Zákon č. 83/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.02.2021
Účinnosť od 25.05.2021

83

ZÁKON

z 3. februára 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 395/2009 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 až 3 vrátane nadpisov § 1 a 2 znejú:

㤠1

Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje podmienky získania práva na ochranu označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku v Slovenskej republike, právne účinky tejto ochrany a konania vo veci označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).

(2) Tento zákon upravuje aj vnútroštátny postup pri

a) podaní žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku pre poľnohospodársky výrobok, potravinu, víno, aromatizovaný vínny výrobok alebo liehovinu, ktorá sa týka zemepisnej oblasti v Slovenskej republike alebo cezhraničnej zemepisnej oblasti,

b) podaní námietok proti žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku pre poľnohospodársky výrobok, potravinu, víno, aromatizovaný vínny výrobok alebo liehovinu iného členského štátu Európskej únie alebo tretieho štátu,

c) zmene špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku, potraviny, vína, aromatizovaného vínneho výrobku alebo liehoviny,

d) podaní žiadosti o zrušenie zápisu označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku pre poľnohospodársky výrobok, potravinu, víno, aromatizovaný vínny výrobok alebo liehovinu.

(3) Právo na ochranu označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku pre poľnohospodárske výrobky, potraviny, vína, aromatizované vínne výrobky a liehoviny sa poskytuje výlučne podľa osobitného predpisu;1) na vymáhanie práv z označenia pôvodu výrobku alebo zo zemepisného označenia výrobku zapísaného podľa osobitného predpisu1) sa primerane použijú ustanovenia § 9 až 11.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) označením pôvodu výrobku názov určitého miesta, oblasti alebo vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak kvalita alebo vlastnosti tohto výrobku sú výlučne alebo podstatne dané zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi a výroba, spracovanie a príprava tohto výrobku sa uskutočňuje výlučne vo vymedzenom mieste, oblasti alebo krajine,

b) zemepisným označením výrobku názov určitého miesta, oblasti alebo vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak má tento výrobok špecifickú kvalitu, povesť alebo charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto miestu, oblasti alebo krajine,

c) výrobkom akákoľvek hnuteľná vec vyrobená, vyťažená alebo inak získaná bez ohľadu na stupeň jej spracovania, ktorá je určená spotrebiteľovi,

d) druhovým názvom výrobku všeobecný názov výrobku, ktorý sa stal bežným názvom tohto výrobku napriek tomu, že sa vzťahuje na určité miesto, oblasť alebo krajinu, kde bol tento výrobok pôvodne vyrobený alebo uvedený na trh,

e) držiteľom osvedčenia o zápise ten, na koho je označenie pôvodu výrobku alebo zemepisné označenie výrobku v registri označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov (ďalej len „register“) zapísané.

§ 3

Označenie pôvodu výrobku a zemepisné označenie výrobku, ktoré spĺňa podmienky ochrany podľa tohto zákona, sa zapisuje do registra; register vedie úrad.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14. 12. 2012) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 z 26. februára 2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91 (Ú. v. EÚ L 84, 20. 3. 2014) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 zo 17. apríla 2019 o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín, používaní názvov liehovín pri prezentácii a označovaní iných potravín, ochrane zemepisných označení liehovín, používaní etylalkoholu a destilátov poľnohospodárskeho pôvodu v alkoholických nápojoch a o zrušení nariadenia (ES) č. 110/2008 (Ú. v. EÚ L 130, 17. 5. 2019) v platnom znení.“.

2. V § 6 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Zapísané označenie pôvodu výrobku je oprávnený používať každý, kto na trh uvádza výrobok, ktorý spĺňa špecifikáciu výrobku podľa § 15.

(2) Osoba podľa odseku 1 môže na výrobku uviesť údaj, že ide o zapísané označenie pôvodu výrobku.“.

3. V § 14 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „vymedzenie výrobku alebo“.

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5. V § 15 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „Vymedzenie“ nahrádza slovom „Špecifikácia“.

6. § 15a a 15b sa vypúšťajú.

