Vyhláška č. 194/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť výrobkov obsahujúcich biocídny dimetylfumarát

Čiastka 74/2009
Platnosť od 29.05.2009
Účinnosť od 01.06.2009

OBSAH

194

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 21. mája 2009,

ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť výrobkov obsahujúcich biocídny dimetylfumarát

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 10 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Výrobok1) obsahujúci biocídny dimetylfumarát2) je nebezpečným výrobkom.3)


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2009.


Ľubomír Jahnátek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. f) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

2) Čl. 1 Rozhodnutia Komisie 2009/251/ES zo 17. marca 2009, ktorým sa od členských štátov požaduje zabezpečiť, aby sa výrobky s obsahom biocídneho dimetylfumarátu neuvádzali alebo nesprístupňovali na trhu (Ú. v. EÚ L 74, 20. marca 2009).

3) § 2 písm. h) zákona č. 250/2007 Z. z.