Zákon č. 31/1968 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 122/1962 Zb. o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii

Čiastka 10/1968
Platnosť od 09.03.1968
Účinnosť od 01.04.1968

OBSAH

31

ZÁKON

z 28. februára 1968,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 122/1962 Zb. o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 122/1962 Zb. o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii sa dopĺňa tak, že sa k § 5 pripájajú odseky 2 a 3 tohto znenia:

(2) Štátnu obchodnú inšpekciu riadi minister vnútorného obchodu.

(3) Krajské národné výbory sú oprávnené ukladať inšpektorátom Štátnej obchodnej inšpekcie v krajoch úlohy na uplatnenie ochrany záujmov spotrebiteľov:

a) pri kontrole dodržiavania

- maloobchodných cien a pravidiel obchodnej činnosti,

- akosti predávaného tovaru,

- podmienok pre stánkový predaj, pre predaj na trhoch a trhoviskách a pre predaj tovaru občanmi,

- podmienok pre zaraďovanie ubytovacích závodov a závodov verejného stravovania do cenových skupín,

- materiálových noriem pri výrobe jedál a nápojov (vrátane závodných a školských jedální a jedální dôchodcov),

- hygieny a sanitácie,

- presnosti a správnosti mier, váh a iných prístrojov používaných v obchode,

- predpisov o zásobovaní, skladovaní a doprave tovaru;

b) pri sledovaní spotrebiteľského dopytu.“


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1968.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.