558

VYHLÁŠKA

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 27. novembra 2009,

ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 134/2004 Z. z. a zákona č. 173/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a) zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené značkou zhody (ďalej len „zoznam stavebných výrobkov“),

b) systémy preukazovania zhody stavebných výrobkov uvedených v zozname stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami (ďalej len „systém preukazovania zhody“),

c) podrobnosti o používaní značiek zhody vrátane obsahu a umiestnenia sprievodných údajov.

§ 2

Zoznam stavebných výrobkov

(1) Zoznam stavebných výrobkov spolu s určením systémov preukazovania zhody je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Ak stavebný výrobok možno z hľadiska jeho funkcie v stavbe použiť na rôzne účely, zaradí sa do skupiny stavebných výrobkov podľa účelu, ktorý je v stavbe rozhodujúci a ktorý z hľadiska rizika pri použití v stavbe kladie vyššie nároky na špecifické vlastnosti alebo na výrobu.

§ 3

Systémy preukazovania zhody

(1) Ak sa na stavebný výrobok, ktorý nie je uvedený v zozname stavebných výrobkov alebo sa podľa zoznamu stavebných výrobkov na jeho preukazovanie zhody s technickými špecifikáciami (ďalej len „preukazovanie zhody“) určuje iný systém preukazovania zhody, než je uvedený v technickej špecifikácii podľa § 3 ods. 1 písm. a) alebo c) zákona, na preukazovanie jeho zhody sa použije systém preukazovania zhody podľa technickej špecifikácie podľa § 3 ods. 1 písm. b) alebo d) zákona.

(2) Ak je pre stavebný výrobok určený viac ako jeden systém preukazovania zhody, jeden systém je určený pre základný účel použitia v stavbe a ostatné systémy, ktoré sa vzťahujú na špecifický účel použitia v stavbe, sú určené na preukazovanie zhody len v nevyhnutnom rozsahu v priamom vzťahu k vlastnosti stavebného výrobku, ktorá podmieňuje jeho účel použitia v stavbe.

§ 4

Klasifikácia stavebných výrobkov podľa reakcie na oheň

(1) Stavebné výrobky, ktoré sa podľa reakcie na oheň klasifikujú bez skúšania, sú uvedené v osobitných predpisoch.1)

(2) Ďalšie stavebné výrobky, ktoré sa podľa reakcie na oheň klasifikujú bez skúšania, sa zverejňujú podľa § 17 ods. 1 písm. j) šiesteho bodu zákona.

(3) Stavebné výrobky, na ktoré sa nevzťahujú odseky 1 a 2, sa klasifikujú skúšaním. Zistená reakcia na oheň sa považuje

a) za náchylnú na zmeny vo výrobe z dôvodu, že deklarovaná trieda reakcie na oheň sa dosahuje dávkovaním alebo modifikáciou vstupných surovín, alebo

b) nenáchylnú na zmeny vo výrobe.

(4) Strešné krytiny, ktoré sa podľa reakcie na vonkajší oheň klasifikujú bez skúšania, sú uvedené v osobitných predpisoch.2)

§ 5

Označovanie stavebných výrobkov

(1) Značka zhody so sprievodnými údajmi sa pripojí viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na stavebný výrobok alebo na štítok, ktorý je k nemu pripojený. Ak to povaha stavebného výrobku neumožňuje alebo nezaručuje, značka zhody so sprievodnými údajmi sa pripojí na obal alebo sprievodnú dokumentáciu stavebného výrobku.

(2) Ak charakter stavebného výrobku umožňuje umiestniť na stavebnom výrobku, na štítku pripojenom k stavebnému výrobku alebo na obale stavebného výrobku značku zhody len s minimálnymi sprievodnými údajmi, musí byť značka zhody so všetkými sprievodnými údajmi podľa technickej špecifikácie uvedená v sprievodnej dokumentácii.

(3) Ak technická špecifikácia neurčuje inak, umiestniť značku zhody a sprievodné údaje len v sprievodnej dokumentácii možno len pri nekusových stavebných výrobkoch, ktoré sa neuvádzajú na trh v obale.

(4) Ak ide o súbor stavebných výrobkov a dielcov uvádzaných na trh ako ucelený systém, z ktorého sa zhotovuje stavba alebo jej časť (§ 2 ods. 1 písm. c) zákona), ktorý sa neuvádza na trh v spoločnom obale, značku zhody a sprievodné údaje možno uviesť len v sprievodnej dokumentácii.

(5) Vzory označovania stavebných výrobkov sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 6

Sprievodné údaje

(1) Sprievodnými údajmi sú:

a) registračné číslo notifikovanej osoby pod označením CE alebo kód autorizovanej osoby pod slovenskou značkou zhody CSK, ak ide o preukázanie zhody systémom 1+, systémom 1 alebo systémom 2+,

b) obchodné meno a sídlo výrobcu alebo registrovaná identifikačná značka výrobcu,

c) posledné dvojčíslie roka, v ktorom bol výrobok označený značkou zhody,

d) označenie certifikátu vydaného osobou podľa písmena a),

e) označenie technickej špecifikácie, s ktorou je stavebný výrobok v zhode; ak je ňou európske technické osvedčenie, uvedie sa označenie technickej špecifikácie v zhode s príslušným ustanovením v európskom technickom osvedčení,

f) názov a typ stavebného výrobku,

g) účel použitia stavebného výrobku podľa technickej špecifikácie,

h) hodnoty a prípustné tolerancie určených vlastností stavebného výrobku,

i) ďalšie údaje podľa technickej špecifikácie.

(2) Minimálnymi sprievodnými údajmi sú údaje podľa ods. 1 písm. a), b), c) a e).

(3) Hodnoty a prípustné tolerancie určených vlastností stavebného výrobku sa uvádzajú k označeniu CE v rozsahu vyplývajúcom z technických špecifikácií podľa § 3 ods. 1 písm. a) alebo c) zákona.

(4) Hodnoty a prípustné tolerancie určených vlastností stavebného výrobku sa uvádzajú k slovenskej značke zhody CSK v rozsahu vyplývajúcom z technickej špecifikácie

a) podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona alebo

b) podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona, ak sa vzťahujú na uvádzanie vlastností stavebného výrobku v dodacom liste, a to v rozsahu zodpovedajúcom obsahu počiatočnej skúšky typu stavebného výrobku.


§ 7

Prechodné ustanovenie

Systémy preukazovania zhody podľa doterajších predpisov na stavebné výrobky uvedené v prílohe č. 1 možno uplatňovať do 31. augusta 2010.

§ 7a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012

Preukazovanie zhody výrobkov, ktoré sú touto vyhláškou dotknuté, sa vykoná predpísaným spôsobom do 1. júna 2012.

§ 8

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 158/2004 Z. z., ktorou sa určujú skupiny stavebných výrobkov a podrobnosti o preukazovaní zhody v znení vyhlášky č. 119/2006 Z. z.

§ 9

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev a v oblasti technických noriem a technických predpisov.3)

§ 9a

Záverečné ustanovenie k úpravam účinným od 1. januára 2012

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.3)

§ 10

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2010.


Igor Štefanov v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 558/2009 Z. z.

