Vyhláška č. 253/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť magnetických hračiek

Čiastka 100/2008
Platnosť od 10.07.2008
Účinnosť od 15.07.2008

OBSAH

253

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 26. júna 2008,

ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť magnetických hračiek

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 10 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Na účely tejto vyhlášky sa magnetickou hračkou rozumie hračka,1) ktorá obsahuje jeden magnet alebo viac magnetov alebo jednu magnetickú časť alebo viac magnetických častí, ktorých tvar a veľkosť umožňujú ich prehltnutie a sú dostupné deťom.

(2) Magnetické hračky sa považujú za bezpečný výrobok a možno ich uvádzať na trh, predávať a ponúkať, ak je na nich alebo na ich obale v štátnom jazyku2) zrozumiteľné, čitateľné a dobre viditeľné varovanie: „Pozor! Táto hračka obsahuje magnety alebo magnetické časti. Magnety sa v ľudskom tele priťahujú navzájom alebo ku kovovému predmetu a môžu spôsobiť vážne alebo smrteľné zranenie. V prípade prehltnutia či vdýchnutia vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.“.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2008.


Ľubomír Jahnátek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky.

2) Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.