289

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. apríla 2004,

ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol

Vláda Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol (ďalej len „poplatky“) pri

a) prehliadkach pri zabíjaní zvierat a získavaní mäsa z nich,

b) rozrábaní mäsa,

c) skladovaní mäsa,

d) dovoze mäsa,

e) produkcii a uvádzaní produktov rybolovu na trh,

f) dovoze produktov rybolovu z tretích krajín,1)

g) živých zvieratách a produktoch živočíšneho pôvodu podľa osobitného predpisu,2)

h) dovoze živých zvierat podľa osobitného predpisu.3)

§ 2

Poplatky pri prehliadkach pri zabíjaní zvierat a získavaní mäsa z nich

Poplatok pri prehliadkach pri zabíjaní zvierat a získavaní mäsa z nich podľa osobitného predpisu4) sa určuje takto:

a) hovädzie a teľacie mäso:

1. dospelý hovädzí dobytok 86 Sk za zviera,

2. mladý hovädzí dobytok 48 Sk za zviera,

b) nepárnokopytníky (koňovité) 84 Sk za zviera,

c) bravčové mäso, zvieratá s hmotnosťou tela

1. menej ako 25 kg 9,50 Sk za zviera,

2. 25 kg a vyššou ako 25 kg 25 Sk za zviera,

d) mäso oviec a kôz, zvieratá s hmotnosťou tela

1. menej ako 12 kg 3,50 Sk za zviera,

2. od 12 kg do 18 kg 7 Sk za zviera,

3. viac ako 18 kg 9,50 Sk za zviera,

e) hydinové mäso

1. brojlery a ostatná mladá hydina na výkrm s hmotnosťou tela menšou ako 2 kg a nosnice: 0,20 Sk za kus,

2. ostatná mladá hydina na výkrm s hmotnosťou tela 2 kg a vyššou ako 2 kg: 0,40 Sk za kus,

3. ostatná ťažká dospelá hydina s hmotnosťou tela 5 kg a vyššou ako 5 kg: 0,80 Sk za kus,

f) králičie mäso a zverina z malej pernatej zveri alebo srstnatej zveri

1. králiky a malá pernatá zver a malá srstnatá zver 0,60 Sk za zviera,

2. suchozemské cicavce s hmotnosťou tela

2.1. diviačia zver

2.1.1. menej ako 25 kg 9,50 Sk za zviera,

2.1.2. 25 kg a vyššou ako 25 kg 25 Sk za zviera,

2.2. prežúvavce

2.2.1. menej ako 12 kg 3,50 Sk za zviera,

2.2.2. od 12 do 18 kg 7 Sk za zviera,

2.2.3. viac ako 18 kg 9,50 Sk za zviera.

§ 3

Poplatky pri rozrábaní mäsa

Poplatok pri rozrábaní mäsa podľa osobitného predpisu5) je 57 Sk za každú tonu mäsa, ktorá prichádza do rozrábkarne. Táto suma sa pripočítava k sume uvedenej v § 2; ak sa úkony pri rozrábaní vykonávajú v tej istej prevádzkarni, kde sa mäso získava, poplatok sa zníži na 26 Sk.

§ 4

Poplatky pri skladovaní mäsa

Poplatok pri skladovaní mäsa6) je vo výške skutočných výdavkov potrebných na vykonanie veterinárnej inšpekcie a veterinárnej kontroly skladovaného mäsa.

§ 5

Zvýšenie poplatkov

Ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,7) poplatky podľa § 2 a 3 sa zvyšujú na dvojnásobok.

§ 6

Poplatky pri dovoze mäsa

(1) Poplatok pri dovoze mäsa v súlade s osobitným predpisom8) je 211 Sk za jednu tonu mäsa s kosťou.

(2) Minimálny poplatok za zásielku je 1 261 Sk.

§ 7

Poplatky pri produkcii a uvádzaní produktov rybolovu na trh

Poplatok pri produkcii a uvádzaní produktov rybolovu na trh9) je 43 Sk za jednu tonu; ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu10) poplatok sa znižuje na 19 Sk za jednu tonu.

§ 8

Poplatky pri dovoze produktov rybolovu z tretích krajín

(1) Poplatok na úhradu výdavkov za prehliadky súvisiace s typom plavidiel uvedených v osobitnom predpise11) je 43 Sk za jednu vyloženú tonu.

(2) Poplatok za produkty rybolovu je 211 Sk za jednu tonu.

(3) Najnižší poplatok za zásielku je 1 261 Sk.

(4) Ak ide o zásielky nad 100 ton, poplatok podľa odseku 2 sa znižuje za

a) každú ďalšiu tonu produktov rybolovu, ktoré neprešli iným predspracovaním ako odstránením čriev, na 64 Sk,

b) každú ďalšiu tonu ostatných rybích produktov na 106 Sk.

§ 9

Poplatky pri živých zvieratách a produktoch živočíšneho pôvodu

Poplatok pri živých zvieratách a produktoch živočíšneho pôvodu je za

a) živé zvieratá na zabitie a mäso podľa osobitného predpisu12) 57 Sk za jednu tonu mäsa jatočných zvierat,

b) produkty vodného hospodárstva podľa osobitného prepisu9) 5 Sk za jednu tonu produktov uvádzaných na trh,

c) mlieko a mliečne výrobky 1 Sk za 1 000 litrov surového mlieka,

d) vaječné produkty vo výške zodpovedajúcej skutočným výdavkom,

e) med vo výške zodpovedajúcej skutočným výdavkom.

§ 10

Poplatky za živé zvieratá pri dovoze

(1) Ak ide o druhy zvierat podľa osobitného predpisu,8) poplatok je 211 Sk za jednu tonu živej hmotnosti. Najnižší poplatok za zásielku je 1 261 Sk.

(2) Ak ide o ostatné druhy zvierat, poplatok sa určuje vo výške skutočných výdavkov na jedno dovezené zviera alebo na jednu dovezenú tonu. Najnižší poplatok je 1 261 Sk za jednu zásielku; to neplatí, ak ide o dovoz druhov zvierat uvedených v osobitnom predpise.13)


§ 11

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

2) Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poplatkoch za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol.

3) Príloha č. 3 časť B nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z.

4) Príloha č. 1 časť A bod I a bod V prvý bod písm. a) a druhý bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z.

5) Príloha č. 1 časť A bod II a bod V prvý bod písm. a) a druhý bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z.

6) Príloha č. 1 časť A bod III nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z.

7) Príloha č. 1 bod IV nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z.

8) Príloha č. 1 časť B nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z.

9) Príloha č. 1 časť C nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z.

10) Príloha č. 1 časť C bod I tretí bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z.

11) Príloha č. 1 časť C bod II nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z.

12) Príloha č. 1 časť A nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z.

13) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2003 Z. z.