové správy.

Rozsah dohľadu nad stavbami jednotlivých kategórií

§ 5

(1) Ak ide o stavby I. kategórie, sledujú sa všetky javy a skutočnosti, ktorých zmena môže objektívne signalizovať alebo spôsobiť prekročenie predpokladov projektu v takej miere, že stupeň stability stavby alebo jej významnej časti by klesol pod prípustnú hranicu určenú technickými normami. Poveternostné a prevádzkové pomery sa zisťujú v rozsahu potrebnom na hodnotenie všetkých sledovaných javov a skutočností.

(2) Meranie sa vykonáva v miestach, ktoré charakterizujú priemerné pomery, a v miestach, kde by predovšetkým mohlo dôjsť k nespojitému vývoju javov, napríklad poruchy v základoch, zmeny v usporiadaní a v spojení tesniacich a drenážnych prvkov.

(3) V pochybnosti o spoľahlivosti spôsobu sledovania najdôležitejších javov a skutočností sa použije viac metód meraní a prieskumov.

§ 6

Ak ide o stavby II. kategórie, je rozsah dohľadu taký ako pri stavbách I. kategórie s tým, že netreba sledovať javy a skutočnosti, ktorých existenciu, prípadne neprimeranú zmenu možno včas odvodiť z iného javu alebo zo súhrnného prejavu, napríklad z celkových priesakov, celkových deformácií alebo posunov. Merania sa spravidla sústreďujú do charakteristických profilov. Zisťujú sa len také poveternostné pomery a prevádzkové pomery, ktoré bezprostredne objasňujú sledované javy a skutočnosti.

§ 7

Ak ide o stavby III. kategórie, dohľad sa vykonáva odborným hodnotením javov, skutočností a ich vývoja, ktoré sa zisťujú spravidla len pri obchôdzkach, z bežných meraní sa zavádza len meranie priesakov, prípadne aj tlakov vody a meranie celkových deformácií na povrchu stavby. Z poveternostných a prevádzkových pomerov sa zisťujú len zrážky, teplota vzduchu a výška hladiny vody v nádrži.

§ 8

Ak ide o stavby IV. kategórie, dohľad sa vykonáva hodnotením javov a skutočností zistených pri obchôdzkach. Merania sa môžu zavádzať dočasne na objasnenie nezvyčajných javov a skutočností.

Príprava dohľadu pred uskutočnením stavby alebo pred rekonštrukciou stavby

§ 9

(1) Súčasťou projektovej dokumentácie na uskutočnenie stavby alebo na rekonštrukciu stavby I. až IV. kategórie je vyjadrenie o rozsahu dohľadu.

(2) Vyjadrenie o rozsahu dohľadu obsahuje najmä

a) podrobný opis a rozbor rizík spojených s budúcou existenciou stavby v danom prostredí a prognózu budúceho prevádzkového režimu, pri odkaliskách prognózu dlhodobej existencie,

b) požiadavky na prieskumné a projektové práce nad rámec platných predpisov,

c) požiadavky na budúce prostriedky dohľadu, na prístroje a zariadenia na pozorovanie a meranie,

d) požiadavky na spojové prostriedky, na varovné a signalizačné zariadenia, ako aj na núdzové opatrenia pri uskutočnení stavby a jej prevádzke,

e) orientačný odhad nákladov na prostriedky dohľadu a jeho výkon pri uskutočnení stavby alebo pri jej rekonštrukcii a pri prevádzke stavby.

§ 10

(1) Ak ide o stavby I. až III. kategórie, súčasne s projektovou dokumentáciou sa spracúva projekt meraní, a to na úrovni, na akej je spracovaná projektová dokumentácia. Pre stavby IV. kategórie sa spracúva projekt meraní, len ak je navrhnutý vo vyjadrení o rozsahu dohľadu.

(2) Projekt meraní vychádza z vyjadrenia o rozsahu dohľadu.