SKUPINY STAVEBNÝCH VÝROBKOV S URČENÝMI SYSTÉMAMI PREUKAZOVANIA ZHODY

Oblasť použitia výrobkov
Číslo Názov skupiny výrobkovČlenenie skupinySPZ
Výrobky na úpravu podložia stavieb a zemných konštrukcií a pre základové konštrukcie
0101Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky do stavieb pozemných komunikácií a iných dopravných plôch, stavieb železníc, zemných stavieb, základov a podperných konštrukcií, odvodňovacích systémov, stavieb na ochranu proti erózii, stavieb nádrží a hrádzí, stavieb kanálov a do stavieb na likvidáciu tuhých odpadovPodľa účelu:
na filtráciu2+
na odvodňovanie2+
na ochranu2+
na vystužovanie2+
aj na oddeľovanie1)4
0102Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky do podzemných stavieb a tunelov alebo do stavieb na zadržiavanie kvapalných odpadov 2+
0103Geosyntetické zábrany proti kvapalinám pri stavbe nádrží a hrádzí, tunelov a podzemných stavieb, proti kvapalinám a plynom v skládkach tekutých odpadov, pri stavbe prečerpávacích staníc alebo bezpečnostných nádrží, stavbe miest na skladovanie a zneškodňovanie tuhých odpadov a pri stavbách dopravnej infraštruktúry 2+
0104Stabilizačné a hydroizolačné zmesi do podložia stavieb vrátane podložia násypu pozemnej komunikácie alebo telesa dráhy 2+
0105Prefabrikované pilóty a súvisiace konštrukčné prvky2) 2+
0106Základové trámy a pätky z betónu3) 2+
Výrobky na kotvenie do hornín a nosných vrstiev zemín
0201Zemné a horninové kotvy 3
Výrobky pre oporné múry a vodné stavby
0301Prvky oporných múrov z betónu3) 2+
0302Kameň na gabióny 2+
0303Siete na gabióny 3
0304Gabiónové bloky 2+
0305Kameň na vodné stavbyPodľa kategórie vodnej stav-by:4)
I., II. a III. kategória2+
IV. kategória4
Membrány proti vlhkosti, vode a radónu
0401

0402

0403

0404

0405

0406
Hydroizolačné a protiradónové pásy a fólie pre nadzemné podlažie (nepodpivničené) a pre podzemné (pivničné) priestory

Hydroizolačné pásy pre murované steny

Parozábrany a paropriepustné vrstvy pre steny a strechy

Strešné povlakové fólie a iné strešné membránové povlaky

Strešné podkladové vrstvy

Hydroizolačné náterové látky pre nadzemné podlažia, pre podzemné priestory stavieb a pod dlažby a obklady
Na základný účel5)3
2+6)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB s členením podľa TRO, resp. potreby skúšania RVO
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
výrobky vyžadujúce skúšanie RVO10)3
výrobky nevyžadujúce skúšanie RVO10)4
Výrobky pre cesty, chodníky a iné dopravné plochy
0501Asfalty prírodné a modifikované a asfaltové emulzie pre konštrukcie ciest a povrchové úpravy ciest 2+
0502Asfaltové zmesi na konštrukcie ciest a povrchové úpravy dopravných plôch a špeciálne výrobky na povrchové úpravy dopravných plôchNa základný účel5)2+
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1FL, A2FL, BFL, CFL)7)1
(A1FL, A2FL, BFL, CFL),8) DFL, EFL3
(A1FL až EFL),9) FFL4
0503


Kamenivo do nestmelených materiálov a hydraulicky stmelených materiálov na konštrukcie ciestPodľa účelu:
na konštrukcie ciest s dopravným zaťažením tried I, II, III a IV10a) a konštrukcie letiskových dráh2+
0504Hydraulicky stmelené zmesi a nestmelené zmesi na konštrukcie ciest a iných dopravných plôch na konštrukcie ciest s dopravným zaťažením tried V a VI10a)4
0505Kamenivo do asfaltových zmesí a na povrchové úpravy ciest, letísk a iných dopravných plôchPodľa účelu:
do obrusných vrstiev 2+
do ostatných vrstiev4
0506Betóny na cementobetónové kryty vozoviek 2+

