Opatrenie č. 415/2006 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm životného minima

Čiastka 151/2006
Platnosť od 24.06.2006
Účinnosť od 01.07.2006

OBSAH

415

Opatrenie

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 16. júna 2006

o ustanovení súm životného minima

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:

a) v § 2 písm. a) zákona sa suma „4 730 Sk“ nahrádza sumou „4 980 Sk“,

b) v § 2 písm. b) zákona sa suma „3 300 Sk“ nahrádza sumou „3 480 Sk“,

c) v § 2 písm. c) zákona sa suma „2 150 Sk“ nahrádza sumou „2 270 Sk“.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2006.


Iveta Radičová v. r.