452

ZÁKON

z 29. októbra 2008,

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti obrany v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z., zákona č. 545/2003 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z. a zákona č. 333/2007 Z. z. sa mení takto:

1. V § 32 sa slová „300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „9 958 eur“.

2. V § 33 ods. 3 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193 eur“.

Čl. II

Zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách v znení zákona č. 612/2005 Z. z. a zákona č. 467/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 písm. a) sa slová „1 500 Sk“ nahrádzajú slovami „50 eur“.

2. V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,50 eura“.

3. V § 4 ods. 2 sa slová „60 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 992 eur“.

4. V § 4 ods. 3 sa slová „30 000 Sk“ nahrádzajú slovami „996 eur“.

5. Za § 5c sa vkladá § 5d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠5d

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2009

Suma príspevku priznaného v slovenských korunách, ktorý sa má vyplatiť od 1. januára 2009, sa po prepočte podľa konverzného kurzu3) zaokrúhli na 50 eurocentov nahor.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. IV

Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 333/2007 Z. z. a zákona č. 518/2007 Z. z. sa mení takto:

1. V § 13 ods. 3 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“ a slová „50 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „1 659 eur“.

2. V § 14 ods. 2 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 eur“ a slová „500 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „16 596 eur“.

Čl. V

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z. a zákona č. 518/2007 Z. z. sa mení takto:

1. V § 15l ods. 2 sa slová „desiatky korún“ nahrádzajú slovom „euro“.

2. V § 15p odsek 1 znie:

(1) Plat sa vypláca v eurách v mieste výkonu mimoriadnej služby.“.

3. V § 15p sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Doterajšie odseky 4 až 14 sa označujú ako odseky 2 až 12.

4. V § 15p ods. 9 sa slová „časť platu podľa odseku 3 patriaca“ nahrádzajú slovami „plat patriaci“.

5. V § 15p ods. 10 sa slová „podľa odseku 11“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 9“.

6. V § 19b ods. 3 sa slová „desiatky korún“ nahrádzajú slovom „euro“.

7. V § 20 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“ a slová „50 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „1 659 eur“.


Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.