0507
Klzné tŕne a zálievky pre betónové3) vozovky 4
0508Dilatačné závery dopravných plôch okrem mostov 3
0509Zálievky a tmely na chodníky okrem chemických prevádzok, ciest a iných dopravných plôch, letiskových dráh a čističiek odpadových vôdNa základný účel5)3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
0510Dosky, dlažbové kocky a obrubníky z prírodného kameňa na vonkajšie dlažby 4
0511Betónové dlažbové tvarovky, dlaždice a obrubníky na vonkajšie dlažby 4
0512Dlažbové tehly 4
0513Dlažbové prvky zahŕňajúce dlažbové kocky, dlaždice, obrubníky (okrem výrobkov skupín 0507 až 0509), sklobetónové svetlíky, podlahy z kovových platní, platne z mrežového plechu alebo z roštov, tuhé dlážkoviny, bridlice, mozaiky, terazzové dlaždice a vegetačné dielce11) 4
0514Cestné záchytné systémy – zvodidlá, tlmiče nárazov, premiest- niteľné bariéry, laná a rímsy 1
0515Záchytné systémy na ochranu chodcov  1
0516Svetelná dopravná signalizácia, trvalé výstražné svetlá a dopravné majáky 1
0517Zvislé dopravné značky, premenné dopravné značky, stĺpy dopravných značiek a svetelnej signalizácie, smerové stĺpiky, bariérové stĺpiky a vodiace zariadenia určené na trvalú inštaláciu 1
0518Prefabrikované vodorovné dopravné značky a retroreflexné dopravné gombíky na vodorovné dopravné značenie 1
0519Náterové látky na vodorovné dopravné značenie, za tepla nanášané termoplasty, za studena nanášané plasty s protišmykovými prísadami alebo bez nich a s premixovou balotinou alebo bez nej, alebo uvádzané na trh s uvedením typu a podielu balotiny alebo protišmykových prísad 1
0520Balotina, protišmykové prísady a ich zmesi používané ako posypové materiály vodorovných dopravných značiek 1
0521Protihlukové steny a zariadenia 3
0522Zariadenia proti oslneniu protiidúcimi vozidlami a externými zdrojmi svetla 3
Výrobky pre železničné a električkové dráhy
0601Kamenivo do podkladových vrstiev konštrukcie podvalového podložia a konštrukcie koľajového lôžka Podľa druhu trate:
pre rýchlostné trate2+
pre ostatné trate4
0602Podvaly 2+
0603Panely betónové3)bez vystrojenia alebo s vystrojením 2+
0604Koľajnice, drobné koľajivo a výhybky 2+
Výrobky pre mosty
0701Mostné konštrukčné2) prvky z betónu3) alebo z kovu  2+
0702Mostné konštrukčné2) prvky z lepeného dreva 1
0703Mostné konštrukčné2) prvky z prírodného drevaPodľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E, (A1 až E),9) F2+
0704Mostné dilatačné závery 1
0705Výrobky a systémy na hydroizoláciu mostoviek 2+
0706Prefabrikované dielce mostných ríms        2+
Stožiare
0801Osvetľovacie stožiare, oceľové, hliníkové a z polymérov vystužených vláknom 1
0802Osvetľovacie stožiare zo železobetónu a z predpätého betónu 1
0803Stožiare pre trakčné vedenie električkových a trolejbusových dráh 2+
0804Stožiare pre trakčné vedenie železničných dráh 2+
0805Drevené stožiare pre nadzemné elektrické vedenia 2+
0806Ostatné prefabrikované stožiare alebo ich prefabrikované konštrukčné časti pre nadzemné elektrické vedenia, telekomunikačné zariadenia, veterné elektrárne a podobné zariadenia 2+
Výrobky na odpadovú a povrchovú (dažďovú) vodu
0901 Rúry a tvarovky z prostého betónu, betónu vystuženého oceľovými vláknami a zo železobetónu, s tesnením alebo bez tesnenia, na kanalizačné potrubia 4
0902 Rúry a tvarovky ostatné a tesnenia na kanalizačné potrubia 4
0903 0904 0905 Rúry a tvarovky na odpadové potrubia budov Vstupné šachty a revízne komory kanalizačných potrubí vrátane stúpadiel, rebríkov a zábradlí Zavzdušňovacie ventily na odpadové potrubia budovNa základný účel5)4
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
0906 0907 Čerpacie stanice odpadových vôd a spätné klapky na odpado-vé vody na použitie vnútri budov  Systémy a prvky domových čistiarní odpadových vôd a nádrže žúmpNa základný účel5)3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
0908 0909 Lapače a odlučovače (separátory) odpadových vôd z budov a z inžinierskych stavieb vrátane ciest Vpusty, poklopy a vtokové mreže na použitie na vozovkách, na odstavných pruhoch, na parkoviskách a spevnených plochách mimo budovNa základný účel5)4
112)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
0910 Skriňové priepusty z betónu3) 4
0911 Odvodňovacie žľaby na komunikácie a plochy pre vozidlá a pre chodcov Na základný účel5)3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
0912 Podlahové vpusty 4
Ložiská pre stavby
1001Guľové a valcové ložiská s PTFE 1
1002Ostatné ložiská pre konštrukcie budov a inžinierskych stavieb, kde v prípade porušenia ložiska sa stavby alebo ich časti dostanú do stavu za hranicou použiteľnosti a medzných stavov 1
1003Ložiská pre ostatné stavebné konštrukcie  3
Kamenivo do betónu a mált
1101Kamenivo do betónu 2+
1102Kamenivo do maltyPodľa účelu:
do murovacích mált 2+
do ostatných mált4
1103Ľahké kamenivo do betónu, do malty a do injektážnej maltyPodľa účelu:
do betónov a murovacích a injektážnych mált2+
do ostatných mált4
Cementy, vápna a iné spojivá
1201Cementy a bežné zmesné cementy na prípravu betónu, malty, injektážnej (zálievkovej) malty a ostatných zmesí  1+
1202Špeciálne cementy odolné proti nízkym teplotám, biele cementy, cementy odolné proti síre a proti morskej vode, nízkoalkalické cementy, hlinitano-vápenaté cementy s veľmi nízkym hydratačným teplom, vysokopecné cementy s nízkou začiatočnou pevnosťou, murovacie cementy a cestné cementy na prípravu betónu, malty, injektážnej (zálievkovej) malty a ostatných zmesí 1+
1203Stavebné vápna vrátane páleného vápna, dolomitického vápna a hydraulického vápna na prípravu betónu, malty, injektážnej (zálievkovej) malty a ostatných zmesí  2
1204Hydraulické spojivá na výrobu zmesí do podkladových vrstiev dopravných plôch a hydraulické spojivá na výrobu mált 2+
Betóny, malty, injektážne zmesi, prísady a prímesi
1301 Betóny vyrábané v stabilných alebo mobilných betonárňach okrem betónov na cementobetónové kryty vozoviek 2+
1302 Striekané betóny 2+
1303 Zmesi na injektážne (zálievkové) malty 2+
1304  Priemyselne vyrábané malty na murovaniePodľa druhu:13)
navrhovaná malta2+
malta s predpísaným zložením4
1305 Priemyselne vyrábané malty na vnútorné a vonkajšie omietky na báze anorganických spojív vrátane tepelnoizolačných mált  4
1306 Priemyselne vyrábané malty na ostatné omietky 4
1307Prímesi do betónov a mált vrátane injektážnych máltPodľa druhu:14)
druh I2+
druh II1+
1308Prísady do betónu, mált a zálievok a prísady do injektážnej malty na predpínaciu výstuž 2+
Výrobky na vystužovanie a predpínanie betónu
1401Tyče, prúty, vrúbkovaná pásová oceľ, zvárané siete a priestorová (priehradová) výstuž 1+
1402 Vlákna na zvýšenie pevnosti betónov a mált vrátane injektážnych mált (rozptýlená výstuž)Podľa účelu:
do konštrukčných2)betónov a mált1
do ostatných betónov a mált3
1403 Predpínacie výrobky, najmä drôty, laná, tyče so závitmi, rebierkové, ploché alebo hladké a predpínacie káble 1+
1404 Systémy na dodatočné predpínanie konštrukcií okrem rúrok a puzdier 1+
1405 Rúrky a puzdrá na ochranu a vedenie predpínacích výrobkov  4
Kovové profily, ploché kovové výrobky, odliatky a výkovky
1501Za tepla valcované, za studena tvarované alebo inak vyrobené kovové prierezy (profily) rôznych tvarov (T, L, H, U, Z, I), žľaby, duté profily, rúrky, ploché výrobky (dosky, plechy, pásy), tyče (okrem výstužných a predpínacích), odliatky a výkovky, nechrá-nené alebo chránené proti korózii náterom, na použitie v kovo-vých stavebných konštrukciách alebo v stavebných konštruk-ciách s kombináciou kovu a iných materiálov 2+
Murovacie prvky a doplnkové výrobky
1601Murovacie prvky, prípadne s integrovanými tepelnoizolačnými materiálmi, vnútornými alebo vonkajšími, okrem debniacich tvaroviek, dlažbových prvkov, komínových vložkových tvaroviek a panelov s výškou jedného poschodiaPodľa kategórie:15)
kategória I2+
kategória II4
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:16)
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
1602Doplnkové stavebné dielce do muriva, najmä spony, ťahadlá, závesy, podperné uholníky, konzolky, preklady a oceľová výstuž do ložných škár a stykov 3
Zabudované debniace systémy
1701Debniace systémy na báze dutých blokov (debniace tvarovky) alebo panelov prepojených rozperkami vyrobených z izolačných materiálov alebo z kombinácie izolačných a iných materiálov, ktoré sa vypĺňajú betónom, prípadne betónom s výstužou, slúžiace na konštrukcie nenosných i nosných vnútorných i vonkajších stien Na základný účel5)2+
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)3)1
(A1, A2, B, C),8) D, E, (A1 až E),9) F2+
1702Debniace systémy na báze betónových debniacich tvaroviek alebo panelov z betónu prepojených rozperkamiPodľa nosnosti:
nosné2+
nenosné4
Nosné prvky rámových, stenových, stropných a strešných konštrukcií budov
1801 Konštrukčné2) prefabrikované nosníky, väzníky, stĺpy a dosky z betónu3) alebo z murovacích prvkov a kovové nechránené alebo chránené proti korózii náterom, zvárané alebo nezvárané 2+
1802 Konštrukčné2) nosníky, väzníky, stĺpy a dosky z lepeného lamelového dreva 1
1803 Konštrukčné2) nosníky, väzníky, stĺpy a dosky z prírodného drevaPodľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E, (A1 až E),9) F2+
1804Ľahké kompozitné nosníky a stĺpy na báze dreva najmenej s jedným konštrukčným komponentom na báze dreva 1
Systémy budov a miestností a stavebné bunky
1901Systémy budov s drevenou rámovou konštrukciou alebo so zrubovou konštrukciou 1
1902Systémy budov s kovovou konštrukciou alebo s betónovou3) rámovou konštrukciou 1
1903Prefabrikované stavebné bunky okrem prefabrikovaných garáží 1
1904Systémy chladiarní bez chladiaceho systému na inštaláciu vnútri budov 1
1905Prefabrikované garáže 2+
Dosky a panely na báze dreva a kompozitné ľahké panely
2001Dosky na báze dreva vo forme plošne spájaného prírodného dreva, vrstveného dyhového dreva (LVL), preglejovaných dosák, dosák z orientovaných triesok, štiepok (OSB) a trieskovo-štiepkových dosák spájaných cementom alebo živicami a vláknitých dosák vyrobených mokrým alebo suchým spôsobom s prípadným obsahom chemických látok zlepšujúcich reakciu na oheň a odolnosť proti napadnutiu biotickými činiteľmi
Podľa účelu a reakcie na oheň:
konštrukčné2) prvky
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E, (A1 až E),9) F2+
nenosné prvky
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
2002 Prefabrikované konštrukčné2) panely na báze dreva v tvare uzavretých alebo otvorených kaziet, opláštené z vnútornej strany alebo aj z vonkajšej strany, prípadne obsahujúce membránu, izoláciu, výstužné a upevňovacie prvky určené na konštrukcie stien, podláh, striech a pod. 1
2003  Samonosné kompozitné ľahké panely skladajúce sa z opláštenia (z rozličných organických, minerálnych alebo kovových materiálov) z vonkajšej strany alebo aj z vnútornej strany spojeného s prípadným vnútorným rámom alebo aj izolačným jadrom, ktoré sú určené na konštrukcie vnútorných a vonkajších stien, stropov a striech a obklady stienNa základný účel5)4
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO, resp. potreby skúšania RVO:
(A1, A2, B, C),7)
(A1FL, A2FL, BFL, CFL)7)
1
(A1, A2, B, C),8) D, E,
(A1FL, A2FL, BFL, CFL),8) DFL, EFL
3
(A1 až E),9) F,
(A1FL až EFL),9) FFL
4
výrobky vyžadujúce skúšanie RVO3
výrobky nevyžadujúce skúšanie RVO4
Na delenie požiarnych úsekov3
Na zvýšenie únosnosti, resp. tuhosti17) konštrukcie1
317)
Na použitie podľa PNL3
Tepelnoizolačné výrobky a systémy
2101

