Vyhláška č. 112/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť krajských inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie a ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu

Čiastka 52/1997
Platnosť od 24.04.1997 do06.02.2002
Účinnosť od 24.04.1997 do06.02.2002
Zrušený 152/1995 Z. z.

112

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

zo 17. marca 1997,

ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť krajských inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie a ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu


Čl. I

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 271/1991 Zb. ustanovuje:

§ 1

(1) Sídlom Ústredného inšpektorátu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie je Bratislava.

(2) Sídlami krajských inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie sú Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice.

§ 2

Pre krajské inšpektoráty Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie sa ustanovujú tieto obvody pôsobnosti:

a) pre krajský inšpektorát so sídlom v Bratislave okresy Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok a Senec,

b) pre krajský inšpektorát so sídlom v Trnave okresy Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica a Skalica,

c) pre krajský inšpektorát so sídlom v Trenčíne okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov,

d) pre krajský inšpektorát so sídlom v Nitre okresy Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce,

e) pre krajský inšpektorát so sídlom v Žiline okresy Žilina, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice a Tvrdošín,

f) pre krajský inšpektorát so sídlom v Banskej Bystrici okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom,

g) pre krajský inšpektorát so sídlom v Prešove okresy Prešov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou,

h) pre krajský inšpektorát so sídlom v Košiciach okresy Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-okolie, Gelnica, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves a Trebišov.

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky č. 180/1992 Zb., ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie.


Čl. II

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu sa mení takto:

V § 4 ods. 7 sa vypúšťajú slová „okresného úradu“.


Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Peter Baco v. r.