7. V § 17 ods. 1 písm. b) sa slová „až 15b“ nahrádzajú slovami „a 15“.

8. V § 17 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

9. V poznámke pod čiarou k odkazu 5a sa vypúšťa citácia „§ 40 zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve,“ a citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov,“.

10. V § 18 druhej vete sa za slová „pôvodu do registra“ vkladajú slová „v listinnej podobe“.

11. § 19 vrátane nadpisu znie:

㤠19

Zápis zmien špecifikácie výrobku

Prihlasovateľ alebo držiteľ osvedčenia o zápise môže podať žiadosť o zmenu špecifikácie výrobku najmä pri zohľadnení vývoja v oblasti vedecko-technických poznatkov alebo z dôvodu nového zemepisného vymedzenia územia. Na konanie o žiadosti o zmenu špecifikácie výrobku sa primerane použijú ustanovenia § 14 až 18.“.

12. § 21 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Zrušenie zápisu označenia pôvodu výrobku

§ 21

Úrad zruší zápis označenia pôvodu výrobku, ak na základe návrhu dotknutej osoby (ďalej len „navrhovateľ“), kontrolného orgánu alebo z vlastného podnetu zistí, že

a) označenie pôvodu výrobku je zapísané do registra v rozpore s podmienkami na jeho zápis,

b) už nie je možné zabezpečiť súlad s požiadavkami špecifikácie výrobku.“.

13. V § 22 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a c)“.

14. V § 24 ods. 3 sa vypúšťa čiarka a slová „lehoty na vyjadrenie sa žiadateľa k námietkam podľa § 33 ods. 3 a podľa § 36c ods. 3“.

15. V § 25 ods. 4 písm. d) sa slová „§ 34 ods. 2 a § 36c ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 36 ods. 1 a 2 a § 36a ods. 1“.

16. V § 27 ods. 1 sa slová „jedného mesiaca“ nahrádzajú slovami „30 dní“.

17. V § 28 odsek 2 znie:

(2) Úrad umožní na základe žiadosti tretej osobe, ktorá preukáže odôvodnenosť svojej požiadavky, nazrieť do spisu prihlášky, zapísaného označenia pôvodu výrobku alebo do spisu žiadosti podľa § 32 ods. 1.“.

18. V § 29 ods. 1 písm. i) sa vypúšťajú slová „vymedzenie výrobku alebo“.

19. Nadpis piatej časti znie:

„MEDZINÁRODNÁ OCHRANA A OCHRANA PODĽA PRÁVA EURÓPSKEJ ÚNIE“.

20. V § 30 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný predpis6a) neustanovuje inak.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) Čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1753 z 23. októbra 2019 o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (Ú. v. EÚ L 271, 24. 10. 2019).“.

21. § 31 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Označeniam pôvodu výrobku pre výrobky podľa osobitného predpisu1) zapísaným do medzinárodného registra vedeného Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva pred pristúpením Európskej únie k medzinárodnému dohovoru6b) sa poskytuje ochrana6c) podľa druhej časti tohto zákona.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6b a 6c znejú:

6b) Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1754 zo 7. októbra 2019 o pristúpení Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (Ú. v. EÚ L 271, 24. 10. 2019).

6c) Čl. 12 ods.1 nariadenia (EÚ) 2019/1753.“.

22. Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠31a

Medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku chráneného a zapísaného podľa práva Európskej únie

(1) O medzinárodný zápis podľa medzinárodného dohovoru6b) pre označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku, ktoré sa vzťahujú na výrobky s pôvodom na území Slovenskej republiky a ktoré sú chránené a zapísané podľa osobitného predpisu,1) sa žiada prostredníctvom Európskej komisie.6a)

(2) Žiadosť podľa odseku 1 predkladá Európskej komisii za Slovenskú republiku úrad.7)

(3) Poplatky podľa medzinárodného dohovoru sú povinné platiť osoby uvedené v medzinárodnom dohovore priamo Medzinárodnému úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.7a)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 7a znejú:

7) Čl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1753.

7a) Čl. 13 nariadenia (EÚ) 2019/1753.“.