Tepelnoizolačné systémy na vonkajšiu tepelnú ochranu stien (kontaktné zatepľovacie systémy – KZS, resp. ETICS) na báze mechanicky upevňovaných alebo lepených tepelnoizolačných dosák omietaných jednou alebo viacerými vrstvami maltyNa základný účel5)2+
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E, (A1 až E),9) F2+
2102
2103 2104 2105 2106
Tepelnoizolačné systémy na vonkajšiu tepelnú ochranu stien (Vetures), skladajúce sa z vonkajších obkladových prvkov, z tepelnoizolačnej vrstvy a z upevňovacích prvkov. Obkladové prvky sa môžu dodávať už spojené s izolačnou vrstvou alebo sa tieto elementy spájajú na stavbe. Upevňujú sa tak, aby medzi izolačnou vrstvou a stenou nebola vzduchová medzera. Priemyselne vyrábané tepelnoizolačné výrobky vo forme dosák, rohoží, rolovaných pásov alebo v inej forme, určené na tepelnú izoláciu budov Tepelnoizolačné výrobky formované alebo nanášané na mieste zo sypaných alebo z penových materiálov, určené na tepelnú izoláciu budov Tepelnoizolačné výrobky v rôznych formách určené na technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie Tepelnoizolačné výrobky na cesty, na železničné dráhy a iné použitie v stavebníctve (ľahké výplňové a protimrazové izolácie, zníženie bočného tlaku zeminy na podporných múroch a mostných pilieroch, rozloženie zaťaženia na zakopanom potrubí v kanáloch a pod.)Na základný účel5)3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)
1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
Ľahké obvodové plášte a strešné samonosné systémy
2201Závesné steny Na základný účel5)3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E, F3
2202Konštrukčné2) lepené steny s presklenou fasádou alebo strechy rovnakého systému s minimálnym sklonom 7º, s mechanickým prenosom vlastnej tiaže a ostatných síl (napr. od vetra a snehu) do tesniaceho podporného rámu a následne do konštrukcie budovy Podľa typu:18)
typy I a III2+
typy II a IV1
2203Samonosné priesvitné strešné systémy okrem zostáv na báze sklaNa základný účel5)3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO, resp. potreby skúšania RVO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
výrobky vyžadujúce skúšanie RVO3
výrobky nevyžadujúce skúšanie RVO4
Strešné skladané krytiny, strešné okná a svetlíky
2301


2302

2303


2304
St rešné škridly, dosky, vlnovky, šindle a tvarovky – keramické, betónové, vláknocementové, bridlicové, kamenné, plastové, asfaltové a pod.

Ploché a tvarované tabule z kovových plechov, plastov a pod.

Priemyselne vyrábané kompozitné a sendvičové strešné panely s izoláciou alebo bez nej

Strešné okná a strešné svetlíky
Na základný účel5)4
319)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO, resp. potreby skúšania RVO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
výrobky vyžadujúce skúšanie RVO3
výrobky nevyžadujúce skúšanie RVO4
Na použitie v požiarnych úsekoch3
Na použitie prispievajúce k tuhosti strechy19)3
Na použitie podľa PNL3
Strešné membránové a liate výrobky
2401Parozábrany a paropriepustné vrstvy, strešné podkladové vrstvy a strešné povlakové fólie a iné strešné membránové povlakyPoznámka:
Výrobky sú zahrnuté v skupinách 0403, 0404 a 0405
2402

