Vyhláška č. 182/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologickej ambulancie

Platnosť od 01.07.2020
Účinnosť od 01.07.2020

182

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 17. júna 2020,

o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologickej ambulancie

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologických ambulancií sú uvedené v prílohe.

(2) Epidemiologická ambulancia musí mať samostatný vchod a čakáreň nepriechodnú a stavebne odčlenenú od ostatných ambulancií.


§ 2

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Marek Krajčí v. r.


Príloha k vyhláške č. 182/2020 Z. z.

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE

A. EPIDEMIOLOGICKÁ AMBULANCIA PRE DOSPELÝCH

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár s profesijným titulom podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2020 Z. z. ............... 1,

b) sestra alebo praktická sestra ............... 1.

2. Materiálno-technické vybavenie tvoria

a) vyšetrovacie ležadlo s výškou minimálne 60 cm,

b) umývadlo na ruky,

c) drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov; ak je inštalovaný v prípravovni, v ambulancii sa nevyžaduje,

d) písací stôl, stolička,

e) počítač s príslušenstvom,

f) telefón,

g) stolička pre pacienta,

h) nástenný teplomer,

i) nádoba na odpad so šliapadlom, a to aj v prípravovni, ak je zriadená,

j) emitná miska,

k) poháriky na vodu na jednorazové použitie,

l) uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,

m) kartotečná uzamykateľná skriňa,

n) chladnička na liečivá,

o) osobná váha a výškomer,

p) skrinka na nástroje a pomôcky,

q) parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie,

r) obväzový sterilný materiál a obväzový nesterilný materiál,

s) dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,

t) pomôcky na odbery biologického materiálu,

u) pomôcky na podávanie liekov,

v) infúzny stojan,

w) tlakomer, fonendoskop, teplomer,

x) liečivá v rozsahu a sortimente podľa zamerania ambulancie

1. lieky na injekčné podanie

a) sympatomimetiká,

b) aqua pro injektione,

c) parasympatolytiká,

d) kortikosteroidy,

e) minerálne látky,

f) antihistaminiká,

g) bronchodilatanciá,

h) anestetiká,

i) antiastmatiká,

j) krvné náhrady a perfúzne roztoky,

k) antiemetiká,

l) anxiolytiká,

2. infúzne roztoky Fl/1 400 ml, Fl/1 200 ml, G 5 % 200 ml,

3. lieky na perorálne podanie

a) aktívne uhlie,

b) vazodilatanciá,

y) nástroje na ušno-nosovo-krčné vyšetrenie (otoskop alebo čelový reflektor so spekulami),

z) neurologické kladivko,

aa) nástroje a pomôcky na očné vyšetrenie (optotypy, tabuľky na vyšetrenie farbocitu, lupa),

ab) indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,

ac) prístroj na stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP) s možnosťou stanovenia ďalších parametrov podľa použitých testov a možnosťou softvérového vybavenia na ďalšie testy, ak nie je výsledok vyšetrenia dostupný do 15 minút,

ad) germicídny žiarič,

ae) prstový pulzný oximeter,

af) osobné ochranné pracovné pomôcky: chirurgické ochranné rúška, okuliare/štíty, respirátory FFP2 alebo FFP3, ochranné plášte, jednorazové nesterilné rukavice (veľkosť S, M, L), sterilné rukavice – veľkosti 6, 7, 8, pokrývky hlavy alebo celotelové ochranné plášte,

ag) chirurgické ochranné rúška pre pacientov,

ah) 12-zvodový EKG prístroj,

ai) nádoba na ihly, ostré predmety, liekovky a biologický materiál so zabezpečením likvidácie infekčného materiálu,

aj) glukomer s jednorazovými lancentami a testačnými prúžkami,

ak) resuscitačný set, ktorý tvoria

1. T-tubus (ústny a nosový vzduchovod) v najmenej troch rôznych veľkostiach, a to S, M, L (v každej veľkosti po 2 ks),

2. ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami vo dvoch veľkostiach,

3. kyslíková fľaša malá (0,5 1 – 0,6 1) a redukčný ventil,

4. aplikátor kyslíka,

5. odsávačka a odsávací katéter vo dvoch rôznych veľkostiach.