23. § 32 a 33 vrátane nadpisu nad § 32 znejú:

„Ochrana označenia pôvodu výrobku a zemepisného označenia výrobku podľa práva Európskej únie

§ 32

(1) Žiadosť o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku podľa osobitného predpisu1)(ďalej len „žiadosťo zápis“), ktorá sa týka zemepisnej oblasti v Slovenskej republike alebo cezhraničnej zemepisnej oblasti, sa podáva prostredníctvom úradu.

(2) Úrad preskúma, či je žiadosť o zápis odôvodnená a či obsahuje náležitosti ustanovené osobitným predpisom.7b)

(3) Úrad preskúma, či žiadosť o zápis obsahuje špecifikáciu výrobku odsúhlasenú Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).7c)

(4) Ak žiadosť o zápis nespĺňa podmienky podľa odsekov 2 a 3 a žiadateľ napriek výzve úradu v určenej lehote nedostatky žiadosti o zápis neodstráni, úrad konanie o tejto žiadosti zastaví.

(5) Ak je žiadosť o zápis odôvodnená a obsahuje náležitosti ustanovené osobitným predpisom,7b) úrad túto žiadosť zverejní vo vestníku.

§ 33

Vnútroštátne námietkové konanie

(1) Po zverejnení žiadosti o zápis vo vestníku môže fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem7d) a má trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky (ďalej len „namietateľ“), podať úradu v lehote dvoch mesiacov od zverejnenia žiadosti o zápis odôvodnené a dôkazmi podložené námietky proti tejto žiadosti z dôvodov podľa osobitného predpisu.7e)

(2) Úrad na námietky, ktoré neboli podané riadne a včas podľa odseku 1, neprihliada. Úrad o tejto skutočnosti bezodkladne písomne upovedomí žiadateľa a namietateľa.

(3) Námietky, ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku 1 (ďalej len „prípustné námietky“), úrad zašle žiadateľovi a súčasne vyzve žiadateľa a namietateľa na uzavretie dohody o námietkach v lehote jedného mesiaca od doručenia výzvy úradu. Predmetom dohody o námietkach je späťvzatie námietok, späťvzatie žiadosti o zápis alebo zmena žiadosti o zápis. Ak žiadateľ a namietateľ uzavreli dohodu o námietkach, o predmete tejto dohody bezodkladne písomne informujú úrad.

(4) Ak žiadateľ a namietateľ neinformujú úrad o dohode o námietkach podľa odseku 3, žiadateľ zašle úradu písomné vyjadrenie k námietkam v lehote 15 dní od márneho uplynutia lehoty podľa odseku 3; ak sa žiadateľ v tejto lehote k námietkam nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne na základe obsahu spisu.

(5) Ak sa námietky týkajú špecifikácie výrobku alebo vymedzenia zvláštností zemepisného prostredia, úrad pred rozhodnutím o námietkach požiada ministerstvo o vyjadrenie, či sú námietky dôvodné.

(6) Ak je predmetom dohody o námietkach podľa odseku 3 zmena žiadosti o zápis, postupuje sa podľa odsekov 1 až 5 a § 32.

(7) Ak na základe prípustných námietok úrad zistí, že prihlásené označenie nespĺňa požiadavky ustanovené osobitným predpisom7b) na jeho zápis do príslušného registra podľa osobitného predpisu,7f) žiadosť o zápis zamietne; inak námietky zamietne. Ustanovenie odseku 8 tým nie je dotknuté.

(8) O prípustných námietkach namietateľa, ktorý podľa osobitných predpisov umiestňoval na trh predmetné výrobky s dotknutými názvami nepretržite počas najmenej piatich rokov pred dňom zverejnenia žiadosti o zápis vo vestníku podľa § 32 ods. 5, úrad informuje Európsku komisiu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7b až 7f znejú:

7b) Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) č. 251/2014 v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 664/2014 z 18. decembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o stanovenie symbolov Únie pre chránené označenia pôvodu, chránené zemepisné označenia a zaručené tradičné špeciality a pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa určovania pôvodu, určité procesné pravidlá a určité dodatočné prechodné pravidlá (Ú. v. EÚ L 179, 19. 6. 2014).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014 , ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19. 6. 2014) v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/33 zo 17. októbra 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o ochranu označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva, námietkové konanie, obmedzenie používania, zmeny špecifikácií výrobkov, zrušenie ochrany a označovanie a obchodnú úpravu (Ú. v. EÚ L 9, 11. 1. 2019) v platnom znení.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/34 zo 17. októbra 2018, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o ochranu označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva, námietkové konanie, zmeny špecifikácií výrobkov, register chránených názvov, zrušenie ochrany a používanie symbolov, ako aj pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o primeraný systém kontrol (Ú. v. EÚ L 9, 11. 1. 2019).
Nariadenie (EÚ) 2019/787 v platnom znení.