2403
Strešné vodotesné systémy aplikované v tekutom stave

Strešné vodotesné systémy nanášané na mieste liatym asfaltom alebo nástrekom peny
Na základný účel5)3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO, resp. potreby skúšania RVO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
výrobky vyžadujúce skúšanie RVO3
výrobky nevyžadujúce skúšanie RVO4
Na použitie podľa PNL20)3
2404Systémy mechanicky upevňovaných pružných vodotesných povlakových krytín vrátane systému na upevňovanie, spájanie a lemovanie, prípadne aj s tepelnou izoláciou 2+
Príslušenstvo striech a iné výrobky pre strechy
2501Strešné prístupové systémy, najmä strešné lávky a stupne, nástupné plochy, strešné bezpečnostné háky a kotevné prvky určené na údržbu a opravy striech 3
2502Strešné dlaždice, hrebenáče, oplechovanie úžľabí, príchytky strešnej krytiny, rímsové a podhľadové dosky striech 4
2503Tuhé ploché alebo profilované podkladové dosky pod strešnú skladanú krytinuNa základný účel5)4
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO: 
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
Na použitie podľa PNL3
Dvere, brány a kovania
2601Požiarne/dymotesné dvere a brány s kovaním alebo bez neho pre deliace konštrukcie požiarnych úsekov 1
2602Dvere a brány s kovaním alebo bez neho k únikovým cestám 1
2603Stavebné kovania (závesy, uzávery, zatváracie zariadenia a pod.) na požiarne/dymotesné dvere a dvere k únikovým cestám 1
2604Dvere a brány s kovaním alebo bez kovania s deklarovaným použitím podmieneným splnením špecifických požiadaviek, a to najmä na zvukovú a tepelnú izoláciu, na tesnosť a bezpečnosť používania 3
2605Dvere a brány s kovaním alebo bez kovania na vnútorné použitie medzi priestormi s rovnakým prostredím 4
Okná
2701Požiarne/dymotesné okná s kovaním alebo bez kovania na deliace konštrukcie požiarnych úsekov 1
2702Okná s kovaním alebo bez kovania na únikové cesty 1
2703Ostatné okná s kovaním alebo bez kovania  3
Okenice a rolety
2801Okenice a rolety s kovaním alebo bez kovania na vonkajšie použitie 4
Špecifické výrobky zo skla, z materiálov podobných sklu a materiály na zasklievanie
2901

 

2902
Ploché alebo zakrivené sklené tabule, profilované sklo s drôtenou vložkou alebo bez vložky, izolačné sklené dielce, sklené tvarovky a panely z nich na sklené systémy, stenové panely zo sklených blokov

Ploché a zakrivené tabule z materiálov podobných sklu
Na základný účel5)4
Podľa špecifických vlastností, resp. účelu:
odolné voči požiaru1
odolné voči priestrelu a/alebo výbuchu 1
bezpečné (riziko úrazu)3
tepelnoizolačné a/alebo zvukovoizolačné3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO, resp. potreby skúšania RVO:
A1, A2, B, C, D, E3
(A1 až E),9) F4
výrobky vyžadujúce skúšanie RVO3
výrobky nevyžadujúce skúšanie RVO4
2903Tmely na zasklievanie okrem tmelov na akváriá, konštrukčné2) zasklenia, tmelenia izolačných skiel, horizontálneho zasklievania do sklonu < 7º a tmelenia organických skiel z polykarbonátu, polymetylmetakrylátu a pod.Na základný účel5)3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
2904Tmely na tmelenie organických skiel z polykarbonátu, polymetylmetakrylátu a pod. 3
Prefabrikované schodiská a schodiskové systémy
3001Prefabrikované kompletné schodiskové systémy (okrem povalových a podkrovných schodov)Na základný účel5)2+
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
3002Prefabrikované schodiská z betónu3) 2+
3003Dosky z betónu, terazza a pod. na schodiskové stupne v interiéri a v exteriériPodľa nosnosti:
nosné3
nenosné4
Systémy priečok a tmely na priečky a vnútorné steny
3101Samonosné systémy priečok na pevné a demontovateľné zabudovanieNa základný účel5)4
Na oddeľovanie požiar-nych úsekov3
Bezpečné (riziko úrazu) 3
Na použitie podľa PNL3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
3102Tmely na priečky a vnútorné stenyNa základný účel5)4
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
Sadrové výrobky na steny, na priečky a stropy
3201Sadrové tvarovky a sadrové lepidlá na nenosné priečky, na obklady stien a požiarnu ochranu (tvarovky nie sú určené na stropy)Na základný účel5)4
Na požiarnu ochranu3
3202
Sadrokartón a stropné prvky s tenkou povrchovou úpravou, vláknité sadrové dosky a kompozitné panely (lamináty) a sadrové omietky vrátane príslušných doplnkových výrobkovNa základný účel5)4
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
Na požiarnu ochranu konštrukčných prvkov a oddeľovanie požiar-nych úsekov 3
Na vystuženie drevených rámových stien a dreveného krovu3
Výrobky na dlažby a podlahy
3301
 3302
Dlažbové prvky, dlážkoviny, mozaiky, vlysky a parkety, krycie mriežky a platne, tuhé laminátové podlahy, výrobky na báze dreva na vnútorné použitie vrátane vnútorných verejných dopravných komunikácií Systémy zvýšených a dutinových podláh na vnútorné použitie vrátane vnútorných verejných dopravných komunikáciíPodľa TRO:
(A1FL, A2FL, BFL, CFL)7)1
(A1FL, A2FL, BFL, CFL),8) DFL, EFL3
(A1FL až EFL),9) FFL4
Na použitie podľa PNL3
3303 3304 Potery pod podlahy, nivelizačné látky, liate podlahy a vsypy do podláh, potery na podlahy vrátane vnútorných verejných dopravných komunikácií Homogénne a heterogénne pružné dlážkoviny dodávané ako dlaždice, tabule alebo v rolovanej forme, a to textilné, plastové, gumové, linoleové, korkové, antistatické tabule, pružné laminátové podlahy a pružné dlaždiceNa vnútorné použitie podľa TRO:
(A1FL, A2FL, BFL, CFL)7)1
(A1FL, A2FL, BFL, CFL),8) DFL, EFL, (A1FL až EFL),9) FFL 3
Na vonkajšie použitie4
3305Náterové látky na povrchové úpravy podláh 4
Výrobky na obklady stien a stropov vrátane zavesených podhľadov a príslušenstva
3401
 

3402
 
3403
Obklady v rolovanej forme, obkladové prvky, šindle, dosky (okrem dosák z betónu,3)) panely a profily na obklady stien a stropov v interiéri a v exteriéri

