Nájdených 130
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení 01.01.2005
180/2015 Z. z. Vyhláška na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia 01.08.2015
435/2011 Z. z. Vyhláška o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a výšky úhrady poisťovne 01.12.2011
528/2009 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre zdravotné poisťovne 15.12.2009
412/2009 Z. z. Vyhláška o zozname poistencov čakajúcich na plánovanú zdravotnú starostlivosť 01.01.2010
365/2009 Z. z. Vyhláška o liekoch a zdravotných pomôckach, ktoré obstaráva zdravotná poisťovňa 01.10.2009
592/2005 Z. z. Oznámenie o postupe účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne 01.01.2006
501/2005 Z. z. Vyhláška o liekovej knižke pacienta 01.01.2006
768/2004 Z. z. Vyhláška o údajoch z účtovníctva, štatistickej evidencie a zdravotnej poisťovni 01.01.2005
767/2004 Z. z. Vyhláška o náležitostiach správy o činnosti zdravotnej poisťovne 01.01.2005
581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 01.11.2004
437/2004 Z. z. Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia 01.08.2004
215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností 01.05.2004
291/2002 Z. z. Zákon o Štátnej pokladnici 01.07.2002
386/1996 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 1997 01.01.1997
304/1995 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 1996 01.01.1996
374/1994 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia SR v roku 1995 01.01.1995
393/2020 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení 01.01.2021
253/2015 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov 31.12.2015
74/2015 Z. z. Novela vyhlášky o preddavkoch, platení a ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie 15.04.2015