(3) Projekt meraní obsahuje okrem dokumentácie kontrolných prístrojov a zariadení najmä

a) prehľad dôležitých predpokladov bezpečnosti a stability dlhodobej prevádzky stavby a odhad ich zabezpečenia,

b) návrh a odôvodnenie druhu, rozsahu a presnosti metód meraní a prístrojov a zariadení na vykonávanie dohľadu,

c) prehľad medzných hodnôt a kritických hodnôt sledovaných javov a skutočností ovplyvňujúcich bezpečnosť stavby a územia, ktoré ohrozuje,

d) návrh bezpečných prístupov k meracím zariadeniam a opatrení na zaistenie bezpečného výkonu merania a údržby meracích zariadení vrátane ich ochrany pred poškodením,

e) harmonogram inštalácií a harmonogram pozorovaní a meraní podľa postupu uskutočnenia stavby alebo jej rekonštrukcie.

(4) Ak sa niektoré požiadavky uvedené vo vyjadrení o rozsahu dohľadu nebudú riešiť v projekte meraní, premietnu sa do inej časti projektovej dokumentácie.

Dohľad pri uskutočnení stavby alebo pri rekonštrukcii stavby

§ 11

(1) Dohľad pri uskutočnení stavby alebo pri rekonštrukcii stavby sa vykonáva pri stavbách I. až IV. kategórie podľa vyjadrenia o rozsahu dohľadu vymedzeného v § 9.

(2) Pri uskutočnení stavby alebo pri rekonštrukcii stavby sa prístroje a zariadenia na pozorovanie a meranie zmien a výskytu javov a skutočností uvedených v § 2 včas a odborne zabudujú, vyskúšajú a ochránia pred poškodením tak, aby výsledky pozorovaní, meraní a ich spoľahlivosť neboli ohrozené.

(3) Dohľad v období uskutočnenia stavby alebo rekonštrukcie stavby sa zabezpečuje v súlade s postupom uskutočnenia stavby alebo rekonštrukcie stavby.

§ 12

(1) Výsledky pozorovaní a meraní sa pri stavbách I. a II. kategórie spracúvajú v priebehu uskutočnenia stavby najmenej v jednej čiastkovej správe; súhrnná správa o dohľade pri uskutočnení stavby sa spracúva pred začatím overovacej prevádzky stavby alebo jej ucelených častí.

(2) Ak ide o stavby III. kategórie, prípadne ak ide o rekonštrukciu stavieb I. a II. kategórie, spracúva sa pred začatím prevádzky len súhrnná správa o dohľade pri uskutočnení stavby alebo pri rekonštrukcii stavby.

§ 13

Súhrnná správa o dohľade pri uskutočnení stavby alebo pri rekonštrukcii stavby obsahuje

a) opis dohľadu,

b) dokumentáciu umiestnenia a opis všetkých zabudovaných meracích prístrojov a zariadení určených na dohľad,

c) súhrnné spracovanie výsledkov všetkých doteraz vykonaných pozorovaní a meraní,

d) zhodnotenie všetkých sledovaných javov a zistených skutočností v porovnaní s predpokladmi projektu a ich vplyvu na bezpečnosť a stabilitu stavby a jej podložia,

e) program dohľadu v overovacej prevádzke,

f) návrh opatrení.

Dohľad nad stavbou v overovacej prevádzke

§ 14

(1) Overovacou prevádzkou stavby je obdobie prvého zaťaženia stavby ako celku vzdutou vodou a zahŕňa vyskúšanie takých prevádzkových situácií a v takom počte, že možno zodpovedne zhodnotiť splnenie predpokladov projektu a posúdiť spoľahlivú funkciu a bezpečnosť stavby.

(2) Dohľad nad stavbami I. až III. kategórie sa vykonáva podľa programu dohľadu nad stavbou v overovacej prevádzke.

(3) Program dohľadu nad stavbou v overovacej prevádzke obsahuje

a) údaj o tom, kto a aké pozorovania a merania vykonáva,

b) podrobné pokyny, termíny, pracovné postupy, zápis výsledkov meraní vykonávaných obsluhou stavby,

c) pokyny na obchôdzky vykonávané obsluhou stavby,

d) medzné hodnoty a kritické hodnoty sledovaných javov a skutočností,

e) pokyny, ktoré výsledky meraní a obchôdzok obsluha stavby ihneď hlási správcovi stavby, ktoré spojovacie prostriedky použije, aké núdzové a varovné opatrenia sú k dispozícii pre mimoriadne situácie,

f) tlačivo hlásení, pokyny na jeho vyplnenie, termíny odosielania a adresy hlavných zamestnancov dohľadu,

g) údaje o tom, kto a v akých termínoch spracúva a hodnotí výsledky v čiastkových správach.

