Nájdených 56
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady 01.11.2004
66/2007 Z. z. Nariadenie o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu 01.04.2007
127/2006 Z. z. Zákon o perzistentných organických látkach 01.04.2006
605/2005 Z. z. Podrobnosti z evidencie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 01.01.2006
315/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť rozborov odpadových vôd 01.07.2004
525/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 01.01.2004
96/2002 Z. z. Zákon o dohľade nad finančným trhom 01.04.2002
223/2001 Z. z. Zákon o odpadoch 01.07.2001
310/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 15.10.2013
386/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.11.2009
167/2009 Z. z. Novela nariadenie vlády o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu 01.06.2009
563/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2009
535/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.01.2009
519/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.01.2009
515/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 01.01.2009
465/2008 Z. z. Novela zákonov v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 01.12.2008
301/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov 15.08.2008
r1/c172/2006 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v úplnom znení zákona č. 223/2001 Z. z. uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 409/2006 Z. z.
409/2006 Z. z. Úplné znenie zákona o odpadoch
120/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 01.01.2007