7c) § 9a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 195/2007 Z. z.
§ 23 ods. 1 zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve.

7d) Čl. 49 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení.
Čl. 96 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 13 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 251/2014 v platnom znení.
Čl. 24 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2019/787 v platnom znení.

7e) Čl. 10 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení.
Čl. 13 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 251/2014 v platnom znení.
Čl. 11 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33 v platnom znení.
Čl. 28 nariadenia (EÚ) 2019/787 v platnom znení.

7f) Čl. 11 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení.
Čl. 104 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 33 nariadenia (EÚ) 2019/787 v platnom znení.
Čl. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/198 z 13. februára 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014, pokiaľ ide o zriadenie registra zemepisných označení chránených v sektore aromatizovaných vínnych výrobkov a o zaradenie existujúcich zemepisných označení do tohto registra (Ú. v. EÚ L 42, 14. 2. 2020).“.

24. § 33a a 33b sa vypúšťajú.

25. Nadpis nad § 34 sa vypúšťa.

26. § 34 až 36d vrátane nadpisov § 34, 35, 36, 36c a 36d znejú:

㤠34

Postúpenie žiadosti o zápis Európskej komisii

(1) Ak je žiadosť o zápis odôvodnená, obsahuje náležitosti ustanovené osobitným predpisom7b) a nie je zamietnutá podľa § 33 ods. 7, úrad rozhodne o postúpení žiadosti Európskej komisii.

(2) Rozhodnutie podľa odseku 1 úrad doručí žiadateľovi.

(3) Vydanie rozhodnutia podľa odseku 1 spolu s elektronickým prístupom k špecifikácii výrobku úrad oznámi vo vestníku. Každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má oprávnený záujem, môže proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad v lehote 30 dní od oznámenia rozhodnutia vo vestníku.

(4) Po právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1 úrad žiadosť o zápis spolu s dokumentáciou ustanovenou osobitným predpisom1) postúpi Európskej komisii na ďalšie konanie. Úrad o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomí žiadateľa.

§ 35

Prechodná vnútroštátna ochrana

Odo dňa postúpenia žiadosti o zápis Európskej komisii podľa § 34 ods. 4 sa označeniu pôvodu výrobku alebo zemepisnému označeniu výrobku, ktoré je predmetom žiadosti o zápis, prechodne poskytuje v súlade s osobitným predpisom8)ochrana podľa druhej časti.

Námietky proti žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku pochádzajúcej z iného štátu

§ 36

(1) Fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem a má trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky, podáva na úrade oznámenie o námietkach proti žiadosti o zápis pre poľnohospodársky výrobok, potravinu alebo liehovinu, ak táto žiadosť o zápis pochádza z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu, z dôvodov podľa osobitného predpisu8a) v lehote dvoch mesiacov od uverejnenia jednotného dokumentu8b) v Úradnom vestníku Európskej únie.

(2) Odôvodnenie námietok podľa odseku 1 sa podáva v lehote jedného mesiaca odo dňa podania oznámenia o námietkach podľa odseku 1.

(3) Oznámenie o námietkach podľa odseku 1 a odôvodnenie námietok podľa odseku 2 úrad postúpi Európskej komisii v lehote podľa osobitného predpisu.8c)

§ 36a

(1) Fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem a má trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky, podáva na úrade odôvodnené námietky proti žiadosti o zápis pre víno alebo pre aromatizovaný vínny výrobok iného členského štátu Európskej únie alebo tretieho štátu z dôvodov podľa osobitného predpisu8d) v lehote jedného mesiaca od uverejnenia jednotného dokumentu8e) v Úradnom vestníku Európskej únie.

