354

OPATRENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 10. decembra 1999

o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, ktorými sú

a) štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie zriadené ministerstvom,

b) Slovenská energetická inšpekcia,1)

c) Slovenská obchodná inšpekcia,2)

d) Hlavný banský úrad,3)

e) Puncový úrad Slovenskej republiky,4)

f) Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.5)

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 4 písm. g) zákona]

(1) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia sú povinní vykonať osobitné ponukové konanie, ak predmetom prevodu sú prostriedky výpočtovej techniky (počítače, tlačiarne), telefaxy, kopírovacie stroje a motorové vozidlá, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia než 50 000 Sk.

(2) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia môžu realizovať prevod ostatných hnuteľných vecí štátu mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia sú oprávnení prevádzať správu hnuteľných vecí štátu bez obmedzenia, ak nadobúdateľmi hnuteľných vecí štátu sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia do správy iných správcov, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy majetku štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia iným správcom, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

(1) Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 písm. a) až e) tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.

(2) Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď predávajúcim je správca uvedený v § 1 písm. f) tohto opatrenia.

§ 6

Zámena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

(1) Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 písm. a) až e) tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.

(2) Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď jedným z účastníkov zmluvy sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. f) tohto opatrenia.

§ 7

Nájom hnuteľných vecí štátu (k § 13 ods. 1 zákona)

Na platnosť zmluvy o nájme hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia iným nájomcom, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona, na neurčitý čas alebo na čas dlhší ako dva roky.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 písm. a) až e) tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak vypožičiavateľmi sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu je potrebný súhlas ministerstva vždy, keď požičiavateľom je správca uvedený v § 1 písm. f) tohto opatrenia a zmluva o výpožičke nepodlieha schváleniu Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

(3) Súhlas ministerstva sa vyžaduje na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu iným vypožičiavateľom, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 9

Likvidácia neupotrebiteľných vecí štátu (k § 14 ods. 3 zákona)

Štatutárny orgán môže rozhodnúť o likvidácii neupotrebiteľnej veci štátu, ktorej zostatková cena nepresiahne 150 000 Sk. Na likvidáciu neupotrebiteľnej veci štátu, ktorej zostatková cena v čase likvidácie presahuje 150 000 Sk, je potrebný súhlas zriaďovateľa.


§ 10

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 51/1998 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

§ 11

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. decembra 1999.


Ľubomír Harach v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

2) Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov.

3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1993 Z. z. o orgánoch štátnej správy Slovenskej republiky na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov.

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.