Oznámenie č. 512/2010 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o podrobnostiach poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov

Čiastka 191/2010
Platnosť od 28.12.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2011.

512

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 117/2006 Z. z. vydal

opatrenie z 20. decembra 2010 č. O – 20/2010 o podrobnostiach poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov.

V tomto opatrení úrad nanovo ustanovil primeranú dostupnosť verejných telefónnych automatov a služby pre zdravotne postihnutých užívateľov. Opatrením sa zrušuje opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. novembra 2008 č. O – 18/2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov (oznámenie č. 511/2008 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2011.

Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 1/2011 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.