Oznámenie č. 256/2015 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim

Čiastka 73/2015
Platnosť od 17.10.2015
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

256

OZNÁMENIE


Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 179 ods. 12 a 14 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 5. októbra 2015 č. 11/2015 o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim.

Opatrenie sa vzťahuje na poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim.

Opatrenie ustanovuje spôsob výpočtu, spôsob vykazovania a metodiku vykazovania použiteľných základných vlastných zdrojov a kapitálovej požiadavky na solventnosť, lehotu na vykazovanie použiteľných základných vlastných zdrojov, kapitálovej požiadavky na solventnosť a minimálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť, čo sa rozumie rizikovým kapitálom a spôsob výpočtu rizikového kapitálu a absolútnu spodnú hranicu minimálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 28/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.