325

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 13. augusta 2001

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcu majetku štátu (ďalej len „správca") v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu, ktorým je príspevková organizácia Inštitút informatiky a štatistiky - Infostat.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 5 písm. h) zákona]

(1) Povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8 ods. 1 zákona sa vzťahuje na správcu uvedeného v § 1 tohto opatrenia, ak predmetom prevodu sú prostriedky výpočtovej techniky, telefaxy, kopírovacie stroje a motorové vozidlá, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 50 000 Sk.

(2) Prevod ostatných hnuteľných vecí štátu možno realizovať mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Správca uvedený v § 1 tohto opatrenia je oprávnený prevádzať správu hnuteľných vecí štátu bez obmedzenia, ak nadobúdateľom hnuteľných vecí štátu sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas úradu, ak správca uvedený v § 1 tohto opatrenia prevádza hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas úradu, ak správca uvedený v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu dáva hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia iným správcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas úradu, ak správca uvedený v § 1 tohto opatrenia prevádza vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas úradu, ak správca uvedený v § 1 tohto opatrenia výmenou dáva hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 7

Nájom nehnuteľných vecí štátu (k § 13 ods. 1 zákona)

Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou sa prenechávajú nehnuteľné veci štátu do nájmu, sa vyžaduje súhlas úradu, ak správca uvedený v § 1 tohto opatrenia prenecháva do nájmu nehnuteľné veci štátu na čas dlhší ako desať rokov alebo na neurčitý čas.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcom uvedeným v § 1 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas úradu, ak vypožičiavateľmi sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. b) až d) zákona.


§ 9

Zrušuje sa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 273/1999 Z. z., ktorým sa upravujú dispozičné oprávnenia správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

§ 10

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2001.


Peter Mach v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.