Opatrenie č. 252/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Čiastka 88/2009
Platnosť od 27.06.2009
Účinnosť od 01.07.2009

OBSAH

252

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 23. júna 2009

o úprave súm životného minima

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:

a) v § 2 písm. a) zákona sa suma „178,92 eura“ nahrádza sumou „185,19 eura“,

b) v § 2 písm. b) zákona sa suma „124,81 eura“ nahrádza sumou „129,18 eura“,

c) v § 2 písm. c) zákona sa suma „81,66 eura“ nahrádza sumou „84,52 eura“.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2009.


Viera Tomanová v. r.