(4) Ak ide o odkaliská, program dohľadu sa rozširuje aj o pravidelné sledovanie zmien fyzikálno-mechanických vlastností obsahu odkaliska a hrádzí odkaliska a kontrolné overovanie stability hrádze odkaliska.

(5) Program dohľadu nad stavbou v overovacej prevádzke sa ukladá

a) u vlastníka stavby,

b) u odborne spôsobilej osoby, pre stavby I. a II. kategórie u poverenej štátnej organizácie,

c) u obsluhy stavby.

§ 15

(1) Pozorovania a merania pri stavbách I. až IV. kategórie sa vykonávajú v rozsahu a termínoch podľa programu dohľadu.

(2) Výsledky meraní sa zapisujú do hlásení a ihneď sa porovnávajú s vopred určenými medznými hodnotami, prípadne kritickými hodnotami alebo s vopred určeným medzným vývojom sledovaných javov. Zistenie medzných hodnôt, prípadne kritických hodnôt sa neodkladne nahlasuje hlavnému zamestnancovi dohľadu vlastníka a pri stavbách I. a II. kategórie aj hlavnému zamestnancovi dohľadu poverenej štátnej organizácie.

§ 16

(1) Pri obchôdzkach sa sleduje stavba a jej blízke okolie, hladina vody, prietokové pomery, pravidelnosť chodu všetkých mechanizmov, výskyt trhlín a viditeľných deformácií, posunov a zosunov, výskyt priesakov, výverov a zamokrených až zabahnených miest, vplyvy prevádzky a prostredia na technický stav objektov a technologických zariadení, najmä konštrukcií výpustných, prepadových a odberných zariadení.

(2) Obchôdzky vykonáva obsluha stavby podľa programu dohľadu.

(3) Výsledky obchôdzky sa zapisujú do hlásenia. Zistenie medzných hodnôt alebo iných nezvyčajných skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť a stabilitu stavby, sa neodkladne nahlasuje hlavnému zamestnancovi dohľadu vlastníka a pri stavbách I. a II. kategórie aj hlavnému zamestnancovi dohľadu poverenej štátnej organizácie.

§ 17

(1) Hlásenie výsledkov meraní a obchôdzok sa vykonáva pri stavbách I. až III. kategórie na tlačivách podľa programu dohľadu, pri stavbách IV. kategórie písomným záznamom. V hlásení sa uvedie, kto a kedy vykonal meranie a obchôdzky.

(2) Hlásenie sa spracúva najmenej v troch vyhotoveniach. Originál sa ukladá u obsluhy stavby. Ďalšie vyhotovenia sa zasielajú hlavnému zamestnancovi dohľadu vlastníka a pri stavbách I. a II. kategórie aj hlavnému zamestnancovi dohľadu poverenej štátnej organizácie. Písomné záznamy hlásení ostávajú vlastníkovi.

(3) Hlásenie sa zasiela ihneď po skončení období určených programom dohľadu; pri stavbách I. kategórie najmenej dva razy za mesiac, pri stavbách II. kategórie najmenej raz za mesiac, pri stavbách III. kategórie najmenej raz za dva mesiace a pri stavbách IV. kategórie najmenej raz za šesť mesiacov.

§ 18

(1) Údaje z hlásení sa posudzujú najneskoršie do obdobia na predloženie ďalšieho hlásenia. Medzné hodnoty alebo iné nezvyčajné skutočnosti hlásené obsluhou stavby bezprostredne po zistení sa posudzujú ihneď.

(2) Ak sa pri posudzovaní alebo pri spracovaní výsledkov pozorovaní a meraní zistí, že vývoj sledovaných javov alebo skutočností nezodpovedá predpokladom, preveria sa údaje na mieste, zavedie sa mimoriadne meranie, prieskumné prešetrovanie, prípadne iné opatrenia až do vysvetlenia mimoriadneho vývoja a do vykonania nápravy.