B. EPIDEMIOLOGICKÁ AMBULANCIA PRE DETI A DORAST

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár s profesijným titulom podľa § 8c ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2020 Z. z................ 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii ............... 1.

2. Materiálno-technické vybavenie tvoria

a) vyšetrovacie ležadlo s výškou minimálne 60 cm,

b) umývadlo na ruky,

d) drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov; ak je inštalovaný v prípravovni, v ambulancii sa nevyžaduje,

e) písací stôl, stolička,

f) počítač s príslušenstvom a pripojením na internet,

g) telefón,

h) stolička pre pacienta,

i) nástenný teplomer,

j) nádoba na odpad so šliapadlom, a to aj v prípravovni, ak je zriadená,

k) emitná miska,

l) poháriky na vodu na jednorazové použitie,

m) uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,

n) kartotečná uzamykateľná skriňa,

o) chladnička na liečivá,

p) osobná váha a výškomer,

q) skrinka na nástroje a pomôcky,

r) parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie,

s) obväzový sterilný materiál a obväzový nesterilný materiál,

t) dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,

u) pomôcky na odbery biologického materiálu,

v) pomôcky na podávanie liekov, spojovacie hadičky, i. v. sety, ihly, kanyly, motýle,

x) infúzny stojan (počet podľa predpokladaného počtu expektačných lôžok),

x) tlakomer, fonendoskop, teplomer, svietidlo,

z) lieky

1. na injekčné podanie

a) sympatomimetiká,

b) aqua pro injectione,

c) parasympatolytiká,

d) kortikosteroidy,

e) minerálne látky,

f) antihistaminiká,

g) bronchodilatanciá,

h) anestetiká,

i) antiastmatiká,

j) perfúzne roztoky,

k) antiemetiká,

l) anxiolytiká,

2. infúzne roztoky F1/1 400 ml, F1/1 200 ml, G 5 % 200 ml, G 40 % 200 ml,

3. na perorálne podanie

a) aktívne uhlie,

b) vazodilatanciá,

aa) Diamont aerochamber 6 ks a masky v najmenej troch rôznych veľkostiach, a to S, M, L (v každej veľkosti po 2 ks)

ab) germicídny žiarič uzavretý a germicídna lampa,

ac) otoskop s jednorazovými spekulami,

ad) indikátorové papieriky na vyšetrenie moču 10-parametrové,

ae) ASTRUP a minerálogram bedside analyzátor s možnosťou vyšetrenia kapilárnej krvi,

af) prístroj na stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP) s možnosťou stanovenia ďalších parametrov podľa použitých testov a možnosťou softvérového vybavenia na ďalšie testy, ak nie je výsledok vyšetrenia dostupný do 15 minút,

ag) glukomer, jednorazové lancety a testačné prúžky,

ah) veľká kyslíková fľaša s maskami rôznych veľkostí a kyslíkovými okuliarmi (nad rámec resuscitačného setu),

ai) i. v. pumpa,

ak) EKG,

aj) kardiomonitor,

ak) SpO2 monitor a veľký monitor pulzovej frekvencie so sondami od 0 do 9 rokov (nie náprstník),

al) kompresorový inhalátor,

am) osobné ochranné pracovné pomôcky: chirurgické ochranné rúška, okuliare/štíty, respirátory FFP2 alebo FFP3, ochranné plášte, jednorazové nesterilné rukavice (veľkosť S, M, L), sterilné rukavice – veľkosti 6, 7, 8, pokrývky hlavy alebo celotelové ochranné plášte,

an) chirurgické ochranné rúška pre pacientov,

ao) nádoba na ihly, ostré predmety, liekovky a biologický materiál so zabezpečením likvidácie – tzv. sharp box,

ap) resuscitačný set, ktorý tvoria:

1. T-tubus (ústny a nosový vzduchovod) v najmenej troch rôznych veľkostiach pre mužov, ženy, deti a dorast,

2. ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami vo dvoch veľkostiach,

3. kyslíková fľaša malá (0,5 1 – 0,6 1) a redukčný ventil,

4. aplikátor kyslíka,

5. odsávačka a odsávací katéter vo dvoch rôznych veľkostiach.