Nariadenie vlády č. 486/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie

Čiastka 205/2004
Platnosť od 01.09.2004
Účinnosť od 01.09.2004

OBSAH

486

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 18. augusta 2004,

ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie

Vláda Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Dávka v hmotnej núdzi je

a) u jednotlivca 1 530 Sk mesačne,

b) u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 2 450 Sk mesačne,

c) u dvojice bez detí 2 660 Sk mesačne,

d) u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 3 630 Sk mesačne,

e) u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 3 640 Sk mesačne,

f) u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 4 850 Sk mesačne.

§ 2

Príspevok na bývanie je

a) 980 Sk mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,

b) 1 670 Sk mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.


v z. Pál Csáky v. r.