Nariadenie vlády č. 381/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy zaopatrovacieho príspevku

Čiastka 162/2005
Platnosť od 27.08.2005
Účinnosť od 01.09.2005

OBSAH

381

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. augusta 2005

o zvýšení sumy zaopatrovacieho príspevku

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 236/1998 Z. z. o zaopatrovacom príspevku v znení zákona č. 601/2003 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Zaopatrovací príspevok je

a) 900 Sk pre oprávnenú osobu podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona a

b) 1 180 Sk pre oprávnenú osobu podľa § 2 ods. 1 písm. b) a c) zákona.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2004 Z. z. o zvýšení sumy zaopatrovacieho príspevku.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.