94

ZÁKON

z 22. apríla 2020,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 31 sa dopĺňa § 32, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠32

Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

(1) Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) môže žiadateľ podať žiadosť o štatút aj elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu alebo bez kvalifikovanej elektronickej pečate.75)

(2) Počas trvania krízovej situácie môže registrovaný sociálny podnik splniť povinnosť podľa § 7 ods. 6 druhej vety aj elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu alebo bez kvalifikovanej elektronickej pečate. Lehota na oznámenie zmeny skutočnosti podľa § 7 ods. 6 druhej vety, ku ktorej došlo počas trvania krízovej situácie, je 30 dní odo dňa, keď ku zmene došlo.

(3) Ak zasadnutie poradného výboru podľa § 9 ods. 9 pripadne na čas trvania krízovej situácie, považuje sa povinnosť podľa § 9 ods. 9 za splnenú, ak poradný výbor zasadne najneskôr do troch mesiacov odo dňa skončenia krízovej situácie.

(4) Počas trvania krízovej situácie lehota šiestich mesiacov podľa § 12 ods. 4 spočíva.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 75 znie:

75) Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení zákona č. 211/2019 Z. z.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.