Opatrenie č. 326/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku

Čiastka 115/2009
Platnosť od 19.08.2009 do31.12.2009
Účinnosť od 01.09.2009 do31.12.2009
Zrušený 571/2009 Z. z.

OBSAH

326

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 3. augusta 2009

o ustanovení sumy rodičovského príspevku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 244/2005 Z. z. a zákona č. 561/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Suma rodičovského príspevku upravená podľa § 4 ods. 4 zákona sa ustanovuje takto: V § 4 ods. 1 zákona sa suma „158,67 eura“ nahrádza sumou „164,22 eura“.


§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 267/2008 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


Viera Tomanová v. r.