Nájdených 37
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
254/2011 Z. z. Zákon o prepravovateľných tlakových zariadeniach 01.09.2011
125/2006 Z. z. Zákon o inšpekcii práce 01.07.2006
82/2005 Z. z. Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 01.04.2005
301/2003 Z. z. Nariadenie o veterinárnej kontrole zvierat vstupujúcich na územie SR 01.08.2003
151/2002 Z. z. Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov 01.04.2002
128/2002 Z. z. Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa 01.04.2002
99/1967 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zrušení Štátnej drevárskej inšpekcie 25.10.1967
469/2011 Z. z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. 01.01.2012
257/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.09.2011
223/2011 Z. z. Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 20.07.2011
52/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.03.2010
515/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 01.01.2009
100/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov 01.07.2008
309/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.09.2007
32/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol 01.02.2006
60/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2003 Z. z. 01.03.2005
71/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poplatkoch za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol 01.05.2004
379/2003 Z. z. Nariadenie o technických požiadavkách na zvárané fľaše na plyn z ocele 01.10.2003
378/2003 Z. z. Nariadenie o bezšvových fľašiach na plyny z hliníka a hliníkových zliatin 01.10.2003
377/2003 Z. z. Nariadenie o technických požiadavkách na bezšvové oceľové plynové tlakové fľaše 01.10.2003