Nájdených 18
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení 01.01.2004
154/2009 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2008 30.04.2009
274/2007 Z. z. Zákon o príplatku k dôchodku politickým väzňom 01.01.2008
170/1949 Zb. Vládne nariadenie o prechodnej úprave pôsobnosti v odbore štátneho penzijného (provízneho) a úrazového zaopatrenia. 17.07.1949
46/1947 Zb. Zákon o odškodnění nemocí z povolání. 01.01.1947
365/2020 Z. z. Novela zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom 01.01.2021
330/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení 21.11.2020
204/2008 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. apríla 2008 vo veci vyslovenia nesúladu § 82 ods. 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. s čl. 1 ods. 1 prvou vetou v spojení s čl. 12 ods. 2, s čl. 13 ods. 3 a s čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 3 ods. 1, s čl. 4 ods. 3 a s čl. 30 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a vo veci vyslovenia nesúladu § 293e ods. 1 až 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 244/2005 Z. z. s čl. 1 ods. 1 prvou vetou v spojení s čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 30 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd 13.06.2008
174/2008 Z. z. Úplné znenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
677/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 01.01.2007
673/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.01.2007
529/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 01.10.2006
534/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15.12.2005
639/2002 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2003
413/2002 Z. z. Zákon o sociálnom poistení 01.01.2004
29/1950 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o uznaní nárokov získaných u cudzozemských nositeľov sociálneho poistenia 01.10.1948
11/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa predlžuje prechodná úprava pôsobnosti v odbore štátneho penzijného (provízneho) a úrazového zaopatrenia 01.01.1950
17/1947 Zb. Zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění. 22.02.1947