(3) Ak sledovaný jav alebo skutočnosť dosiahne kritické hodnoty, ihneď sa urobia núdzové opatrenia.

§ 19

(1) O výsledkoch dohľadu nad stavbou počas overovacej prevádzky sa pri stavbách I. až III. kategórie v termínoch určených programom dohľadu vypracúvajú čiastkové správy. Na záver overovacej prevádzky sa vypracúva celková správa o dohľade nad stavbou počas overovacej prevádzky. Pri stavbách IV. kategórie sa vypracúva len celková správa počas overovacej prevádzky.

(2) Čiastková správa o dohľade za obdobie overovacej prevádzky obsahuje

a) opis dohľadu,

b) spracovanie výsledkov pozorovaní a meraní za hodnotené obdobie,

c) zhodnotenie sledovaných javov a zistených skutočností,

d) zistenie, či stavba po previerke zaťažovacích stavov a prevádzkových situácií, ktoré sa vyskytli počas hodnoteného obdobia, nemá z hľadiska dohľadu nedostatky, ktoré by bránili jej ďalšej prevádzke.

(3) Celková správa o dohľade za obdobie overovacej prevádzky obsahuje

a) opis dohľadu,

b) celkové spracovanie výsledkov pozorovaní a meraní,

c) zhodnotenie sledovaných javov a zistených skutočností,

d) zistenie, či stavba po previerke všetkých hlavných zaťažovacích stavov a prevádzkových situácií, prípadne po vykonaní nápravných opatrení nemá z hľadiska dohľadu nedostatky, ktoré by bránili jej trvalej prevádzke alebo užívaniu,

e) program dohľadu pri trvalej prevádzke stavby.

Dohľad nad stavbou pri trvalej prevádzke

§ 20

(1) Dohľad nad stavbami I. až IV. kategórie sa vykonáva podľa programu dohľadu nad stavbou pri trvalej prevádzke. Na odkaliskách sa po ukončení výstavby a overovacej prevádzky začína etapa dlhodobej existencie odkaliska. Pre stavby I. až IV. kategórie, ktoré ku dňu účinnosti tejto vyhlášky sú v trvalej prevádzke, alebo pre odkaliská v etape dlhodobej existencie sa vypracuje program dohľadu nad stavbou pre trvalú prevádzku; pre odkaliská je to program dohľadu v etape dlhodobej existencie.

(2) Program dohľadu nad stavbou pri trvalej prevádzke obsahuje

a) dokumentáciu umiestnenia a opis všetkých zabudovaných meracích prístrojov a zariadení,

b) údaj o tom, kto a aké pozorovania a merania vykonáva,

c) podrobné pokyny, termíny, pracovné postupy, zápis výsledkov meraní vykonávaných obsluhou stavby,

d) pokyny na obchôdzky vykonávané obsluhou stavby,

e) medzné hodnoty a kritické hodnoty sledovaných javov a skutočností,

f) pokyny, ktoré výsledky meraní a obchôdzok obsluha stavby ihneď hlási správcovi stavby, ktoré spojovacie prostriedky použije, aké núdzové a varovné opatrenia sú k dispozícii pre mimoriadne situácie,

g) tlačivo hlásení, pokyny na vyplnenie, termíny odosielania a adresy hlavných zamestnancov dohľadu,

h) údaje o tom, kto a v akých termínoch spracúva a hodnotí výsledky v čiastkových správach.

(3) Ak ide o odkaliská, program dohľadu sa rozširuje aj o pravidelné sledovanie zmien fyzikálno-mechanických vlastností obsahu odkaliska a hrádzí odkaliska a kontrolné overovanie stability hrádze odkaliska.

(4) Program dohľadu na odkaliskách v etape dlhodobej existencie je zameraný na stabilitu a bezpečnosť odkaliska a sleduje najmä otázky údržby, funkčnosť drenáží a odvedenie zrážkových a priesakových vôd z odkaliska a zmien chemizmu priesakových vôd a ich vplyvu na okolie.