Systémy zavesených podhľadov na stropy v interiéri a v exteriéri

Profily určené na upevnenie obkladov stien a stropov a závesné rámy na upevnenie zavesených podhľadov
Na základný účel5)4
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
Na požiarnu ochranu21)3
Na vystuženie22)3
Bezpečné (riziko úrazu)23)3
Na použitie podľa PNL3
3404Malty a lepidlá na obkladové prvky v interiéri a v exteriériNa základný účel5)3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
3405Obkladové systémy vonkajších stien na ich ochranu pred poveternostnými vplyvmi, prípadne prispievajúce k vonkajšej tepelnej izolácii stien okrem komponentov týchto systémov dodávaných samostatne a okrem systémov skupín 2101, 2102 a 2202Na základný účel5)2+
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
3406Prefabrikované kovové rámy na zavesenie ťažkých podhľadov, chránené alebo nechránené proti korózii náterom, zvárané alebo nezvárané Podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E, (A1 až E),9) F2+
Spojovacie prvky, materiály na zváranie a lepidlá
3501Spojovacie prvky na kovové konštrukčné2) časti stavieb, najmä nity, svorníky, čapy a skrutky s maticami a podložkami 2+
3502Spojovacie prostriedky na výrobky z konštrukčného2) dreva, najmä spony do dreva, delené prstencové spony, záchytky, valcovité oceľové a drevené spojovacie články, skrutky do dreva, závitové svorníky a klince 3
3503Šmykové dosky, styčníkové dosky s prelisovanými hrotmi a spojovacie klincované dosky na výrobky z konštrukčného2) dreva 2+
3504Kovové kotvy do betónu (typy určené pre ľahké systémy) na upevnenie alebo na podoprenie ľahkých zavesených stropných podhľadov, inštalácií a pod. 2+
3505 Kovové kotvy na použitie do betónu (vysokozaťažené typy), určené na upevnenie alebo podoprenie betónových konštrukčných2) prvkov alebo ťažkých častí, ako sú obklady a zavesené stropy 1
3506 Kovové injektované (zalievané) kotvy určené do muriva na upevnenie alebo na podoprenie konštrukčných2) prvkov, ktoré prispievajú k stabilite stavby, alebo ťažkých prvkov, ako sú obvodové plášte a inštalácie 1
3507 Plastové kotvy do betónu a muriva na použitie v systémoch, ako sú fasádne systémy vrátane tepelnoizolačných, a to na upevňovanie alebo na podoprenie prvkov prispievajúcich k stabilite týchto systémov 2+
3508Materiály na zváranie kovových konštrukčných2) častí stavieb 2+
3509Závrtné a závitorezné kovové skrutky a nity s tesniacimi podložkami na upevňovanie ľahkých fasádnych systémov a krytín šikmých striech 3
3510Upevňovače zostavené z plastových nadstavcov alebo tanierových podložiek a závrtných a závitorezných skrutiek na hydroizolačné a tepelnoizolačné vrstvy strešných systémov 3
3511


3512
Dilatačné čapy umožňujúce vzájomný pohyb medzi spojenými doskami alebo medzi doskami a stenami

Lepidlá na použitie v konštrukčných2) častiach budov a inžinierskych stavieb
Na základný účel5)2+
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
Rúry, nádrže a príslušenstvo na pitnú vodu24)
3601 Potrubné a zásobníkové systémy skladajúce sa z výrobkov skupín 3602 až 3609 1+
3602 Rúry na tlakové a beztlakové rozvody pitnej vody v budovách alebo mimo budov, inštalované na povrchu alebo pod povrchom 1+
3603 Prípojné hadice 1+
3604 Tlakové a beztlakové nádrže vrátane zásobníkov teplej vody inštalované na povrchu alebo pod povrchom  1+
3605 Ochranné a bezpečnostné zariadenia, ako sú hlásiče priesakov, ochrany pred preplnením nádrží a pod. 1+
3606 Tvarovky, spojky, spájky, lepidlá a tesnenia na tesné spájanie tuhých, pružných a tvárnych potrubí 1+
3607 Armatúry 1+
3608 Čerpadlá a vodomery 1+
3609 Membrány, živice, povlaky, vložky a mazivá 1+
Rúry, nádrže a príslušenstvo na úžitkovú a napájaciu vodu,24) plyn a tekuté palivá
3701 Výrobky na dopravu, rozvod a skladovanie úžitkovej vody, ako sú rúry, prípojné hadice, nádrže, hlásiče priesakov, ochrany proti preplneniu nádrží, tvarovky, spojky, spájky, lepidlá, tesnenia, držiaky potrubí (bez kotiev), čerpadlá, armatúry a bezpečnostné zariadenia a potrubné a zásobníkové systémy skladajúce sa z týchto výrobkovNa základný účel5)4
Na vykurovacie systémy3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:25)
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
3702 Výrobky na dopravu, rozvod a skladovanie plynu alebo tekutého paliva od vonkajšieho zásobníka, poslednej redukčnej tlakovej stanice alebo prvého oddeľovacieho ventilu (vždy mimo budovy) po vstup do systému na ohrev vody, na vykurovanie alebo na chladenie budovy, ako sú rúry, prípojné hadice, nádrže, hlásiče priesakov, ochrany proti preplneniu nádrží, tvarovky, spojky, tesnenia, spájky, lepidlá, držiaky potrubí (bez kotiev), armatúry a bezpečnostné zariadenia a potrubné a zásobníkové systémy skladajúce sa z týchto výrobkovNa základný účel5)3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB1
Na inštalácie v priesto-roch, kde sa vyžaduje požiarna odolnosť26)1
Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu
3801 Káble na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
Aca, B1ca, B2ca, Cca1+
Dca, Eca3
Fca4
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB na požiarnu odolnosť1
Na použitie podľa PNL3
3802 Rošty, žľaby, kanály, výložníky, stojiny a závesy na uloženie káblov na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciuNa účel, na ktorý sa vzťahujú PPB na požiarnu odolnosť1
3803Elektrické nízknapäťové rozvádzače na rozvod elektrickej energie, riaenie a komnunikáciu 
Komíny
3901Kovové výrobky komínových systémov (okrem komínových nadstavcov), pálené/keramické alebo betónové komínové vložky, tvarovky a prvky vonkajšieho plášťa, materiály na murované vložky a oceľové prefabrikáty a vložky samostatne stojacich komínov 2+
3902Komínové systémy s plastovými vložkamiNa základný účel5)2+
427)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
3903Komínové nadstavce okrem nadstavcov z plastov 4
Vykurovacie zariadenia a žiaruvzdorné prvky
4001 4002 4003 4004
4005
Spotrebiče na tuhé palivá na vykurovanie obytných priestorov, ako sú kachle, pece a vstavané spotrebiče (kozubové vložky a pod.)  Spotrebiče na tuhé palivá na varenie pre domácnosť Vykurovacie telesá spaľujúce kvapalné palivá Vykurovacie telesá bez vlastného zdroja energie, najmä radiátory, konvektory, teplovzdušné konvektory vrátane jednotkových ventilátorov, vykurovacie lišty a štrbiny, stropné sálavé panely a ďalšie stacionárne vykurovacie telesá, stenové a podlahové vykurovacie systémy Žiaruvzdorné prvky a malty na stavbu vstavaných spotrebičov na tuhé palivá na vykurovanie obytných priestorovNa základný účel5)3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
Sanitárne zariadenia a materiály
4101 Drezy, umývadlá, komunálne žľaby, bidety, kúpacie vane, vírivé vane a sprchovacie vaničky 4
4102 Sprchové a vaňové zásteny a ochranné kryty 4
4103Zostavy toaletných modulov 4
4104Pisoáre, záchodové misy, zemné, chemické a kompostovacie záchody, macerovacie a drepové toalety 4
4105Splachovače 4
4106Stavebnicové verejné toalety a prefabrikované toaletyPodľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
4107Tmely na spoje prvkov sanitárnych zariadení okrem tmelov v priemyselných aplikáciách, v rozvodoch pitnej vody, v styku s potravinami a v aplikáciách pod vodou, ako sú bazény, odpadové potrubia a pod.Na základný účel5)3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
Výrobky na ochranu pred požiarom a potlačenie výbuchu
4201
 
