Nájdených 46
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
309/2009 Z. z. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 01.09.2009
406/2008 Z. z. Vyhláška o práci komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách 01.11.2008
657/2004 Z. z. Zákon o tepelnej energetike 01.01.2005
656/2004 Z. z. Zákon o energetike 01.01.2005
14/1999 Z. z. Sídla a územná pôsobnosť krajských inšpektorátov Štátnej energetickej inšpekcie 01.02.1999
53/1998 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje odborná príprava inšpektorov ochrany zvierat 01.04.1998
180/1992 Zb. Sídla a územná pôsobnosť inšpektorátov SPPI 30.04.1992
31/1968 Zb. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 122/1962 Zb. o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii 01.04.1968
122/1962 Zb. Zákon o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii 28.12.1962
283/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.08.2008
270/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.08.2008
112/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.04.2008
70/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.04.2008
479/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.11.2005
512/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2004 Z. z., ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol 15.09.2004
289/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol 01.05.2004
171/2004 Z. z. Opatrenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 01.04.2004
325/2001 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 01.09.2001
307/2001 Z. z. Opatrenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 01.08.2001
298/2001 Z. z. Opatrenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 01.08.2001