(5) Na dohľad nad stavbou pri trvalej prevádzke sa vzťahujú ustanovenia § 14 ods. 5 a § 15 až 18.

§ 21

(1) O výsledkoch dohľadu nad stavbou pri trvalej prevádzke a pri odkaliskách pri ich dlhodobej existencii sa vypracúvajú etapové správy, a to najmenej raz ročne, ak ide o stavby I. kategórie, raz za dva roky, ak ide o stavby II. kategórie, raz za štyri roky, ak ide o stavby III. kategórie, a raz za desať rokov, ak ide o stavby IV. kategórie.

(2) Etapová správa o dohľade obsahuje

a) opis dohľadu za uplynulé obdobie trvalej prevádzky,

b) stručný prehľad výsledkov pozorovaní a meraní,

c) zhodnotenie všetkých sledovaných javov a skutočností vo vzťahu k medzným hodnotám a ku kritickým hodnotám,

d) návrh opatrení na nápravu.

(3) Najmenej každá piata etapová správa sa spracúva ako súhrnná etapová správa.

(4) Súhrnná etapová správa obsahuje

a) opis dohľadu za obdobie od poslednej súhrnnej etapovej správy,

b) dokumentáciu všetkých zmien vo vybavení stavby meracími prístrojmi a zariadeniami,

c) súhrnné spracovanie výsledkov pozorovaní a meraní,

d) zhodnotenie všetkých sledovaných javov a skutočností,

e) výsledky preskúšania stability hlavných konštrukcií stavby a zistenie stupňa bezpečnosti na základe novozískaných poznatkov podľa súčasne platných technických noriem,

f) posúdenie vplyvu prostredia a prevádzky na starnutie, funkčnú spoľahlivosť a celkovú bezpečnosť stavby,

g) návrh nápravných opatrení,

h) previerku programu dohľadu vrátane medzných hodnôt, prípadne kritických hodnôt sledovaných javov a skutočností.

(5) Etapové správy a súhrnné etapové správy najmenej v jednom vyhotovení sa ukladajú u obsluhy stavby a vlastníka stavby.

§ 22

Prehliadky stavby

(1) Termíny prehliadok stavby sa oznamujú účastníkom prehliadky najmenej dva týždne vopred.

(2) Prehliadku stavby riadi hlavný zamestnanec dohľadu vlastníka, prípadne stavebníka. Na prehliadku sa prizývajú

a) zamestnanec zodpovedný za prevádzku stavby,

b) obsluha stavby,

c) pri stavbách I. a II. kategórie hlavný zamestnanec dohľadu poverenej štátnej organizácie,

d) orgán štátnej vodnej správy,

e) znalci zo strojného, elektrotechnického, prípadne ďalších odborov podľa druhu a typu a vybavenia stavby.

(3) K prehliadke stavby sa prizývajú užívatelia stavby, ktorí môžu svojou činnosťou ovplyvniť jej bezpečnú prevádzku.

(4) Predmetom prehliadky stavby je najmä

a) previerka prevádzkovej schopnosti a funkčnej spoľahlivosti stavby,

b) previerka prevádzky a údržby,

c) previerka dohľadu a jeho výsledkov,

d) prerokovanie všetkých námetov na zlepšenie technického stavu, užívania, prevádzky a údržby a na zvýšenie bezpečnosti stavby,

e) plán opráv a nápravných opatrení.

(5) Z prehliadky stavby sa vyhotovuje správa o výsledkoch dohľadu, ktorá sa zasiela miestne príslušnému orgánu štátnej vodnej správy a všetkým prizvaným, v termíne do jedného mesiaca po vykonaní prehliadky stavby. Najmenej v jednom vyhotovení sa správa o výsledkoch dohľadu ukladá u obsluhy stavby.

§ 23

Kategórie stavieb

(1) Kategorizačný posudok na zaradenie stavieb do I. až IV. kategórie sa spracúva podľa kritérií uvedených v prílohe.

(2) Kategorizácii podliehajú stavby, ktoré vzdúvajú a zadržiavajú vodu. Takýmito stavbami sú priehrady, vodné nádrže, hate, odkaliská, čerpacie stanice vnútorných vôd a hrádze, aj ako súčasti stavieb, ktoré sú určené na úpravu vodných tokov, na odbery vôd, na vypúšťanie odpadových vôd a na iné používanie vôd.

