Nájdených 92
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
295/2011 Z. z. Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej výroby 01.10.2011
320/2010 Z. z. Nariadenie o činnosti testovacích pracovísk a činnosti inšpektorov 01.08.2010
309/2009 Z. z. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 01.09.2009
286/2009 Z. z. Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch 01.09.2009
406/2008 Z. z. Vyhláška o práci komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách 01.11.2008
137/2005 Z. z. Vyhláška o školskej inšpekcii 01.05.2005
657/2004 Z. z. Zákon o tepelnej energetike 01.01.2005
656/2004 Z. z. Zákon o energetike 01.01.2005
315/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť rozborov odpadových vôd 01.07.2004
215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností 01.05.2004
596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 01.01.2004
543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny 01.01.2003
478/2002 Z. z. Zákon o ochrane ovzdušia 01.09.2002
469/2002 Z. z. Zákon o environmentálnom označovaní výrobkov 01.12.2002
14/1999 Z. z. Sídla a územná pôsobnosť krajských inšpektorátov Štátnej energetickej inšpekcie 01.02.1999
53/1998 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje odborná príprava inšpektorov ochrany zvierat 01.04.1998
180/1992 Zb. Sídla a územná pôsobnosť inšpektorátov SPPI 30.04.1992
31/1968 Zb. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 122/1962 Zb. o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii 01.04.1968
122/1962 Zb. Zákon o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii 28.12.1962
92/2012 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2010 Z. z., ktorým sa upravujú činnosti testovacích pracovísk a činnosti inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie, audit a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe 15.03.2012