Opatrenie č. 450/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2009

Čiastka 166/2008
Platnosť od 20.11.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

450

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 18. novembra 2008,

ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2009

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 293bb zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 449/2008 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Dôchodkové dávky v roku 2009 sa zvyšujú o 6,95 %.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Viera Tomanová v. r.