 

4202
Výrobky na ochranu pred požiarom alebo zlepšenie požiarnej odolnosti, najmä nátery, povlaky alebo obloženia, okrem sadrových výrobkov, výrobkov z minerálnej vlny a prefabrikovaných železobetónových prvkov

Výrobky na zabránenie alebo obmedzenie šírenia požiaru, ako sú tmely, tesnenia, peny, elastoméry a pod., aplikované na mieste, alebo v prefabrikovaných podobách, ako sú dosky, bloky, vankúše, vrecia, ovínadlá, rukávy a pod., požiarne tesnenia prestupov, tesnenia lineárnych spojov, potrubia s požiarnou odolnosťou a požiarne uzávery,28) ako sú požiarne klapky, poklopy a dopravníkové uzávery
Na základný účel5)1
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
4203Ventilačné jednotky na prirodzený alebo nútený odvod splodín horenia a tepla 1
4204Ventilačné systémy a tlakové diferenčné systémy na odvod splodín horenia a tepla alebo ich komponenty, ako sú dymové závesy, klapky, vetracie potrubia, detektory, panely na ovládanie a havarijné spúšťanie vrátane zdroja energie 1
4205Systémy na potlačenie výbuchu a ich komponenty  1
Stabilné hasiace zariadenia
4301Hydranty a komponenty hadicových hasiacich zariadení 1
4302Komponenty sprinklerových a im podobných hasiacich zariadení 1
4303Komponenty plynových hasiacich zariadení 1
4304Komponenty práškových hasiacich zariadení 1
4305Komponenty penových hasiacich zariadení 1
Komponenty a zariadenia požiarnej signalizácie
4401Elektrická požiarna signalizácia – zariadenia akustickej poplachovej signalizácie požiaru 1
4402Elektrická požiarna signalizácia – napájacie zariadenia 1
4403Elektrická požiarna signalizácia – bodové tepelné hlásiče 1
4404Elektrická požiarna signalizácia – bodové dymové hlásiče využívajúce rozptyl svetla, prenikajúce svetlo alebo ionizáciu 1
4405Elektrická požiarna signalizácia – líniové dymové hlásiče využívajúce optický lúč 1
4406Komponenty zariadení požiarnej signalizácie, ktoré nie sú zahrnuté v skupinách 4401 až 4405 – hlásiče dymu, tepla a plameňa, ústredne požiarnej signalizácie, zariadenia na prenos poplachového signálu vrátane ochrany proti skratu prenoso-vých ciest, poplachové zariadenia, vstupné a výstupné zariadenia, tlačidlové hlásiče a súvisiace napájacie zariadenia 1
4407Kombinované zariadenia požiarnej signalizácie a poplachovej signalizácie, systémy na ohlasovanie požiarov 1
Náterové a penetračné látky a systémy
4501


4502
 
4503
Náterové a penetračné látky a systémy na ochranu konštrukčných častí stavieb pred koróziou a degradáciou okrem ochrany betónových stavieb a ochrany pred požiarom

Náterové systémy na ochranu kovových potrubných systémov a nádrží pred koróziou

Náterové systémy na ochranu tepelných izolácií pred degradáciou a náterové systémy proti vlhkosti
Na základný účel5)3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
Zvukovoizolačné a antivibračné výrobky
4601

4602
Systémy do plávajúcich podláh na tlmenie vibrácií a hluku

Systémy na steny na tlmenie vibrácií a hluku
Na základný účel5)3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
4603Antivibračné prvky na upevňovanie inštalácií 3
Výrobky na opravy a ochranu betónových3) konštrukcií
4701


4702


4703
Výrobky na opravy betónových3) konštrukcií, napríklad na vypĺňanie dutín, tmelenie trhlín a pod.

Výrobky na dodatočné zosilnenie betónových3) konštrukcií, napríklad kovové alebo kompozitné lamely lepené na upravený povrch nosníkov a pod.

Výrobky na ochranu betónových3) konštrukcií, napríklad na impregnovanie povrchu betónu, protikoróznu ochranu výstuže a pod.
Podľa účelu:
na konštrukčné2) časti 2+29)
na ostatné časti429)
Podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4
Zvláštne výrobky
4801Prefabrikované silá z betónu3) na sypké materiály a kontajnery na pevný odpad, ukladané do zeme 2+
4802Prefabrikované výrobky z betónu3)pre málo namáhané a ne-nosné časti stavieb okrem rúr, nádrží a prvkov plotov, napríklad telekomunikačné skrine, malé krabicové vpusty, prvky nenosných stien, obkladové dosky a pod.  4
4803Prefabrikované prvky z betónu3) na ploty 4
4804Prefabrikované inštalačné bytové jadrá s požiarnym uzáverom 1
4805Systémy na ochranu proti padajúcim skalám na inžinierske stavby 1
4806Požiarne výťahy 1
4807Systémy sanácie vlhkého muriva 4
4808Systémy zasklenia balkónov a lodžií 3
4809Výrobky na povrchy detských ihrískNa vnútorné použitie podľa TRO:
(A1FL, A2FL, BFL, CFL)7)1
(A1FL, A2FL, BFL, CFL),8) DFL, EFL, (A1FL až EFL),9) FFL 3
Na vonkajšie použitie4
4810Systémy vodotesných povlakov alebo obkladov podláh a stien vlhkých miestností, napríklad kúpeľní, umyvární a práčovní 1
4811Tmely na vonkajšie steny budovNa základný účel5)3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C)7)1
(A1, A2, B, C),8) D, E3
(A1 až E),9) F4

Použité skratky:

PNL – predpisy o nebezpečných látkach;

PPB – predpisy o požiarnej bezpečnosti;

RVO – reakcia na vonkajší oheň;

SPZ – určený systém preukazovania zhody podľa § 7 zákona;

TRO – trieda reakcie na oheň.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 558/2009 Z. z.

Vzory označovania stavebných výrobkov značkami zhody spolu so sprievodnými údajmi

1. Označenie CE so všetkými sprievodnými údajmi vyžadovanými harmonizovanou európskou normou

Obrázok 01

2. Označenie CE s minimálnymi sprievodnými údajmi

Obrázok 02

3. Slovenská značka zhody CSK so všetkými sprievodnými údajmi podľa tejto vyhlášky a neharmonizovanej slovenskej technickej normy

Obrázok 03

4. Slovenská značka zhody CSK s minimálnymi sprievodnými údajmi

Obrázok 04

a) Tvar a veľkosť písmen označenia CE upravuje príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93. Tvar a veľkosť písmen slovenskej značky zhody CSK, spôsoby vyhotovenia a zabezpečenia proti opätovnému použitiu upravuje § 18, 19 a príloha k zákonu č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.

Obrázok 05

b) na výrobok s preukázanou zhodou v systéme 2+ (s normou STN EN 206-1)

Obrázok 06

c) na výrobok s preukázanou zhodou v systéme 2, 3 alebo 4 (s technickým osvedčením č. TO-05/1333).

