Zákon č. 612/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách

Čiastka 241/2005
Platnosť od 24.12.2005
Účinnosť od 30.12.2005

OBSAH

612

ZÁKON

z 13. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Príspevok patrí oprávnenej osobe podľa odseku 1 písm. a) aj vtedy, ak osoba zaradená do vojenského tábora nútených prác bola neskôr preradená do technického prápora. Toto obdobie sa započíta do obdobia jeho zaradenia do vojenského tábora nútených prác.

(4) Za osobu politicky nespoľahlivú podľa odseku 1 písm. a) sa považuje aj osoba, ktorá

a) bola v dokladoch vojenského archívu alebo vojenskej registratúry charakterizovaná vtedajším spoločensky negatívnym slovným výrokom vzťahujúcim sa na politickú nespoľahlivosť,

b) pred zaradením do vojenských táborov nútených prác bola väznená za pokus o ilegálnu emigráciu alebo stíhaná podľa zákona č. 50/1923 Sb. na ochranu republiky alebo podľa zákona č. 231/1948 Sb. na ochranu ľudovodemokratickej republiky, alebo bola internovaná v centralizovaných kláštoroch, alebo politicky, či nábožensky angažovaná,

c) pred zaradením do vojenských táborov nútených prác bola kňazom alebo rehoľníkom alebo študovala za kňaza,

d) pred zaradením do vojenských táborov nútených prác nesúhlasila s násilnou kolektivizáciou pôdy alebo bola stíhaná za nesplnenie svojho poľnohospodárskeho kontingentu,

e) vlastnila pred zaradením do vojenských táborov nútených prác veľkoobchod alebo pozemky s výmerou nad 20 ha, alebo továreň, či iný podnik,

f) vlastnila pred zaradením do vojenských táborov nútených prác nehnuteľný majetok, ktorý bol zdrojom príjmu približne vo výške 10 000 Kčs mesačne,

g) bola po 25. februári 1948 a pred zaradením do vojenských táborov nútených prác odstránená z verejných funkcií akčnými výbormi,

h) bola potomkom alebo manželom osoby uvedenej v písmenách a) až g),

i) mala pred zaradením do vojenských táborov nútených prác rodinu v zahraničí mimo komunistického bloku,

j) bola po 25. februári 1948 a pred zaradením do vojenských táborov nútených prác vylúčená z politických dôvodov zo štúdia na školách,

k) bola pred zaradením alebo počas zaradenia do vojenských táborov nútených prác považovaná za politicky nespoľahlivú Zborom národnej bezpečnosti alebo národným výborom alebo

l) k výkonu vojenskej služby nemala pridelenú zbraň a nebola podľa dokumentácie vojenského archívu alebo vojenskej registratúry do vojenských táborov nútených prác zaradená pre stíhanie alebo odsúdenie podľa dekrétu prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. II o potrestaní nacistických zločincov, zradcov a ich pomáhačov a o mimoriadnych ľudových súdoch v znení neskorších predpisov alebo podľa dekrétu prezidenta republiky č. 138/1945 Sb. II o trestaní niektorých previnení proti národnej cti v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 3 ods. 1 sa slová „31. decembra 2005“ nahrádzajú slovami „30. júna 2006“.

3. V § 3 odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou 1a znie:

(2) Oprávnená osoba uvedená v § 2 ods. 1 písm. a) zároveň so žiadosťou predloží na ministerstvo doklad o jej zaradení do vojenských táborov nútených prác z dôvodu politickej nespoľahlivosti, ktorý vydá príslušný vojenský archív alebo vojenská registratúra; osoby uvedené v § 2 ods. 4 písm. a) až l) so žiadosťou predložia iný hodnoverný úradný doklad1a) o dôvodoch svojho zaradenia do vojenských táborov nútených prác.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Napríklad § 12 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.“.

4. V § 3 ods. 3 písm. a) sa slovo „potvrdenie“ nahrádza slovom „doklad“.

5. § 5 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

(9) Rozhodnutie podľa odseku 4, ktorým sa zamietla žiadosť a ktoré bolo žiadateľovi doručené, môže z vlastného podnetu preskúmať minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister").

(10) Minister nemôže zrušiť rozhodnutie po uplynutí troch rokov odo dňa jeho doručenia.“.

6. Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré znejú:

㤠5a

Všeobecné ustanovenia

(1) Konanie podľa tohto zákona je oslobodené od poplatkov.

(2) Príspevok poskytnutý oprávneným osobám nepodlieha dani z príjmov fyzických osôb, nezahŕňa sa do vymeriavacieho základu na výpočet zdravotného poistenia ani do príjmu rozhodujúceho na účely poskytovania sociálnych dávok.

(3) Náklady na príspevok hradí štát.

§ 5b

Prechodné ustanovenia

(1) Podľa tohto zákona sa dokončia aj konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

(2) Žiadosti podané ministerstvu do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považujú za podané podľa tohto zákona.

(3) Oprávnené osoby, ktoré podali žiadosť do 30. decembra 2005 a ich žiadosť bola zamietnutá podľa zákona účinného do 30. decembra 2005, môžu žiadosť podať znova podľa tohto zákona.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.