Vyhláška č. 74/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov

Čiastka 32/1997
Platnosť od 15.03.1997 do31.12.2004
Účinnosť od 15.03.1997 do31.12.2004
Zrušený 582/2004 Z. z.

OBSAH

74

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 12. marca 1997,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 72/1994 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 142/1996 Z. z. sa mení takto:

V § 8 ods. 12 znie:

(12) Za stavby uvedené v § 11 ods. 1 písm. b), e) a f) zákona sa nepovažujú stavby uvedené v § 9 ods. 1 písm. a) až f) zákona, ktoré nie sú svojím účelom určené na podnikanie, aj keď sa v nich alebo v ich časti vykonáva podnikateľská alebo iná zárobková činnosť, alebo sa využívajú na prenájom.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Sergej Kozlík v. r.