Poznámky:

a) Tvar a veľkosť písmen označenia CE a slovenskej značky zhody CSK, spôsoby vyhotove-nia a zabezpečenia proti opätovnému použitiu upravuje § 18, § 19, § 21 a príloha k zákonu č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

b) Na označenie CE sa harmonizovaná norma uvádza bez národných prefixov, ako sú STN, ČSN, DIN a pod.

c) Kód autorizovanej osoby pri značke CSK pozostáva z písmena C, resp. I, a z dvojciferného poradového čísla prideleného autorizovanej osobe ministerstvom, ktorá vydala certifikát zhody v rámci preukazovania zhody systémom 1+ alebo 1, resp. certifikát vnútropodnikovej kontroly v rámci preukazovania zhody systémom 2+. V iných systémoch preukazovania zhody sa kód autorizovanej osoby k značke nepridáva.

d) Písmená i číslice v značke CSK vrátane kódu autorizovanej osoby sú typu Gothic No. 13. Veľkosť písmena a čísla kódu autorizovanej osoby je približne 50 % z veľkosti písmen SK.

Poznámky pod čiarou

1) Rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES zo 4. októbra 1996, ktorým sa ustanovujú výrobky patriace do triedy A „Neprispievajúce k horeniu“, danej rozhodnutím 94/611/ES, implementujúc článok 20 smernice Rady 89/106/EHS o stavebných výrobkoch (Ú. v. ES L 267, 19. 10. 1996), v znení rozhodnutia Komisie č. 2000/605/ES z 26. septembra 2000 (Ú. v. ES L 258, 12. 10. 2000) a rozhodnutia Komisie č. 2003/424/ES zo 6. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 144, 12. 6. 2003), rozhodnutie Komisie č. 2003/43/ES zo 17. januára 2003, ktorým sa ustanovujú triedy reakcie na oheň určitých stavebných výrobkov (Ú. v. ES L 13, 18. 1. 2003) v znení rozhodnutia Komisie č. 2006/673/ES z 9. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 276, 7. 10. 2006) a rozhodnutia Komisie č. 2007/348/ES z 15. mája 2007 (Ú. v. EÚ L 131, 23. 5. 2007).

2) Rozhodnute Komisie č. 2000/553/ES zo 6. septembra 2000, ktorým sa implementuje smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o reakciu na vonkajší oheň strešných krytín (Ú. v. ES L 235, 19. 9. 2000), rozhodnutie Komisie č. 2005/403/ES z 25. mája 2005, ktorým sa pre niektoré stavebné výrobky ustanovujú triedy vlastností striech a strešných krytín pri požiari zvonka v zmysle smernice Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 135, 28. 5. 2005) a rozhodnutie Komisie č. 2006/600/ES zo 4. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú triedy reakcie na vonkajší oheň určitých stavebných výrobkov, pokiaľ ide o strešné sendvičové panely s obojstranným kovovým opláštením (Ú. v. EÚ L 244, 7. 9. 2006).

3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 20) v platnom znení.

1) Funkcia „oddeľovanie“ sa môže deklarovať len v spojení s funkciami „filtrácia“, „vystužovanie“ alebo „ochrana“, pričom výrobca v súvislosti s funkciou „oddeľovanie“ nevydáva samostatné vyhlásenie zhody.

2) Výraz „konštrukčný“ charakterizuje účel výrobku v stavbe ako časti konštrukcie stavby zabezpečujúcej stabilitu stavby (nosný prvok) alebo ako samonosného prvku, ktorý prenáša aj vonkajšie zaťaženie (napr. zaťaženie vetrom).

3) Výrazy „betónové“ alebo „z betónu“ charakterizujú výrobok vyrobený z hutného, ľahkého alebo autoklávového prevzdušneného betónu, a to s výstužou alebo bez nej.

4) Podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 458/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru.

5) Základným účelom je taký účel výrobku v stavbe, pri ktorom sa pre skupinu alebo skupiny výrobkov nedeklaruje špecifický účel alebo použitie v takých stavbách alebo v častiach stavieb, na ktoré sa vzťahujú špecifické predpisy, požiadavky alebo vlastnosti, ktoré sa uvádzajú v texte pod základným účelom. Ak sa uplatní jeden alebo viaceré systémy preukazovania zhody vyžadované pri rešpektovaní špecifík, tento systém alebo systémy sa uplatnia spolu so systémom predpísaným na základný účel, pričom výrobca vydá len jedno vyhlásenie zhody.

6) Vzťahuje sa na skupiny 0401 a 0404.

7) Výrobok z hľadiska klasifikácie reakcie na oheň zodpovedá § 4 ods. 3 písm. a) vyhlášky.

8) Výrobok z hľadiska klasifikácie reakcie na oheň zodpovedá § 4 ods. 3 písm. b) vyhlášky.

9) Výrobok z hľadiska klasifikácie reakcie na oheň zodpovedá § 4 ods. 1 alebo ods. 2 vyhlášky.

10) Vzťahuje sa na skupiny 0404 a 0405.

10a) STN 73 6114:1997 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie.

11) Ide o vegetačné dielce na málo zaťažené dopravné plochy podľa STN 73 6131-3:1996 Stavba vozoviek. Dlažby a dielce. Časť 3: Kryty z vegetačných dielcov.

12) Vzťahuje sa na poklopy a vtokové mreže.

13) Zloženie navrhovanej malty a spôsob výroby sa volí s cieľom dosiahnuť špecifikované vlastnosti (koncepcia kvality). Malta s predpísaným zložením sa vyrába podľa predpísanej receptúry (koncepcia receptúry).

14) Druh I zahŕňa prímesi z inertných alebo takmer inertných materiálov. Druh II zahŕňa prímesi z aktívnych materiálov.

15) Murovacie prvky kategórie I majú zaručenú pevnosť v tlaku s pravdepodobnosťou porušenia nie väčšou ako 5 % na rozdiel od kategórie II s nezaručenou mierou spoľahlivosti.

16) Vzťahuje sa len na prvky s integrovanými tepelnoizolačnými materiálmi, pričom sa uplatní aj systém preukazovania zhody podľa kategórie prvku.

17) Zvýšenie tuhosti konštrukcie a súvisiaci systém preukazovania zhody sa vzťahuje na skupinu 2003.

18) Systémy typu I a III na rozdiel od systémov typu II a IV obsahujú prvky znižujúce riziko pre prípad zlyhania lepených spojov.

19) Vzťahuje sa na skupinu 2304.

20) Vzťahuje sa len na skupinu 2403.

21) Vzťahuje sa len na panely a zavesené podhľady.

22) Vzťahuje sa len na panely, ktoré súčasne pôsobia aj ako stužujúce prvky stien alebo stropov.

23) Vzťahuje sa len na obkladačky a panely z krehkých materiálov, obkladačky a panely určené na zavesené podhľady a výrobky skupín 3402 a 3403.

24) Podľa STN 75 0150:1995 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie vodárenstva.

25) Vzťahuje sa len na držiaky potrubí, na armatúry a bezpečnostné zariadenia.

26) Vzťahuje sa len na nádrže.

27) Vzťahuje sa na komínové nadstavce.

28) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.

29) Zodpovedajúci systém sa použije spolu s jedným zo systémov podľa TRO, pričom výrobca vydáva len jedno vyhlásenie zhody.