(3) Zaradenie do kategórie sa vykoná podľa § 52 ods. 4 zákona na základe žiadosti stavebníka alebo vlastníka, najneskôr pred vydaním stavebného povolenia.

(4) Súčasťou žiadosti o určenie kategórie je kategorizačný posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou poverenej štátnej organizácie, ktorý obsahuje návrh kategórie stavby a kritériá použité pri jeho vypracovaní.

(5) Pri rekonštrukcii stavby alebo pri zmene jej využitia a pri stavbách II. až IV. kategórie aj v prípadoch, keď sa mení zástavba na území ohrozenom stavbou, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky preskúma určenú kategóriu stavby prostredníctvom poverenej štátnej organizácie.


§ 24

Prechodné ustanovenie

Na stavbách, ktoré boli ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky v príprave, v uskutočnení stavby alebo v prevádzke, musí byť dohľad, prípadne dokumentácia dohľadu doplnená v rozsahu podľa tejto vyhlášky; pri stavbách I. kategórie do troch rokov, pri stavbách II. kategórie do piatich rokov a pri stavbách III. a IV. kategórie do desiatich rokov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

§ 25

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2002.


Pavel Koncoš v. r.


Príloha k vyhláške č. 524/2002 Z. z.

KRITÉRIÁ NA ZARADENIE VODNEJ STAVBY

DO KATEGÓRIE

I. KATEGÓRIA Ohrozené sú tisíce až desaťtisíce ľudí a predpokladajú sa veľké straty na ľudských životoch. Veľké škody na kategorizovanej vodnej stavbe, ktorej následná obnova je veľmi zložitá a nákladná. V území na vodnom toku pod kategorizovanou vodnou stavbou vzniknú rozsiahle škody na obytnej a priemyselnej zástavbe, cestnej a železničnej sieti, ohrozené sú ďalšie kategorizované vodné stavby alebo iné vodné stavby.
Straty spôsobené vyradením kategorizovanej vodnej stavby z prevádzky, z prerušenia priemyselnej výroby, dopravy a pod. sú veľmi vysoké a ťažko nahraditeľné.
Škody na životnom prostredí sú vysoké, ekonomické dôsledky sa dotýkajú celého štátu.
II. KATEGÓRIA Ohrozené sú stovky až tisíce ľudí a sú predpokladané straty na ľudských životoch.
Značné škody na kategorizovanej vodnej stavbe, jej následná obnova je zložitá a nákladná.
V území na vodnom toku pod kategorizovanou vodnou stavbou vzniknú škody na obytnej a priemyselnej zástavbe, dopravnej sieti, ohrozené sú ďalšie kategorizované vodné stavby alebo iné vodné stavby.
Straty spôsobené vyradením kategorizovanej vodnej stavby z prevádzky, z prerušenia priemyselnej výroby, dopravy alebo iné straty sú značné.
Škody na životnom prostredí prekračujú význam vyššieho územného celku.
III. KATEGÓRIA Ohrozené sú desiatky až stovky ľudí, môžu byť straty na ľudských životoch.
Poškodenie kategorizovanej vodnej stavby, obnova je vykonateľná.
V území na vodnom toku pod kategorizovanou vodnou stavbou vzniknú škody na obytnej a priemyselnej zástavbe, na dopravnej sieti, ohrozené môžu byť ďalšie menej významné vodné stavby.
Straty spôsobené vyradením kategorizovanej vodnej stavby z prevádzky, z prerušenia priemyselnej výroby, dopravy alebo iné straty sú plne nahraditeľné. Škody na životnom prostredí neprekračujú
význam vyššieho územného celku.
IV. KATEGÓRIA Straty na životoch sú nepravdepodobné.
Poškodenie kategorizovanej vodnej stavby, obnova je vykonateľná.
V území na vodnom toku pod kategorizovanou vodnou stavbou sú malé materiálne škody.
Straty spôsobené vyradením kategorizovanej vodnej stavby z prevádzky sú malé.
Škody na životnom prostredí sú zanedbateľné.