Opatrenie č. 325/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Čiastka 115/2009
Platnosť od 19.08.2009 do31.08.2010
Účinnosť od 01.09.2009 do31.08.2010
Zrušený 337/2010 Z. z.

OBSAH

325

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 3. augusta 2009

o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa upravené podľa § 18 ods. 1 zákona sa ustanovujú takto:

a) v § 3 ods. 4 zákona sa suma „332,61 eura“ nahrádza sumou „344,25 eura“,

b) v § 4 ods. 3 zákona sa suma „833,17 eura“ nahrádza sumou „862,33 eura“,

c) v § 5 ods. 3 písm. a) zákona sa suma „124,81 eura“ nahrádza sumou „129,17 eura“,

d) v § 6 ods. 4 zákona sa suma „158,67 eura“ nahrádza sumou „164,22 eura“,

e) v § 6 ods. 5 zákona sa suma „112,86 eura“ nahrádza sumou „116,81 eura“,

f) v § 7 ods. 4 zákona sa suma „65,40 eura“ nahrádza sumou „67,68 eura“.


§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 266/2008 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


Viera Tomanová v. r.