(2) Odôvodnené námietky podané podľa odseku 1 úrad postúpi Európskej komisii v lehote podľa osobitného predpisu.8f)

§ 36b

Ak Európska komisia vyzve účastníkov námietkového konania podľa § 36 alebo § 36a alebo účastníkov námietkového konania pri žiadosti o zápis vo vzťahu k zemepisnej oblasti v Slovenskej republike alebo vo vzťahu k cezhraničnej zemepisnej oblasti na konzultácie podľa osobitného predpisu,8g) úlohy podľa osobitného predpisu1) plní úrad.

§ 36c

Zmena špecifikácie výrobku

(1) Žiadosť o zmenu špecifikácie výrobku s pôvodom v Slovenskej republike alebo v cezhraničnej zemepisnej oblasti sa podáva úradu.

(2) Ak ide o zmenu špecifikácie výrobku, ktorá je podľa osobitného predpisu považovaná za podstatnú zmenu8h) alebo za zmenu na úrovni Európskej únie,8i) na konanie o tejto zmene sa primerane použijú § 32 až 34 a § 36 až 36b.

§ 36d

Zrušenie zápisu

(1) Žiadosť o zrušenie zápisu označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku s pôvodom v Slovenskej republike alebo v cezhraničnej zemepisnej oblasti sa podáva úradu.

(2) Na konanie o žiadosti o zrušenie zápisu označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku sa primerane použijú § 32 až 34 a § 36 až 36b.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 až 8i znejú:

8) Čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení.
Čl. 13 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 251/2014 v platnom znení.
Čl. 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33 v platnom znení.
Čl. 25 nariadenia (EÚ) 2019/787 v platnom znení.

8a) Čl. 10 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení.
Čl. 28 nariadenia (EÚ) 2019/787 v platnom znení.

8b) Čl. 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení.
Čl. 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/787 v platnom znení.

8c) Čl. 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení.
Čl. 27 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/787 v platnom znení.

8d) Čl. 13 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 251/2014 v platnom znení.
Čl. 11 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33 v platnom znení.

8e) Čl. 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 14 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 251/2014 v platnom znení.

8f) Čl. 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 15 nariadenia (EÚ) č. 251/2014 v platnom znení.

8g) Čl. 51 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení.
Čl. 12 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33 v platnom znení.
Čl. 27 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/787 v platnom znení.

8h) Čl. 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení.
Čl. 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 251/2014 v platnom znení.

8i) Čl. 14 až 16 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33 v platnom znení.
Čl. 31 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2019/787 v platnom znení.“.

27. § 36e až 36g sa vypúšťajú.

28. V § 37 odsek 3 znie:

(3) Povinné zastúpenie podľa odseku 2 sa nevzťahuje na účastníkov konania, ktorí sú občanmi zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, majú sídlo alebo podnik na území zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore; takíto účastníci konania sú povinní oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky.“.

29. § 37 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Za úkony podľa tohto zákona sa platia poplatky podľa osobitného predpisu.12)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.

30. § 38a vrátane nadpisu znie:

㤠38a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 25. mája 2021

(1) Konania, ktoré sa začali a právoplatne neskončili do 24. mája 2021, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 25. mája 2021.

(2) Označeniam pôvodu výrobkov a zemepisným označeniam výrobkov zapísaným do registra do 24. mája 2021 zostáva zachovaná ochrana podľa druhej časti tohto zákona. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 24. mája 2021 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.“.

31. Za § 38a sa vkladá § 38b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠38b

Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

32. Príloha vrátane nadpisu znie:

„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2).“

33. Slová „označenie pôvodu“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádzajú slovami „označenie pôvodu výrobku“ v príslušnom tvare.

34. Slová „zemepisné označenie“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte zákona nahrádzajú slovami „zemepisné označenie výrobku“ v príslušnom tvare.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 195/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 349/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 36/2014 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 30/2015 Z. z., zákona č. 376/2016 Z. z., zákona č. 91/2019 Z. z., zákona č. 303/2019 Z. z., zákona č. 478/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 69/2021 Z. z. sa mení takto:

V § 9a ods. 2 sa slová „technická dokumentácia“ nahrádzajú slovom „špecifikácia“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 25. mája 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.