Opatrenie č. 163/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2004

Čiastka 68/2005
Platnosť od 26.04.2005
Účinnosť od 30.04.2005

OBSAH

163

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 20. apríla 2005,

ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2004

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2004 je 189 900 Sk.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2005.


Ľudovít Kaník v. r.