Nájdených 45
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
295/2011 Z. z. Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej výroby 01.10.2011
286/2009 Z. z. Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch 01.09.2009
137/2005 Z. z. Vyhláška o školskej inšpekcii 01.05.2005
315/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť rozborov odpadových vôd 01.07.2004
215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností 01.05.2004
596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 01.01.2004
543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny 01.01.2003
478/2002 Z. z. Zákon o ochrane ovzdušia 01.09.2002
469/2002 Z. z. Zákon o environmentálnom označovaní výrobkov 01.12.2002
512/2011 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve 01.01.2012
r1/c82/2011 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 223/2011 Z. z.
17/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o inšpekcii práce v priemysle a v obchode č. 81 z roku 1947
401/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení zákona č. 240/2006 Z. z. 01.11.2009
179/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.09.2009
30/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 133/2006 Z. z. o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch 15.02.2009
298/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o činnostiach testovacích pracovísk, pracovných náplniach zamestnancov v nich zamestnaných a podrobnosti o činnostiach a pracovných náplniach inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe 01.07.2007
488/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 53/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 102/2005 Z. z. 01.09.2006
240/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze 15.05.2006
606/2005 Z. z. Vyhláška o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií ES 01.01.2006
491/2005 Z. z. Zákon o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme ES 01.01.2006